Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

1 Batesalonika 1:1-10

1  Mebo nde Paulo, nendili antoomwe a Siluvano alimwi a Timoteyo ndalembela ndinywe nombungano ya Batesalonika iikamantene a Leza Taateesu alimwi a Mwami wesu Jesu Kilisito kuti: Amube aluzyalo lwa Leza alimwi aluumuno.  Lyoonse tulamulumba Leza notumubandauka nywebo nyoonse mumipailo yesu,  nkaambo tatuleki kuyeeya mulimo wanu walusyomo akubeleka kwanu kwaluyando alimwi akuliyumya kwanu akaambo kabulangizi mbomujisi mu Mwami wesu Jesu Kilisito kumbele lya Leza wesu alimwi Taateesu.  Nkaambo tulizyi, bakwesu nomuyandwa a Leza, kuti walo nguwakamusala,  nkaambo notwakali kumukambaukila makani mabotu, tanaakali majwi buyo pe, pele akali aanguzu, akali kucitwa munguzu zyamuuya uusalala alimwi akamupa lusyomo luyumu, mbubonya mbomuzyi mbotwakali kucita kutegwa mugwasyigwe.  Aboobo mwakaiya ndiswe alimwi a Mwami wesu, mbwaanga mwakazumina jwi lya Leza akukondwa ikuzwa kumuuya uusalala nokuba kuti mwakajisi mapenzi manji kapati,  alimwi mwakaba cikozyanyo kubasyomi boonse mu Makedoniya alimwi amu Akaya.  Masimpe ngakuti, ijwi lya Jehova ilyakazwa kulindinywe tiilyakamvwugwa buyo mu Makedoniya amu Akaya mulikke pe, pele mumasena oonse ilusyomo lwanu muli Leza lwamwaika koonse-koonse, cakuti swebo kunyina cintu cili coonse ncotuceelede kwaamba pe.  Nkaambo beni tabaleki kuluula mbotwakayaana andinywe ciindi cakusaanguna alimwi ambomwakafwutatila mituni yanu akusandukila kuli Leza kuti mulitakate kubelekela Leza uupona alimwi mwini-mwini, 10  akulindila Mwanaakwe uuboola kuzwa kujulu, ooyo ngwaakabusya kuzwa kubafwu, nkokuti Jesu, ooyo uutuvwuna kubukali oobo buboola.

Bupanduluzi buyungizyidwe