Bahebrayo 10:1-39

  • Zipaizyo zyabanyama tiizyakali kugwasya kapati (1-4)

    • Mulawo, ncimvwule (1)

  • Cipaizyo ca Kristo cakapegwa ciindi comwe buyo mane kukabe kutamani (5-18)

  • Nzila mpya alimwi iipona yakunjilila (19-25)

    • Tutaleki kuswaangana antoomwe (24, 25)

  • Kucenjezyegwa kujatikizya kucita cibi acaali (26-31)

  • Lusyomo lulayandika kutegwa muliyumye (32-39)

10  Lino mbwaanga Mulawo ncimvwule+ buyo cazintu zibotu ziboola,+ pele ikutali zintu eezyo zini-zini, taukonzyi* kubapa kulondoka aabo baboola kuli Leza kwiinda mukuzumanana kutuula zipaizyo nzimunya mwaka amwaka.+  Ikuti nocali boobo, sena zipaizyo nozyatakaleka kutuulwa? Nkaambo aabo ibabeleka mulimo uusetekene nobakasalazyigwa ciindi comwe buyo, nobatali kuzumanana kupenga mumizeezo akaambo kazibi.  Muciindi caboobo, zipaizyo eezyi nciibalusyo cazibi mwaka amwaka,+  nkaambo bulowa bwabapoho abwampongo tabukonzyi kugusya zibi pe.  Aboobo naakaboola munyika wakaambila Leza kuti: “‘Zipaizyo alimwi azituuzyo tiiwakaziyanda pe, pele wakandibambila mubili.  Tiiwakazikkomanina pe zituuzyo zyuumpwa buumbulu azituuzyo zyacibi.’+  Mpoonya ndakati: ‘Bona! Ndaboola, (mubbuku lyakuvwunga kulilembedwe kujatikizya ndime) kuti ndicite kuyanda kwako, O Leza.’”+  Kusaanguna naakamana kwaamba kuti: “Tiiwakaziyanda pe nokuba kuzikkomanina zipaizyo azituuzyo alimwi zituuzyo zyuumpwa buumbulu azituuzyo zyacibi—izipaizyo zituulwa kweelana a Mulawo—  mpoonya waamba kuti: “Bona! Ndaboola kuti ndicite kuyanda kwako.”+ Wagusya bubambe bwakusaanguna kutegwa atalisye bubambe bwabili. 10  Kwiinda mu “kuyanda”+ ooko, twakasalazyigwa kwiinda mucituuzyo camubili wa Jesu Kristo ciindi comwe buyo kukabe kutamani.+ 11  Alimwi, mupaizi woonse ulaima abusena bwakwe buzuba abuzuba kuti abeleke mulimo uusalala*+ alimwi akutuula zipaizyo nzizyonya lyoonse,+ eezyo zitakonzyi kugusya zibi cakumaninina.+ 12  Pele muntu ooyu wakatuula cipaizyo cazibi ciindi comwe buyo kukabe kutamani akuyookkala kujanza lyalulyo lya Leza,+ 13  kuzwa ciindi eeco wali kulindila kusikila basinkondonyina bakabikkwe kuba cilyatilo camaulu aakwe.+ 14  Nkaambo kwiinda mucituuzyo cacipaizyo comwe aabo basalazyigwa wabapa kulondoka+ kukabe kutamani. 15  Kunze lyaboobo, muuya uusalala awalo ulapa bumboni kulindiswe, nkaambo nowamana kwaamba kuti: 16  “‘Eeci ncecizuminano ncendiyoopangana ambabo aakwiinda mazuba aayo,’ mbwaamba Jehova.* ‘Ndiyoobikka milawo yangu mumyoyo yabo, alimwi ndiyakwiilemba mumizeezo yabo.’”+ 17  Mpoonya waamba kuti: “Alimwi kunyina pe nondiyooziyeeya limbi zibi zyabo alimwi amicito yabo iitaluleme.”+ 18  Lino ikuti eezyi zyalekelelwa, kunyina cituuzyo cacibi ciciyandika. 19  Aboobo bakwesu, mbwaanga tulijisi busicamba bwakweenda munzila iikonzya kutunjizya mubusena busalala+ akaambo kabulowa bwa Jesu, 20  eeyo njaakatujalwida kaili nzila mpya alimwi iipona iyiinda mumulembo wakusitilizya,+ nkokuti mubili wakwe, 21  alimwi mbwaanga tulijisi mupaizi mupati uulanganya ŋanda ya Leza,+ 22  atumusikile Leza amyoyo iituba alimwi alusyomo luyumu nta, mbwaanga myoyo yesu yakasansailwa akusalazyigwa kumanjezyeezya mabyaabi+ alimwi mibili yesu yakasanzyigwa amaanzi aasalala.+ 23  Atucijatisye coolwe ncotujisi cakwaambilizya bulangizi bwesu antangalala kakunyina kuzungaana,+ nkaambo ooyo wakasyomezya ulasyomeka. 24  Alimwi katubikkilana maano* ikutegwa tukulwaizyanye* kutondezya luyando akucita milimo mibotu,+ 25  tutanooleki kuswaangana antoomwe,+ mbuli bamwi ibajisi ciyanza eeci, pele katukulwaizyanya umwi amweenzinyina,+ alimwi atuzumanane kucita boobo ikapati mbomubwene kuti buzuba bwaswena afwaafwi.+ 26  Nkaambo ikuti katucita cibi acaali notwamana kutambula luzyibo lwini-lwini lwakasimpe,+ kunyina cipaizyo cimbi cazibi cili coonse cicisyeede pe,+ 27  pele kuli buyo bulangizi bwalubeta buyoosya alimwi abukali buyaka mulilo ibuyoonyonyoona baabo ibakazya.+ 28  Kufwumbwa muntu uunduluzya Mulawo wa Musa ulajaigwa kakunyina kufwidwa lubomba, ikuti kakuli bumboni bwabantu bobilo naa botatwe.+ 29  Aboobo ino muyeeya kuti cinooli cipati buti cisubulo ncayoopegwa muntu ooyo iwalyataula Mwana wa Leza alimwi iwabona bulowa bwacizuminano+ oobo mbwaakasalazyigwa ambubo kuti bunyina mpindu, alimwi iwanyemya akutukila muuya waluzyalo lwa Leza?+ 30  Nkaambo tulimuzyi ooyo wakaamba kuti: “Ndime ndisubula; ndime nendiyoopilusya cibi.” Alimwi akuti: “Jehova* uyoobabeteka bantu bakwe.”+ 31  Cilayoosya kuwida mumaanza aa Leza uupona. 32  Nokuba boobo, amuzumanane kuyeeya mazuba aakaindi, kuti eelyo nomwakamana kumunikilwa,+ mwakaliyumya munkondo mpati alimwi amumapenzi. 33  Zimwi ziindi mwakali kusampaulwa akupenzyegwa antangalala,* alimwi aziindi zimwi mwakali kupengela antoomwe abaabo ibakali kucitikilwa zintu zili boobo. 34  Nkaambo mwakabeetelela aabo ibakali muntolongo alimwi cakukondwa mwakazumina kunyangwa lubono lwanu+ akaambo kakuzyiba kuti nywebo mujisi lubono lwiinda kubota alimwi lutamani.+ 35  Aboobo mutabusowi pe busicamba bwanu,* oobo ibuyoomuletela bulumbu bupati.+ 36  Nkaambo muyandika kuliyumya,+ ikutegwa mwamanizya kucita kuyanda kwa Leza, mukatambule zintu eezyo izyakasyomezyegwa. 37  Nkaambo kusyeede buyo “kaindi kaniini,”+ eelyo “ooyo uuboola ulasika alimwi takoomuka pe.”+ 38  “Pele mululami wangu uyoopona akaambo kalusyomo,”+ alimwi, “ikuti naa wapiluka cifwuteesule, mebo tandibotelwi anguwe pe.”+ 39  Lino swebo tatuli baabo ibapiluka cifwuteesule kulunyonyooko,+ pele tuli baabo ibajisi lusyomo oolo lutola kulufwutuko lwabuumi bwesu.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa ambweni, “bantu tabakonzyi.”
Naa “abeleke mulimo wabuleya.”
Naa “katuyeeyana.”
Naa “tuyumizyanye.”
Mu Chigiriki, “mbuli mubbuwa lyazisobano.”
Mu Chigiriki, “lwaanguluko lwakwaambaula cakutayoowa.”