Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

1 Bakorinto 2:1-16

2  Aboobo nindakasika kulindinywe bakwesu, tiindakasika amajwi aatondezya kulisumpula naa aabusongo nindakali kwaambilizya maseseke aa Leza kulindinywe.  Nkaambo nindakali aandinywe tiindakayanda kubikkila maano kumakani aali oonse ccita buyo aamba Jesu Kilisito, ooyo wakagagailwa acisamu.  Alimwi nindakasika kulindinywe, ndakanyina nguzu, ndakaliyoowede alimwi ndakali kukankama kapati;  alimwi nzyondakali kwaamba akukambauka tanaakali majwi aabusongo aakusola kukwela bantu pele zyakali citondezyo camuuya anguzu zya Leza,  kutegwa lusyomo lwanu lutayaami abusongo bwabantu pe, pele luyaame anguzu zya Leza.  Lino twaambaula busongo akati kabaabo basimide, pele ikutali busongo bwamubweende bwazyintu oobuno naa oobo bwabaleli bamubweende bwazyintu oobuno, aabo ibayooloba.  Pele twaambaula busongo bwa Leza buli mumaseseke aakwe, ibusongo busisidwe oobo Leza mbwaakabambila limwi kakutanaba bweende bwazyintu buli boonse kutegwa tube abulemu.  Kunyina naba omwe akati kabaleli bamubweende bwazyintu oobuno iwakabuzyiba busongo oobu, nkaambo nobakalibuzyi nobatakamugagaila acisamu Mwami uulemekwa.  Pele kuli mbubonya mbokulembedwe kuti: “Liso tiilyazibona akutwi tiikwazimvwa, alimwi kunyina muntu wakaziyeeya izyintu eezyo Leza nzyabambilide baabo bamuyanda.” 10  Nkaambo Leza waziyubunwida ndiswe zyintu eezyi kwiinda mumuuya wakwe, nkaambo muuya ulalingaula zyintu zyoonse, noziba zyintu zisisidwe zya Leza. 11  Nguni akati kabantu uuzyi mizeezo yamuntu kunze lyamuuya wamuntu uuli mulinguwe? Mbubonya buyo, kunyina uuzyi mizeezo ya Leza, ccita buyo muuya wa Leza. 12  Lino tiitwakatambula muuya wanyika, pele twakatambula muuya uuzwa kuli Leza, kutegwa tuzizyibe zyintu Leza nzyaakatupa amaanza obilo. 13  Zyintu eezyi azyalo tulazikanana ikutali amajwi aakayiisyigwa abusongo bwabantu, pele amajwi ngotuyiisyigwa amuuya, eelyo notupandulula makani aakumuuya kwiinda mukubelesya majwi aakumuuya. 14  Pele muntu uusololelwa azisusi zyanyama tatambuli zyintu zyamuuya wa Leza, nkaambo nzyabufwubafwuba kulinguwe; alimwi takonzyi kuzizyiba, nkaambo zilingaulwa munzila yakumuuya. 15  Pele muntu uusololelwa amuuya ulazilingaula zyintu zyoonse, pele walo kunyina muntu uumulingaula pe. 16  Nkaambo “ino nguni uuzyi mizeezo ya Jehova kutegwa amulailile?” Pele swebo tulijisi mizeezo ya Kilisito.

Bupanduluzi buyungizyidwe