Skip to content

Skip to table of contents

Mukwesu Rutherford kalikupa nkani aamuswaangano wakachitilwa kuCedar Point, Ohio, mu1919

Kuzwa mu1919 Kwayinda Minyaka Iili 100

Kuzwa mu1919 Kwayinda Minyaka Iili 100

MU1919, Nkondo Mpati yakazootegwa Nkondo Yakusaanguna Yanyika Yoonse yakaliwo kwaminyaka yinda ku4 yakali yamana. Kumamanino aamunyaka wa1918, zisi zyakaleka kulwana mpawo muJanuary 18 1919 kwakachitwa muswaangano mupati wakubamba luumuno wakachitilwa kuParis. Chimwi chakachitwa aamuswaangano ooyu nchizuminano chakuyimikizya nkondo aakati kaGermany azisi zyakajisini zyakali kulwanaayo. Chizuminano eechi chakasayinwa muJune 28 1919.

Chizuminano eechi chakapa kuti kupangwe kabunga kategwa League of Nations. Makanze aakabunga aaka akali “akupa kuti kube kujatana, luumuno alwaangunuko munyika yoonse.” Zikombelo Zyakubeja zyiingi zyakali kukasumpula kabunga aaka. Imwi mbunga yazikombelo yakuAmerica iitegwa Federal Council of the Churches of Christ yakasumpula kabunga aaka kwiinda mukwaamba kuti “mbweendelezi bwiiminina Bwaami bwaLeza aanyika.” Alubo yakatondeezya kuti isumpula League of Nations kwiinda mukutuma bamwi bantu kuti bayinke kumuswaangano mupati wakubamba luumuno wakachitilwa kuParis. Umwi mwaalumi wakatumidwe kumuswaangano ooyu wakaamba kuti kabunga aaka “nkakusaanguna kuchincha zintu munyika yoonse.”

Zintu zyakali kuyoochincha pesi baalumi aaba bakachita muswaangano waluumuno teembabo pe bakali kuyoopa kuti zintu zichinche. Mu1919, nzila yakukambawuka yakali yachincha nkaambo Jehova wakali kugwasya bakombi bakwe kuti bakambawuke kwiinda mbubakali kukambawuka chiindi. Pesi kazitanachitika eezi, Basikwiiya Bbayibbele bakali kuyoobona kuchincha kusiyene-siyene.

KUSALA KUYUMU LOKO

Joseph F. Rutherford

MuMugibelo, January 4, 1919 kwakali kuyooba muswaangano wakusala balangizi baWatch Tower Bible and Tract Society, wakali kuchitwa munyaka amunyaka. Muchiindi eecho mukwesu Joseph F. Rutherford nguwe wakali mweendelezi pesi wakali mujele abamwi bakwesu bali 7 kuAtlanta, Georgia, U.S.A., akaambo kakutamikizigwa mulandu. Bakwesu bakali kulibuzya kuti, bababweedezye lubo na bakwesu bakali mujele kuti babe balangizi naakuti kusalwe bambi.

Evander J. Coward

Kali mujele Mukwesu Rutherford wakali kukataazikana atala akuti zintu zyakali kuyooyenda biyeni mumbunga. Wakalizi kuti bamwi bakwesu bakali kuyeeya kuti kusalwe umwi mukwesu kuti abe mweendelezi. Akaambo kazeezi, wakalembela bakali aamuswaangano lugwalo kuti Mukwesu Evander J. Coward nguwe wakali kweelela kuba mweendelezi. Mukwesu Rutherford wakapandulula kuti mukwesu Coward “ulalichesya,” “ulichenjede” alubo “ulasyomeka kuMwaami.” Nikuba boobo,  bamwi bakwesu bakasala kuti, kusala ooku kuzoochitwe kwayinda myeezi iili 6. Bakwesu bakali kwiiminina bakwesu bakali mujele bakazumina. Kwakaba kutamvwanana kupati chiindi nikwakali kwaambuulwa makani aaya.

Richard H. Barber

Pesi kuli chimwi chintu chakachitika mukwesu Richard H. Barber nchaakati nchicho ‘chakazima mulilo.’ Umwi mukwesu wakaliwo aamuswaangano ooyo wakanyampuka akwaamba kuti: “Teendakayiya zyamulawu pe pesi nchindizi nchakuti munkani zili boobu kuyandikana kusyomeka. Leza uyanda kuti katusyomeka. Ndibonaanga tulakonzya kutondeezya kusyomeka kwesu kwiinda mukusala Mukwesu Rutherford kuti ayinkilile kunembo kali mweendelezi.”—Int. 18:25.

Alexander H. Macmillan

Umwi mukwesu wakali mujele uutegwa A. H. Macmillan, naakali kwaamba zyakachitika mujele buzuba bwakatobela nikwakasalwa balangizi wakati, Mukwesu Rutherford wakakonkomona muchitookesi mundakabede mpawo wati, “Tambikizya kuboko kwako.” Mukwesu Rutherford wakamupa kagwalo. Naakabona majwi akalembedwe mukagwalo aako Mukwesu Macmillan wakamvwisisisya zyakali kwaambwa. Kwakalembedwe kuti: “RUTHERFORD WISE VAN BARBER ANDERSON BULLY A-SPILL MWEENDELEZI BATATU BAKUSAANGUNA MBALANGIZI TULAMUYANDA MOONSE.” Majwi aaya aakali kwaamba kuti Mukwesu Joseph Rutherford aWilliam Van Amburgh bakali basalwa lubo kuti babe balangizi. Alubo Mukwesu Rutherford wakali kuyooyinkilila kunembo kali mweendelezi.

KUGWISIGWA MUJELE!

Chiindi bakwesu bali 8 nibakali mujele, Basikwiiya Bbayibbele basyomeka bakakumbila bantu kuti basayine mapepa akalembedwe kuti bakumbila kuti bakwesu aaba bagwisigwe mujele. Bantu bayinda ku700 000 bakasayina mapepa aayo. MuMarch 26 1919, Mukwesu Rutherford abeenzinyina bakagwisigwa mujele bakwesu kabatanaatola pe kumfulumende.

Naakali kwaambuula abantu bakamutambula kazwa mujele, Mukwesu Rutherford wakati: “Ndilaachoonzyo chakuti zintu eezi zyatuchitikila zyatugwasya kuti tulibambile buyumu-yumu mbutuyooswaananaabo kunembo. . . . Teekuti mwakali kulwanina kuti tugwisigwe mujele luzutu pesi nzimwakachita zyakatondeezya kuti muyanda kuti zina lyaLeza lilemekwe. Aabo bakalipeda kuchita oobu balikujana zilongezyo mubuumi bwabo.”

Zintu zyakachitikila bakwesu zyakatondeezya kuti Jehova nguwe wakali kubagwasya. MuMay 14 1919 nkuta niyakali kulanga-langa lubo mulandu wabakwesu bakasungidwe, yakaambilizya kuti: “Kwajanwa kuti bantu aaba tabakwe . . . mulandu pe nkinkaako tabachikapanichigwi pe.” Bakwesu bakali kutamikizigwa milandu mipati loko zyakuti kaansinga bakagwisigwa mujele luzutu kwakali kuyoosyaala kakulembedwe kuti bakachita mulandu zyakali kuyoopa kuti bakachilwe kuchita zimwi zintu. Nikuba boobo, nkuta yakati tabakwe mulandu pe. Eezi zyakapa kuti Mukwesu Rutherford akonzye kwiinkilila kunembo kachita  mulimu wakwe wakukwabilila bakombi baJehova kuNkuta Mpati yakuUnited States alubo eezi wakazichita kwaziindi zyiingi.

KULIBAMBILA KUKAMBAWUKA

Mukwesu Macmillan wakati: “Tatukookkala maboko katulindila Mwaami kuti azootutole kujulu.” Alubo wakayungizya kuti: “Twakabona kuti twakeelede kulangisisya kuchitila kuti tuzibe kuti Mwaami wakali kuyanda kuti tuchiteenzi.”

Bakwesu teebakali kukonzya pe kusaanguna mulimu wakali kuchitwa kumawofesi mapati. Nkamboonzi? Nkaambo nibakali mujele tuzenge twakali kubelesegwa kupulinta mabbuku eesu twakali twanyonyooka. Eezi zyakabayumina bakwesu alubo bamwi bakali kulibuzya kuti amwi mulimu wesu wakukambawuka wamana.

Kuli bantu na bakachili achiyandisyo chakumvwa makani mabotu aaBwaami akali kukambawukwa aBasikwiiya Bbayibbele? Kuti mubuzyo ooyu usandulwe, Mukwesu Rutherford wakabamba kuti ape nkani alubo muntu woonse wakali kuzumizigwa kuzooyiswiilila. Mukwesu Macmillan wakati: “Kuti bantu baleka kusika kuzooswiilizya nkani eeyi” zyaamba kuti “mulimu wesu wamana.”

Newspaper yakali kwaambilizya nkani yaMukwesu Rutherford yakali amutwe utii, “Bulangilizi Kubantu Bali Mumapenzi” yakachitilwa kuLos Angeles, California mu1919

MuNsondo May 4, 1919, Mukwesu Rutherford wakapa nkani yakali amutwe utii “Bulangilizi Kubantu Bali Mumapenzi” nikuba kuti wakali kuchiswa. Kwakasika bantu bali 3 500 alubo myaanda amyaanda yabantu bakabweedezegwa kumaanda nkaambo teebakachili kukkwana. Mubuzuba bwakatobela kwakasika bantu bali 1 500. Eezi zyakatondeezya bakwesu kuti bantu bakachili aachiyandisyo chakumvwa makani mabotu.

Nzibakachita bakwesu ninzila njibatobelezya Bakamboni baJehova nibakambawuka makani mabotu mazubaano.

KULIBAMBILA KUYUNGIZYA MULIMU

Ngaziyakulinda yamuAugust 1, 1919, yakaambilizya kuti kwakali kuyooba muswaangano kumatalikilo aaSeptember wakali kuyoochitilwa kuCedar Point, Ohio. Umwi Sikwiiya Bbayibbele  uuchikula, uukkala kuMissouri uutegwa Clarence B. Beaty wakati: “Bantu boonse bakali kuyanda kusika kumuswaangano ooyu.” Kwakasika bakwesu abachizi bayinda ku6 000 alubo bakwesu teebakali kuyeeyela kuti nga kulasika bantu biingi oobu. Chimwi chintu chakali kubotezya nchakuti, kwakabbabbatizigwa bantu bayinda ku200 muLake Erie.

Chivumbyo chamagazini yakusaanguna yaThe Golden Age, yamuOctober 1, 1919

Mubuzuba bwachi 5 muSeptember 5, 1919, Mukwesu Rutherford naakali kupa nkani ilaamutwe utii, “Makani Kubabelesima,” wakaambilizya kuti kwakali kuyoosaanguna kubelesegwa magazini mpya iitegwa The Golden Age. * Magazini eeyi yakali “kuyoogwasya mukwaambilizya zintu zipati zyakali kuchitika akupandulula kayibelesya Magwalo kuti nkamboonzi nizyakali kuchitika.”

Basikwiiya Bbayibbele boonse bakasungwaazigwa kuti batayoowi pe kukambawuka kababelesya magazini eeyi. Lugwalo lwakali aamalayilile aakukambawuka lwakati: “Boonse bantu babbabbatizidwe beelede kubona mulimu ooyu kawuli chilongezyo alubo beelede kubeleka amanguzu aabo woonse kuti baswaanizigwe mumulimu wakukambawuka munyika yoonse.” Bantu biingi bakazumina kuchita mulimu ooyu wakukambawuka. Alubo kusika muDecember, kwakali kwaba bantu bayinda ku50 000 bakakumbila kutumizigwa magazini eeyi mpya.

Bakwesu kabali kuBrooklyn, New York, kabali aaloli lizwide magazini yaThe Golden Age

Kumamanino amunyaka wa1919, Bakombi baJehova bakali balibambila kuchita zyiingi mumulimu wabo. Kuyungizya waawo, Magwalo miingi aamba atala amazuba aakumamanino akali azuzikizigwa. Kusunkwa akusalazigwa kwabakombi baLeza kwakaambwa muli Malaki 3:1-4, kwakali kwamana. Bakombi baJehova bakali bagwisigwa mubuzike bwakukozyanisya muli “Babuloni Mupati” alubo Jesu wakali wamubikka kale “muzike uusyomeka alimwi uucenjede.” * (Ciy. 18:2, 4; Mt. 24:45) Nkinkaako, Basikwiiya Bbayibbele bakali balibambila kubeleka mulimu Jehova ngwakabapede.

^ par 22 Magazini iitegwa The Golden Age yakazootegwa Consolation mu1937 alubo kuzwa mu1946 yakazootegwa niAmubuke!

^ par 24 Langa Ngaziyakulinda yaChikuwa yamuJuly 15, 2013, pp. 10-12, 21-23; March 2016, pp. 29-31.