Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

2 Johane 1:1-13

1  Mebo ndemunene ndilembela mukaintu uusalidwe alimwi abana bakwe aabo mbondiyanda ncobeni, alimwi ikutali buyo ndime endikke, pele abaabo boonse lino ibakazyi kasimpe,  akaambo kakasimpe kali mulindiswe lyoonse, ikanooli andiswe mane kukabe kutamani.  Tunooli aluzyalo, luse alimwi aluumuno kuzwa kuli Leza Taata alimwi akuzwa kuli Jesu Kilisito Mwana wa Taata, antoomwe akasimpe alimwi aluyando.  Ndilikondedwe kapati aka-ambo kakuti ndajana kuti bamwi akati kabana bako baleenda mukasimpe, mbubonya mbwaakatulailila Taata.  Aboobo omukaintu lino ndikulomba kuti katuyandana (tandikulembeli mulawo mupya pe, pele ngooyo ngotwajisi kuzwa kumatalikilo).  Alimwi luyando caamba kuti tuzumanane kweenda kweelana amilawo yakwe. Ooyu ngomulawo, mbubonya nywebo mbomumvwide kuzwa kumatalikilo, kutegwa muzumanane kweenda muluyando.  Nkaambo kuli basilweeno banji bamwaikide munyika, ibantu batazumini Jesu Kilisito kuti wakaboola mumubili wanyama. Ooyu ngosilweeno alimwi sikulwana Kilisito.  Amucenjele kuti mutasweekelwi zyintu nzyotwakabelekela canguzu, pele kuti mujane bulumbu bukkwene.  Muntu woonse uusotoka munyinza alimwi uutazumanani munjiisyo ya Kilisito tajisi Leza pe. Ooyo uuzumanana munjiisyo eeyi ngonguwe uujisi boonse bobilo, Taata a Mwana. 10  Ikuti umwi waboola kulindinywe alimwi kataleti njiisyo eeyi, mutasoli pe kumutambula mumaanda aanu naa kumwaanzya. 11  Nkaambo ooyo uumwaanzya ngusikutola lubazu mumicito yakwe mibi. 12  Nokuba kuti ndijisi zyintu zinji zyakumulembela, tandiyandi kumulembela kwiinda mukubelesya pepa ainki, pele ndilombozya kumuswaya buya akwaambaula andinywe mulomo mpande, ikutegwa kukondwa kwanu kuzyulile. 13  Ibana bamucizyi wako uusalidwe bakwaanzya.

Bupanduluzi buyungizyidwe