Amuyeeye mukaLoti

Nchenjezyo Jesu, njaakamba muminyaka iili 2 000 yakiinda, iyandikana loko mazubaano. Bona Munkombwe amukayintu wakwe mbubakabeleka changuzu kuti bagwasye mpuli yabo kutantamuka mapenzi Jesu ngakaamba.

Amuyeeye mukaLoti​—Chipaanzi 1

Zyakachitika biyeni kuti mpuli yachiKristu iyande kubelekela Leza antoomwe alubono?

Amuyeeye mukaLoti​—Chipaanzi 2

Nziizili zintu zikonzya kupa kuti tutabikkili maanu kuzyeelelo zyabukombi azyakulijata?

Amuyeeye mukaLoti​—Chipaanzi 3

Jesu wakatuchenjezya kwiinda muchikozyano chamukaLoti. Kaansinga wakachincha, taakali kuyoofwa pe. Tatuyandi kuba mbuli nguwe.