Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

1 Batesalonika 2:1-20

2  Masimpe, nywebo nobeni mulizyi bakwesu, ikuti kuswaya nkotwakamuswaya tiikwakali kwabuyo pe.  Nkaambo mbubonya mbomuzyi, musyule lyakupenga akusampaulwa ku Filipi, Leza wakatupa busicamba bwakuti tumwaambile makani mabotu aa Leza nokuba kuti twakali kukazyigwa kapati.  Nkaambo lulayo ndotumupa taluyeeme amizeezo iilubide naa abusofwaazi antela kupegwa calweeno pe,  pele mbubonya Leza mbwaakatubona kuti tuleelela kupegwa mulimo wakukambauka makani mabotu, tulakanana ikutali cakukkomanisya bantu pe, pele cakukkomanisya Leza ooyo uulingula myoyo yesu.  Masimpe, mulizyi kuti kunyina notwakabelesya majwi aakuupayika naa kulicengeezya katujisi muzeezo wabulyato, Leza ngukamboni wesu!  Alimwi kunyina notwali kuliyandawida bulemu kuzwa kubantu, kube kuzwa kulindinywe naa kuli bambi, nokuba kuti twakali kukonzya kumubeda mukuli uuminya mbotuli batumwa ba Kilisito.  Pele muciindi cakucita boobo, twakaba batete myoyo akati kanu, mbubonya mbuli mutumbu uunyonsya mbwabalanganya kabotu bana bakwe.  Aboobo, mbwaanga twakali kumuyanda kapati, twakali kuyandisya kumwaabila ikutali buyo makani mabotu aa Leza, pele abuumi bwesu, nkaambo mwakaba bayandwa besu.  Cakutadooneka bakwesu mucuuyeeya mulimo ngotwakoonda canguzu akuminwa kwesu. Twakali kubeleka masiku amasyikati notwakali kumukambaukila makani mabotu aa Leza kutegwa tutapi muntu naba omwe akati kanu mukuli uuminya. 10  Nywebo alimwi a Leza mwini ndinywe bakamboni kujatikizya mbotwakasyomeka, mbotwakali bantu baluleme alimwi batakwe kampenda kulindinywe nobasyomi. 11  Mulizyi kabotu kuti twakazumanana kukombelezya, kuumbulizya alimwi akupa bumboni kuli umwi aumwi wanu mbubonya mbuli usyi mbwacita kubana bakwe, 12  kutegwa muzumanane kweenda bweelede mumeso aa Leza ooyo uumwiita kuti munjile mu Bwami amubulemu bwakwe. 13  Inzya, nkakaambo kaako andiswe tulamulumba Leza cakutaleka, nkaambo nomwakatambula majwi aa Leza ngomwakamvwa kulindiswe, mwakaazumina ikutali mbuli majwi aabantu, pele mbubonya mbwaabede ncobeni, kaali majwi aa Leza, aayo alimwi aabeleka mulindinywe nobasyomi. 14  Nkaambo nywebo nobakwesu mwakatobela cikozyanyo cambungano zya Leza izikamantene a Kilisito Jesu eezyo izili mu Judaya, nkaambo andinywe mwakapenzyegwa abasicisinyoko mbubonya abalo mbobapenzyegwa aba Juda, 15  aabo mane ibakajaya Mwami Jesu abasinsimi alimwi akutupenzya aswebo. Kunze lyaboobo, tabamukkomanisyi Leza pe, pele balazikazya eezyo zigwasya bantu boonse 16  eelyo nobasoleka kutukasya kukambaukila bantu bamasi kutegwa bakafwutuke. Aboobo lyoonse balazizuzya zibi zyabo. Pele kumamanino basikilwa bukali bwakwe. 17  Pele notwakaandaanizyigwa andinywe bakwesu, kwakaindi kasyoonto (kumubili ikutali mumyoyo yesu) akaambo kaluyandisisyo lwesu, twakasoleka kapati kwiinda lyoonse kuti tubonane andinywe cantongolameso. 18  Akaambo kaceeci twakali kuyanda kuboola kulindinywe; inzya, mebo lwangu nde Paulo, ndakasoleka ziindi zyobilo pele Saatani wakatusinkila nzila. 19  Nkaambo ino bulangizi bwesu naa kukondwa kwesu naa musini wesu walutangalo kumeso aa Mwami wesu Jesu kuciindi cakubako kwakwe ninzi? Sena tamuli ndinywe? 20  Masimpe, nywebo ndendinywe bulemu bwesu akukondwa kwesu.

Bupanduluzi buyungizyidwe