Skip to content

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Ofesi Alimwi Amalailile Aabasikuswaya

Twamutamba kuti muzikuswaye maofesi eesu alimwi ankotusimbila mabbuku. Amubone masena nkwaabede alimwi aziindi zyakuswaya.

 

Italy

Congregazione Cristiana Dei Testimoni di Geova

Via della Bufalotta 1281

I-00138 ROME RM

ITALY

+39 06-872941

Kuswaya

Muhulo Kusikila Muli Bwasanu

08:00 hrs kusikila 10:30 hrs alimwi 13:00 hrs kusikila 15:30 hrs

Bulamfwu Bwaciindi: Woola lyomwe

Milimo Iicitwa

Kusandulula mabbuku aapandulula Bbaibbele muci Italian alimwi amu Mwaambo Wakutambaika waku Italy. Kupanga zyakuswiilila zyakalekkoodwa alimwi amavidiyo. Kweendelezya mulimo wambungano ziinda ku 3,000 alimwi akutubunga ku Italy amumasi amwi.

Amukkope broshuwa yaamba zyakuswaya.