• Amutyanke akukwela kulumwensyi naa kululyo kutegwa mubone zili mubbuku nzyomubala.

  • Amubikke mamaakki akapango kali koonse naa caandaano kutegwa muzootalikile mpawo kubala.

  • Amubelesye cibeela ca Nzyomwajalwide kutegwa mubone zintu nzyomwajalwide.

  • Amubelesye cibeela cakuti Amuyandaule kutegwa mujane mabala mubbuku ndyomubala.

  • Amubone mabbuku ngomuyandika kumiswaangano.