Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

1 Timoteyo 4:1-16

4  Pele ijwi lyakasololelwa amuuya wa Leza lilacisalazya kwaamba kuti kuciindi cakumbele bantu bamwi bayoowa kulusyomo, bayoobikkila maano kumajwi aakweena aalimvwisya mbuli kuti akasololelwa amuuya wa Leza alimwi akunjiisyo zyamadaimona,  kwiinda mukuupaupa ameso kwabantu baamba zyakubeja, ibajisi manjezyeezya aafwide mbuli kuti akaumpwa nsimbi iipya.  Bayookasya kukwatana akulailila bantu kulilesya kuzyakulya nzyaakalenga Leza kuti kaziligwa cakulumba abaabo ibajisi lusyomo alimwi bakazyi bwini-bwini kasimpe.  Nkaambo kayi zilenge zya Leza zyoonse nzibotu, alimwi kunyina ceelede kukakwa ikuti naa catambulwa cakulumba,  nkaambo cilasalazyigwa kwiinda mujwi lya Leza amupailo uupailwa kujatikizya ncico.  Kwiinda mukupa lulayo oolu kubakwesu, unooli mubelesi mubotu wa Kilisito Jesu, ooyo uulisanina amajwi aalusyomo alimwi aanjiisyo zibotu nzyowali kutobela cakulomya.  Pele kotukaka twaano twakubeja itusofweede, mbuli tooto itwaanwa abamacembele. Muciindi caboobo, koliyiisya omwini kojisi makanze aakubelekela Leza cakulyaaba.  Nkaambo kunyanyaasya mubili kugwasya buyo asyoonto; pele kubelekela Leza cakulyaaba kulagwasya muzyintu zyoonse, nkaambo kujisi cisyomezyo cabuumi bwalino aboobo bulangilwa kumbele.  Majwi aaya ngamasimpe alimwi ayelede kutambulwa cakumaninina. 10  Nkakaambo kaako tubeleka canguzu akulitakata, nkaambo tubikkide bulangizi bwesu muli Leza uupona, ooyo uuli ngo Mufwutuli wabantu boonse, ikapati wabaabo basyomeka. 11  Kozumanana kupa malailile aaya akwaayiisya. 12  Kutabi muntu naba omwe uubaula bukubusi bwako. Muciindi caboobo, koba cikozyanyo kubantu basyomeka mukwaambaula, mukulilemeka, muluyando, mulusyomo, mubukkale busalala. 13  Kusikila ndikaboole ooko, kozumanana kulitakata kubala kubuleya, ikulaya, akuyiisya. 14  Utaubausyi cipego ncojisi ncowakapegwa kwiinda mubusinsimi eelyo bamukabunga kabaalu nobakabikka maanza aabo alinduwe. 15  Kozinzibala kuziyeeya zyintu eezyi; litakate kuli nzizyo amoyo wako woonse, kutegwa kuyaambele kwako kubonwe abantu boonse. 16  Kolibamba lyoonse omwini akubikkila maano kapati kukuyiisya kwako. Kakatila kuzyintu eezyi, nkaambo kwiinda mukucita boobo uyoolifwutula omwini alimwi abaabo bakuswiilila.

Bupanduluzi buyungizyidwe