Bakamboni ba Jehova batobela lulayo lwamu Bbaibbele lwakuti tabeelede kubweza ntaamu kukutamikizyigwa koonse alimwi akusampaulwa. Mucikozyanyo, kaambyo kamwi kamu Bbaibbele kaamba kuti: “Ooyo uululamika muntu sikusampaula uliletela buyo masampu.” (Tusimpi 9:​7, 8; 26:4) Muciindi cakubikkila maano mumakani aatayi koomoonga aakuzwangana akaambo kakutamikizyigwa, tubikkila maano kucita zintu zikkomanisya Leza.​—Intembauzyo 119:69.

Kumane buya, kuli “ciindi cakuumuna aciindi cakwaambaula.” (Mukambausi 3:7) Tulabaingula babombe myoyo ibayanda kuzyiba kasimpe, pele tulasoleka kutantamuka muuya wakukazyanya. Kwiinda mukucita boobo, tutobela njiisyo acikozyanyo ca Jesu kubikkilizya a Banakristo bakusaanguna.

  • Jesu kunyina naakaingula ciindi naakatamikizyigwa kumbele lya Pilato. (Matayo 27:11-​14; 1 Petro 2:​21-​23) Kuyungizya waawo, Jesu kunyina naakaingula ciindi nobakamutamikizya kuba cakolwa akuba mulyato. Muciindi caboobo, wakalekela milimo yakwe kuti ibape bwiinguzi, kweelana anjiisyo eeyi yakuti: “Busongo bulabonwa kuti buliluleme kwiinda mumilimo yambubo.” (Matayo 11:19) Nokuba boobo, mubukkale bumwi, Jesu cabusicamba wakali kubaingula aabo ibakali kutubejekezya.​—Matayo 15:​1-3; Marko 3:​22-​30.

    Jesu wakayiisya basikumutobela kuti tabeelede kutyompwa akaambo kakutamikizyigwa. Wakaamba kuti: “Mulikkomene nywebo ciindi bantu nobamusampaula akumupenzya akumubejelezya zintu zibi ziindene-indene akaambo kandime.” (Matayo 5:​11, 12) Alimwi Jesu wakaamba kuti ciindi kutamikizyigwa kuli boobo nokujalula nzila kuli basikumutobela kuti bape bumboni, uyoocizuzikizya cisyomezyo cakwe cakuti: “Ndiyoomupa majwi abusongo, eezyo basikumukazya boonse nzyobatakakonzyi kukaka naa kukazya.”​—Luka 21:12-​15.

  • Mwaapostolo Paulo wakabapa lulayo Banakristo lwakuti tabeelede kukazyanya abasikukazya, kukazyanya kuli boobo wakakwaamba kuti ‘takugwasyi alimwi nkwabuyo.’​—Tito 3:9; Baroma 16:17, 18.

  • Mwaapostolo Petro wakabakulwaizya Banakristo kwiiminina lusyomo lwabo kuti kacikonzyeka kucita oobo. (1 Petro 3:​15) Pele wakabaambila kuti eeci kanji-kanji cibeleka kabotu kwiinda mumilimo kutali mumajwi. Wakalemba kuti: “Kwiinda mukucita zibotu, mukaumuzye bantu bafwubafwuba baambaula makani aabufwubafwuba.”​—1 Petro 2:​12-​15.