Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

JW LIBRARY

Zibeela zya JW Library

Zibeela zya JW Library

Bible Features

  • Choose from various Bible translations.

  • Compare all available Bible versions by tapping a verse number.

  • View the associated material by tapping a footnote marker or reference letter.

 

Navigation

  • Amutyanke akukwela kulumwensyi naa kululyo kutegwa mubone zili mubbuku nzyomubala.

  • Amubikke mamaakki akapango kali koonse naa caandaano kutegwa muzootalikile mpawo kubala.

  • Amubelesye cibeela ca Nzyomwajalwide kutegwa mubone zintu nzyomwajalwide.

  • Amubelesye cibeela cakuti Amuyandaule kutegwa mujane mabala mubbuku ndyomubala.

  • Amubone mabbuku ngomuyandika kumiswaangano.