Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

2 Bakorinto 11:1-33

11  Ndilombozya kuti mulandilekelela akaambo kakufwubaala kwangu kusyoonto. Pele mubwini mulacita kale oobo!  Nkaambo ndili aabuzuba kulindinywe mbubonya mbuli Leza, nkaambo mebo lwangu ndakamusyomezya lukwatano kumwaalumi omwe kutegwa ndikamupe kuli Kilisito kamuli nakalindu uusalala.  Pele ndililibilikide kuti mbubonya nzoka mboyakoongelezya Eva mubucenjezu bwayo, mizeezo yanu inga ilasofwaazyigwa akumupa kuleka kusyomeka camoyo woonse akusalala nkomweelede kutondezya Kilisito.  Nkaambo ikuti naa kwasika muntu umwi uukambauka Jesu uumbi ikutali yooyo ngotwakakambauka, naa ikuti mwatambula muuya uumbi ikutali wooyo ngomwakatambula naa makani mabotu aambi ikutali yaayo ngomwakazumina, mulafwambaana kuzitobela nzyaamba.  Nkaambo ndiyeeya kuti kunyina cintu nociba comwe ncondilezya kubatumwa banu bacibwene kwiinda boonse.  Pele nokuba kuti tandicizyi kwaambaula, mubwini luzyibo lwalo ndilijisi; pele luzyibo ndotujisi twakalutondezya kulindinywe munzila zyoonse alimwi amuzyintu zyoonse.  Naa sena ndakalubizya nindakalicesya kutegwa nywebo musumpulwe, nkaambo ndakalikkomene kwaambilizya makani mabotu aa Leza kulindinywe kakunyina kubbadelwa?  Ndakanyanzya mbungano zimwi nindakazumina kupegwa zyintu zyakuligwasya kutegwa ndigwasye ndinywe;  pele nindakali andinywe kandibulizyide kunyina muntu ngondakaminya, nkaambo bakwesu ibakazwa ku Makedoniya bakandipa zyintu zyoonse nzindakabulizyide. Inzya, munzila zyoonse kunyina nindakayanda kuba mukuli uuminya kulindinywe alimwi ndilazumanana mbubonya oobo. 10  Kufwumbwa kuti kasimpe ka Kilisito kakali mulindime, tandikooleka pe kulilumbaizya akaambo kazyooko zyaku Akaya. 11  Ino nkaambo nzi? Sena nkaambo kakuti tandimuyandi? Leza ulizyi kuti ndilamuyanda. 12  Lino ndilazumanana kucita ncondicita, ikutegwa ndimanizye kulicengeezya kwabaabo ibayanda kubonwa kuti baleelene andiswe kwiinda mukulidunda akaambo kazyuuno zyabo. 13  Nkaambo bantu bali boobo mbatumwa babeji, mbaasimilimo basilweeno, ibalisandula kuba mbuli batumwa ba Kilisito. 14  Alimwi eeci tacigambyi pe, nkaambo Saatani mwini ulalisandula lyoonse kuba mbuli mungelo wamumuni. 15  Aboobo tacigambyi pe ikuti naa abalo babelesi bakwe balalisandula lyoonse kuba mbuli babelesi babululami. Pele mamanino aabo ayooba mbubonya mbuli milimo yabo. 16  Ndaamba alimwi kuti, Kutabi muntu uuyeeya kuti ndimufwubafwuba. Pele nokuba kuti mbomuyeeya oobo, amunditambule mbuli muntu mufwubafwuba, ikutegwa andime ndililumbaizye asyoonto. 17  Eezyi nzyondaamba lino tanditobeli cikozyanyo ca Mwami pe, pele ndaamba mbubonya mbwakonzya kwaamba muntu mufwubafwuba, uulidunda akulisyoma. 18  Mbwaanga banji balilumbaizizya zyintu zyamunyika, andime ndilalilumbaizya. 19  Akaambo kakuti mulibona kuti mulanyoneka kapati, calukkomano mulabalekelela bantu bafwubafwuba. 20  Mubwini, mulamulekelela muntu uuli woonse uumubikka mubuzike, naba yooyo uumulida lubono lwanu naa uumunyanga nzyomujisi, naba yooyo uulisumpula akati kanu, alimwi naba yooyo uumuuma kumeso. 21  Ncamasampu kulindiswe kwaamba boobu, mbwaanga kuli bamwi inga caboneka mbuli kuti tatujisi nguzu. Pele ikuti bantu bamwi bacita cabusicamba—ndaamba cabufwubafwuba—andime lwangu ndicita cabusicamba. 22  Sena mba Hebulayo? Andime ndili mu Hebulayo. Sena mbana Isilayeli? Andime ndili muna Isilayeli. Sena mbalunyungu lwa Abulahamu? Andime ndili walunyungu lwakwe. 23  Sena mbabelesi ba Kilisito? Ndiingula mbuli muntu uusondokede, kuti mebo ndabainda: ndacita milimo minji, ndaangwa muntolongo ziindi zinji, ndaumwa zyuumo zitabaliki, alimwi ndaba muntenda zyalufwu zinji. 24  Ziindi zyosanwe ba Juda bakanduuma zimboko zili makumi otatwe afwuka, 25  ziindi zyotatwe ndakaumwa amisako, ciindi comwe ndakapwaigwa mabwe, ziindi zyotatwe bwato mbondakatantide bwakanyonyooka, cimwi ciindi ndakali mukati kalwizi masiku asyikati; 26  ndakali munyendo kanji-kanji, muntenda zyamumilonga, muntenda kubafwumpi, muntenda kubantu bamusyobo wangu, muntenda kubantu bamasi, muntenda mumunzi, muntenda munkanda, muntenda mulwizi, muntenda akati kabakwesu babeji, 27  mukubeleka milimo iikatazya alimwi iiminya, mukutoona masiku kanji-kanji, mukufwa nzala anyota, mukubula cakulya ziindi zinji, mukufwa mpeyo amukubula zisani. 28  Kunze lyazyintu zyoonse eezyo, kuli cimbi cindikatazya buzuba abuzuba, nkokuti kulibilika kujatikizya mbungano zyoonse. 29  Ino nguni uutajisi nguzu mebo kanditajisi nguzu? Ino nguni wakatyompwa mebo kanditalimvwi kupya mumoyo? 30  Ikuti naa ndeelede kulilumbaizya, ndilalilumbaizizya zyintu zitondezya kubula nguzu kwangu. 31  Leza alimwi Usyi wa Mwami Jesu, Ooyo weelede kutembaulwa kukabe kutamani, ulizyi kuti tandibeji pe. 32  Ku Damasiko imweendelezi ngwaakabikkide mwami Aleta wakali kulindilila munzi wa Damasiko kutegwa andijate, 33  pele ndakainzyigwa ampulungwido yabwaanda bwamunzi akuselusyigwa mumutaanga, eelyo ndakaloboka kumaanza aakwe.

Bupanduluzi buyungizyidwe