Skip to content

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Ofesi Alimwi Amalailile Aabasikuswaya

Twamutamba kuti muzikuswaye maofesi eesu alimwi ankotusimbila mabbuku. Amubone masena nkwaabede alimwi aziindi zyakuswaya.

 

Philippines

186 Roosevelt Ave

San Francisco del Monte

1105 QUEZON CITY

PHILIPPINES

+63 2-372-3745

+63 2-411-6090

Kuswaya

Muhulo Kusikila Muli Bwasanu

08:00 hrs kusikila 11:00 hrs alimwi 13:00 hrs kusikila 16:00 hrs

Bulamfwu Bwaciindi: Woola lyomwe acisela

Milimo Iicitwa

Kusandulula magazini ya Ngazi Yamulindizi mumyaambo iili ciloba iikananwa ku Philippines. Kupanga zyakuswiilila zyakalekkoodwa alimwi amavidiyo mumyaambo iili lusele. Kutuma mabbuku kumbungano ziinda ku 3,000.

Amukkope broshuwa yaamba zyakuswaya.