Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Baefeso 3:1-21

3  Akaambo kaceeci, mebo nde Paulo, imwaange wa Kilisito Jesu akaambo kandinywe, nobantu bamasi—  ikuti naa mubwini mwakamvwa makani aabubanzi bwaluzyalo lwa Leza mbondakapegwa akaambo kandinywe,  kuti kwiinda muciyubunuzyo ndakazyibisyigwa maseseke aa Leza, mbubonya mbundakamulembela musyule mubufwaafwi buyo.  Aboobo nomubala makani aaya, mulakonzya kubona mbundaamvwisya maseseke aa Kilisito.  Mumazyalani aambi, maseseke aaya tanaakayubununwa kubantu mbuli mbwaayubununwa lino kwiinda mumuuya kubatumwa alimwi akubasinsimi bakwe ibasalala,  ikuti kwiinda mukukamantana a Kilisito Jesu alimwi akwiinda mumakani mabotu bantu bamasi beelede kuba basikukonanyina azizyonyina zyamubili omwe alimwi ibajatikizyidwe antoomwe andiswe mucisyomezyo.  Ndakaba mubelesi waceeci kweelana acipego cabuyo caluzyalo lwa Leza ncondakapegwa kwiinda mumulimo uucitwa anguzu zyakwe.  Mebo ndemuntu muniini ikwiinda musyoonto akati kabasalali boonse, ndime ndakapegwa luzyalo lwa Leza oolu kuti ndaambilizye makani mabotu aajatikizya lubono lwa Kilisito luteeli kuli bamasi,  alimwi akugwasya bantu kubona mbwaaendelezyegwa maseseke aa Leza aayo kuzwa lili alili aakasisidwe muli Leza, ooyo wakalenga zyintu zyoonse. 10  Eeci cakaba boobo kutegwa lino mfwulumende abeendelezi bali mumasena aakujulu bakonzye kuzyiba kwiinda mumbungano busongo bwa Leza bwamisyobo-misyobo, 11  ikweelana amakanze aatamani aayo ngaakabamba kwiinda muli Kilisito Jesu Mwami wesu. 12  Kwiinda mulinguwe tulijisi coolwe eeci cakwaamba cakutayoowa akumusikila cakwaanguluka akaambo kalusyomo ndotujisi mulinguwe. 13  Aboobo ndimulomba kuti mutatyompwi pe akaambo kamapenzi ngondipengela ndinywe, nkaambo mapenzi aaya mbulemu kulindinywe. 14  Akaambo kaceeci ndafwugama kuli Taata, 15  kuli yooyo mukwasyi uuli woonse kujulu alimwi aanyika, nkowakatambula zyina lyanguwo, 16  alimwi ndipaila kuti kwiinda mubulemu bwakwe butalikomeneni, amupe kuba anguzu mumyoyo yanu kwiinda munguzu zyamuuya wakwe, 17  alimwi akuti kwiinda mulusyomo lwanu Kilisito akkale mumyoyo yanu muluyando; kuti musimpe miyanda alimwi muzyate antalisyo, 18  kutegwa antoomwe abasalali boonse mukonzye kubuzyiba cakumaninina bwaamba, bulamfwu, bulamfwu bwakuya mujulu alimwi abulamfwu bwakuya ansi bwakasimpe, 19  alimwi akuzyiba luyando lwa Kilisito lupati kwiinda luzyibo, kutegwa mukonzye kuzuzyigwa azyintu zyoonse zikkwene nzyapa Leza. 20  Lino kuli yooyo uukonzya kucita zyintu zinji kapati kwiinda aali zyeezyo nzyotumulomba naa nzyotuyeeyela, kweelana anguzu zyakwe zibeleka mulindiswe, 21  kulinguwe akube bulemu kwiinda mumbungano alimwi akwiinda muli Kilisito Jesu kumazyalani oonse mane kukabe kutamani. Ameni.

Bupanduluzi buyungizyidwe