Bakamboni ba Jehova tabatoli lubazu mutwaambo twacisi akaambo kazintu nzyobasyoma iziyeeme ancoliyiisya Bbaibbele. Tatujaniki mutubunga tukazya bweendelezi naa kutola lubazu mumicito iili yoonse yakucinca mfwulumende, tatuvwooteli tubunga twamapolitikisi naa bantu, alimwi tatunjili mulimo uujatikizya twaambo twacisi. Tusyoma kuti Bbaibbele lilapa twaambo tumvwika ncotutacitili oobu.

  • Tutobela cikozyanyo ca Jesu, walo iwakakaka cuuno cabweendelezi. (Johane 6:​15) Wakayiisya basikwiiya bakwe ‘kutaba banyika’ alimwi wakacisalazya kwaamba kuti tabeelede kutola lubazu mutwaambo twacisi.​—Johane 17:14, 16; 18:36; Marko 12:13-​17.

  • Tulasyomeka ku Bwami bwa Leza, bwalo Jesu mbwaakaamba kuti: “Makani mabotu aa Bwami aaya ayookambaukwa munyika yoonse.” (Matayo 24:14) Mbwaanga tuli baiminizi ba Bwami bwa Leza, ibatumidwe kukambauka kujatikizya kuboola kwa Bwami oobu, tatutoli lubazu mutwaambo twazisi zyoonse, kubikkilizya acisi nkotukkala.​—2 Bakorinto 5:​20; Baefeso 6:​20.

  • Akaambo kakuti tatutoli lubazu mutwaambo twacisi, tulakonzya kubaambila cakwaanguluka makani mabotu aa Bwami bwa Leza bantu boonse ibasyoma mapolitikisi. Tulasolekesya kutondezya kwiinda mumajwi eesu alimwi anzyotucita kuti tusyoma Bwami bwa Leza kuti mbobuyoomanizya mapenzi aamunyika.​—Intembauzyo 56:11.

  • Akaambo kakuti tatulinjizyi mumazwanga aajatikizya twaambo twacisi, tulikamantene katuli bunyina bwanyika yoonse. (Bakolose 3:​14; 1 Petro 2:​17) Mukwiindana, basizikombelo ibatola lubazu mumapolitikisi baandaanya bantu bamucikombelo cabo.​—1 Bakorinto 1:​10.

Kulemeka mfwulumende. Nokuba kuti tatutoli lubazu mumapolitikisi, tulailemeka mfwulumende yamucisi motukkala. Eeci cileendelana amulawo uujanika mu Bbaibbele wakuti: “Muntu uuli woonse kalibombya kubeendelezi.” (Baroma 13:1) Tulautobela mulawo, tulabbadela mitelo, alimwi akubelekela antoomwe amfwulumende noisola kulanganya bantu banjiyo. Muciindi cakutola lubazu mukubukila mfwulumende, tutobela lulayo lwamu Bbaibbele lwakubapailila “bami abaabo boonse ibali muzyuuno zyabweendelezi,” kwaambisya nobasala zintu zikonzya kunyonganya lwaanguluko lwakukomba.​—1 Timoteyo 2:​1, 2.

Alimwi tulazilemeka nguzu zyakulisalila nzyobajisi bantu kujatikizya twaambo twacisi. Mucikozyanyo, tatunyonganyi ciindi nobavwoota naa kubakasya aabo ibayanda kuvwoota.

Sena kutatola lubazu kwesu mutwaambo twacisi ncintu catalika mazuba aano? Peepe. Baapostolo alimwi a Banakristo bamumwaanda wamyaka wakusaanguna abalo tiibakali kutola lubazu mutwaambo twacisi. Ibbuku litegwa Beyond Good Intentions lyaamba kuti: “Nokuba kuti bakalizyi kuti bakeelede kubalemeka beendelezi bamfwulumende, Banakristo bakusaanguna tiibakali kusyoma kuti bakeelede kutola lubazu mutwaambo twacisi.” Mbubwenya buyo, bbuku litegwa On the Road to Civilization lyaamba kuti Banakristo bakusaanguna “tiibakali kunjila mulimo uujatikizya twaambo twacisi.”

Sena kutatola lubazu mutwaambo twacisi kuleta manyongwe mucisi? Peepe. Tuli bantu bayandisya luumuno, ibantu bateelede kuyoowegwa abeendelezi bamfwulumende. Amulange-lange lipooti yakapegwa aba National Academy of Sciences of Ukraine mu 2001. Ikwaamba kujatikizya kutatola lubazu kwesu mutwaambo twacisi, lipooti yakaamba kuti: “Mazuba aano bantu bamwi balakonzya kucimwa akusala ooku kwa Bakamboni ba Jehova; aaka nkakaambo kapati ncobakatamikizyigwa abamfwulumende ya Nazi alimwi a Communist kaindi.” Pele nomuba mubweendelezi bwalunya bwaba Soviet, Bakamboni “bakazumanana kuba bantu batobela milawo. Bakali kubeleka cakusyomeka alimwi canguzu mumafaamu alimwi amumasena aakali kubelesya mincini, pele tiibakabunyonganya bweendelezi bwaba Communist.” Kumamanino, lipooti yakaamba kuti, mbubwenya buyo amazuba aano, nzyobasyoma alimwi akucita Bakamboni ba Jehova “tazileti manyongwe mucisi cili coonse.”