Jesu wakaambila basikumutobela kuti ‘bagwasye bantu bamisyobo yoonse kuba basikwiiya.’ (Matayo 28:19, 20) Jesu naakatuma basikwiiya bakwe bakusaanguna, wakabalailila kuunka kumaanda aabantu. (Matayo 10:7, 11-13) Jesu naakafwa akubusyigwa, Banakristo bamumwaanda wamyaka wakusaanguna bakazumanana kumwaya mulumbe “mubuleya alimwi akuŋanda aŋanda.” (Milimo 5:42; 20:20) Tutobela cikozyanyo ca Banakristo aabo bakusaanguna alimwi twajana kuti mulimo wakuŋanda aŋanda ninzila mbotu yakusikila bantu.