Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

1 Batesalonika 3:1-13

3  Aboobo, nocakatwaalila kuzumanana kuliyumya, twakati cili buyo kabotu kuzumanana kukkala tolikke mu Atene;  eelyo twakatuma Timoteyo, imukwesu alimwi mubelesi wa Leza mumakani mabotu aajatikizya Kilisito, kutegwa amuyumye-yumye akumuumbulizya mulusyomo lwanu,  kutegwa kutabi muntu naba omwe uuzungaanizyigwa amapenzi aaya. Nkaambo nywebo nobeni mulizyi kuti tatukonzyi kwaaleya mapenzi aaya.  Nkaambo noliba leelyo notwakali andinywe, twakali kumwaambilila limwi kuti tuyoocitikilwa mapenzi, alimwi eeco ncicacitika mbubonya mbomuzyi.  Nkakaambo kaako, nindakakakilwa kuzumanana kuliyumya, ndakamutuma kulindinywe kutegwa ndizyibe kusyomeka kwanu, nkaambo ambweni munzila imwi Sikusunka wakamusunka alimwi mulimo wesu wakaba wabuyo.  Pele Timoteyo wasika ino-ino aawa ikuzwa kulindinywe alimwi watwaambila makani mabotu kujatikizya kusyomeka kwanu aluyando ndomujisi, alimwi akuti mulatwiibaluka lyoonse caluyando, alimwi mulayandisisya kutubona mbubonya aswebo mbotuyandisisya kumubona nywebo.  Nkakaambo kaako bakwesu, mumause* amumapenzi eesu oonse twaumbulizyigwa akaambo kandinywe alimwi alusyomo ndomutondezya.  Akaambo kakuti muliimvwi nji mu Mwami, twayumya alimwi.*  Nkaambo ino inga twamulumba buti Leza twalanga mbotukondedwe kapati kumbele lya Leza wesu akaambo kandinywe? 10  Alimwi, masiku amasyikati tupaila mipailo yakukombelezya camoyo woonse kutegwa tukamubone cakaanzambwene akuyungizya zibulide kulusyomo lwanu. 11  Lino Leza wesu alimwi Taateesu lwakwe alimwi a Mwami wesu Jesu abatubambile nzila kutegwa tuboole kulindinywe. 12  Kunze lyaboobo, Mwami amupe kuyungizya, inzya, amupe kuyungizya luyando ndomujisi kuli umwi amweenzinyina akubantu boonse, mbubonya mbotucita kulindinywe; 13  ikutegwa ayumye myoyo yanu, kaitakwe kampenda mukusalala kumeso aa Leza wesu alimwi Taateesu kuciindi cakubako kwa Mwami wesu Jesu antoomwe abasalali bakwe boonse.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa, “mukubula.”
Mu Chigiliki, “tulapona.”