Aabo babikkila maano kubukombi beelede kusyoma kuti cikombelo ncobasala cilakkomaninwa a Leza alimwi a Jesu. Kuti nikwatali boobo, nibatali kuunka kucikombelo eeco.

Jesu Kristo tanaakakazumina kaambo kakuti zyoonse zikombelo ninzila zitola kulufwutuko. Muciindi caboobo, wakaamba kuti: “Ulisyanikide mulyango alimwi nisyoonto nzila iitola kubuumi, kumane mbasyoonto baijana.” (Matayo 7:14) Bakamboni ba Jehova basyoma kuti bakiijana nzila eeyo. Nicatali boobo, nibakayandaula kale cikombelo cimbi.