Peepe. Nokuba boobo, Bakamboni ba Jehova balasyoma kuti Leza nguwakalenga zyintu zyoonse. Pele tabazumini kuti nyika yakalengwa mumazuba aali cisambomwe aamawoola aali 24. Ino nkaambo nzi? Nkaambo bunji bwamizeezo yabantu basyoma boobu ilakazyanya ancolyaamba Bbaibbele. Amulange-lange zikozyanyo eezyi zyobilo zitobela:

  1. Bulamfwu bwamazuba aali cisambomwe aakulenga. Bamwi bantu ibasyoma njiisyo eeyi baamba kuti mazuba aali cisambomwe aakulenga akajisi mawoola aali 24. Pele bbala lyakuti “buzuba” mu Bbaibbele lilakonzya kwaamba ciindi cilamfwu.​—Matalikilo 2:4; Intembauzyo 90:⁠4.

  2. Ino nyika ijisi myaka yongaye kuzwa noyakalengwa? Bamwi ibasyoma njiisyo eeyi bayiisya kuti nyika ijisi buyo zyuulu zisyoonto zyamyaka kuzwa noyakalengwa. Nokuba boobo, kweelana ancolyaamba Bbaibbele, nyika alimwi abubumbo zyakaliko kaatanaba mazuba aali cisambomwe aakulenga. (Matalikilo 1:⁠1) Akaambo kaceeci, Bakamboni ba Jehova tabaakazyi makani ngobaamba basayaansi aatondezya kuti nyika ilijisi mabbiliyoni aamyaka kuzwa noyakalengwa.

Nokuba kuti Bakamboni ba Jehova balasyoma mukulengwa kwazyintu, tabaikazyi sayaansi. Basyoma kuti sayaansi yamasimpe ileendelana ancolyaamba Bbaibbele.