NGAZIYAKULINDA—YAKWIIYA November 2019

Magazini eeyi ili azyiiyo ziyooyiigwa muDecember 30, 2019–February 2, 2020.

Atusimye Bweenzuma Mbutulaabo Abakombima Mamanino Kaatanasika

Tulakonzya kwiiya zyiingi muchikozyano chaJeremiya nkaambo beenzinyina bakamugwasya kuti afutuke chiindi Jerusalemu nilyakali lyaba aafwiifwi kunyonyoonwa.

Mbuutugwasya Muuya Uusalala

Muuya uusalala waLeza ulakonzya kutugwasya kuti tulisimye. Pesi kuti ukonzye kutugwasya kuli zintu zine nzitweelede kuchita.

Ulikubamba “Ntobo Mpati Yalusyomo” Lwako Kayisimide Na?

Lusyomo lwesu luli mbuli ntobo nkaambo lulatukwabilila. Niinzi nzitweelede kuchita kuti ntobo mpati yalusyomo lwesu ikkale kayili kabotu?

Zyiiyo Nzitujana Mubbuku lyaLevitiko

Bbuku lyaLevitiko lili amilawu Jehova njaakapa maIsrayeli kuti bayitobele. Mbutuli maKristu, tatuli aansi aamilawu eeyo pesi kuli zyiiyo nzitujana.

“Amuumanizye Mulimo Ooyo Ngomwakatalika Kucita”

Nikuba katuli twasala kabotu, kulakonzya kutuyumina kuzuzikizya nzitwasala. Atubone nzila zikonzya kutugwasya kuti tuchite zintu nzitwakasala.

Mwalizi Na?

Balangizi baambwa muBbayibbele bakali kubelekaanzi?