Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

1 Bakorinto 9:1-27

9  Sena tandaangulukide? Sena tandili mutumwa? Sena tiindakamubona Jesu Mwami wesu? Sena nywebo tamuli mulimo wangu ngondakabeleka mu Mwami?  Nokuba kuti tandili mutumwa kuli bamwi, kulindinywe ndili mutumwa ncobeni, nkaambo muli ciganto cisinizya kuti ndili mutumwa wa Mwami.  Bwiinguzi bwangu kuli baabo bandibeteka mbwakuti:  Sena tatwaangulukide kulya akunywa?  Sena tatwaangulukide kweenda antoomwe amukaintu uusyoma munyendo zyesu, mbubonya mbobacita batumwa bamwi boonse abanabokwabo Mwami alimwi a Kefa?  Naa sena ngu Banaba buyo andime tolikke notweelede kubeleka mulimo wakumubili?  Nguni sikalumamba uulibbadelela mumulimo wakwe? Nguni uusyanga muunda wamisaansa uutalyi micelo yawo? Naa nguni weembela butanga uutanywi mukupa umwi wabutanga?  Sena ndaamba zyintu eezyi kweelana ambobazibona zyintu bantu? Sena awalo Mulawo tauzyaambi zyintu eezyi?  Nkaambo mu Mulawo wa Musa kulembedwe kuti: “Mutamwaangi kumulomo musune* nalyataula maila.” Sena mbasune mbabikkila maano Leza? 10  Naa sena mubwini waamba majwi aaya akaambo kandiswe? Mubwini akalembelwa ndiswe, nkaambo muntu uulima alimwi ayooyo uubuulula beelede kucita boobo kabajisi bulangizi bwakulya zyintu eezyo. 11  Ikuti twakasyanga zyintu zyakumuuya akati kanu, sena nkumuminya kutebula zyintu zyakumubili nzyotubula kulindinywe? 12  Ikuti bantu bamwi kabaangulukide kujana zyintu kulindinywe, sena swebo tatweelede kwiinda mbabo? Nokuba boobo, tiitwalubelesya pe lwaanguluko lwesu oolu, pele tulaliyumya muzyintu zyoonse, kutegwa munzila iili yoonse tutasinkilili makani mabotu aajatikizya Kilisito. 13  Sena tamuzyi kuti bantu babeleka milimo iisetekene balya zyintu zyamutempele, alimwi abaabo babeleka milimo lyoonse acipaililo balaabilwa zyakulya zyakucipaililo? 14  Mbubonya buyo, Mwami wakalailila kuti aabo baambilizya makani mabotu kabaponena mumakani mabotu. 15  Pele kunyina nindabelesya bubambe oobu buli boonse. Mubwini, tiindalemba zyintu eezyi kutegwa ndicitilwe boobo pe, nkaambo inga cainda kubota kuti ndifwe buyo, cimanine waawo ikwiinda kulekela muntu kundimanina twaambo tundipa kulilumbaizya! 16  Lino ikuti kandaambilizya makani mabotu, aaka takali kaambo nkondeelede kulilumbaizizya pe, nkaambo ngomukuli ngondakapegwa. Mubwini, maawe kulindime ikuti naa kanditaambilizyi makani mabotu! 17  Ikuti eeci kandicicita cakulisungula, ndilijisi bulumbu; pele ikuti ndilisinikizya buya, alyalo eelyo ndilijisi bubanzi mbondakapegwa. 18  Aboobo ino bulumbu bwangu ninzi? Mbwakuti nendaambilizya makani mabotu ndaabile makani mabotu aaya kakunyina kubbadelwa, ikutegwa nditabelesyi lwaanguluko lwangu mumakani mabotu munzila mbyaabi. 19  Nkaambo nokuba kuti ndilaangulukide kubantu boonse, ndalicita kuba muzike kuli boonse, kutegwa ndigwasye bantu banji. 20  Aboobo kuba Juda ndakaba mbuli mu Juda, kutegwa ndigwasye ba Juda; kuli baabo beendelezyegwa amulawo ndakaba mbuli muntu weendelezyegwa amulawo ikutegwa ndigwasye baabo beendelezyegwa amulawo, nokuba kuti mebo lwangu tandeendelezyegwi amulawo. 21  Kuli baabo batajisi mulawo ndakaba mbuli muntu uutajisi mulawo, nokuba kuti mebo ndilijisi mulawo kuli Leza pele ndeendelezyegwa amulawo wa Kilisito, ikutegwa ndigwasye baabo batajisi mulawo. 22  Kubantu batajisi nguzu ndakabula nguzu, kutegwa ndigwasye baabo batajisi nguzu. Ndaba zyintu zyoonse kubantu bamisyobo yoonse kutegwa ziyume zitete ndibafwutule bamwi. 23  Pele ndicita zyintu zyoonse akaambo kamakani mabotu, kutegwa ndaabile bamwi. 24  Sena tamuzyi kuti babalika mukusiyana boonse balabalika, pele ngumwi buyo uutambula bulumbu? Amubalike munzila iinga yamupa kuyoojana bulumbu. 25  Kunze lyaboobo, muntu woonse uutola lubazu mukuzundana ulalilesya muzyintu zyoonse. Lino balo bacita boobo kutegwa bajane musini uunyonyooka, pele swebo kutegwa tujane musini uutanyonyooki. 26  Aboobo, tandibaliki mbuli kuti tandikuzyi nkondiya pe; tandifwusi mfwaindi zyangu ikuuma buyo muwo pe; 27  pele ndidinkaula mubili wangu akuweendelezya mbuli muzike, ikutegwa ndamana kukambaukila bamwi, mebo lwangu nditajanwi abutongo bumwi.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chigiliki, “mupoho.”