Skip to content

Skip to table of contents

Amwiimbe Chakubotelwa!

Amwiimbe Chakubotelwa!

“Ncibotu kwiimbila Leza wesu.”—INT. 147:1.

NYIMBO: 10, 2

1. Kwiimba kutupa mweenya wakuchitaanzi?

UMWI sikwaanza nyimbo ulaampuwo wakati: “Majwi akupa kuyeeyesesya. Nyimbo zikupa kulimvwa kabotu. Pesi kwiimba kupa kuti majwi aalwiimbo akusike aamoyo.” Nyimbo zyesu zyaBwaami zitupa mweenya wakutembawula akutondeezya kuti tulamuyanda Taateesu wakujulu, Jehova. Zipa kuti tube beenzinyina. Nkinkaako, kwiimba kulayandikana mubukombi bwakasimpe kufumbwa kuti tulaatulikke naa tulaakati kabakwesu abachizi.

2, 3. (a) Bamwi bakubona biyeni kwiimba kumiswaangano yambungano? (b) Njiili mibuzyo njitutalange-lange muchiiyo eechi?

2 Ukubona biyeni kwiimba kumiswaangano yambungano? Kukufwisya bweeme na? Kuli amwi masena, baalumi kulabakataazya kwiimba akati kabantu. Eezi zilakonzya kupa kuti bantu boonse mumbungano batakuyandi kwiimba, kapati kuti baalu kabatayimbi naa kabali kuchita zimwi zintu nikuli kwiimbwa.—Int. 30:12.

3 Kwiimba njiimwi nzila yakukomba Jehova.  Tatweelede kweendeenda naa kuzwa anze chiindi nikuli kwiimbwa. Nkinkaako, toonse tweelede kulibuzya kuti: ‘Ndikubona biyeni kwiimba kumiswaangano yambungano? Kujana ndachita biyeni kuti kandili abweeme kwiimba akati kabantu? Alubo kujana ndachita biyeni kuti ndiimbe chakubotelwa?’

KWIIMBA KULAYANDIKANA MUBUKOMBI BWAKASIMPE

4, 5. Ngaali mabambe akwiimba akachitwa kutempele?

4 Kuzwa chiindi, bakombi baJehova bakali kutembawula Jehova kwiinda mukwiimba. Chibotezya nchakuti, chiindi maIsrayeli nibakali kukomba chakusyomeka, bakali kubona kuti kwiimba kulayandikana mubukombi. Muchikozyano, Davida naakali kuchita mabambe akuyaka tempele, wakasala maLevi bali 4 000 kuti balumbayizye Jehova anyimbo. Akati kabo, bali 288 ‘bakayiide nyimbo zyaJehova, boonse bakali chenjede.’—1 Mak. 23:5; 25:7.

5 Chiindi nikwakali kupedwa tempele, bantu bakiimba chamoyo woonse. Bbayibbele lyaamba kuti: “Basimyeembo abasikwiimba kabeelede kuteleezya majwi aabo mbuli ijwi lyomwe kukutembaula akulumba Jehova, alimwi ijwi lyamyeembo alyazizyano alyazibelesyo zimwi zyakwiimba nilyakamvwigwa kukutembaula Jehova, . . . bulemu bwa-Jehova bwakazuzya ing’anda ya-Leza.” Eezi zyakasimya lusyomo lwamaIsrayeli!—2 Mak. 5:13, 14; 7:6.

6. Ngaali mabambe akwiimba akachitwa aNehemiya?

6 Chiindi Nehemiya nakabungania maIsrayeli kuti bayakulule bwaanda bwamuunzi waJerusalemu, wakasala bamwi maLevi kuti babe bayimbi. Kwiimba ooku kwakapa kuti bantu babotelwe loko chiindi nibakali kupeda bwaanda kuli Jehova. Kwakasalwa “inkamu impati zyobile zyakweenda kuya butembaula.” Nkamu eezi zyakali kweenda ajulu abwaanda bwamuunzi mumabazu asiyene mpawo bakali kuswaanana aabulambo bwakali aafwiifwi atempele. Bakali kwiimbisya zyakuti bantu bakali kule bakali kubamvwa. (Neh. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Jehova wakabotelwa kumvwa bakombi bakwe kabali kumutembawula chamoyo woonse.

7. Jesu wakatondeezya biyeni kuti kwiimba kulayandikana mubukombi?

7 Chiindi Jesu naakali aanyika, wakatondeezya kuti kwiimba kulayandikana. Naakamaninsya kuchita Chilalilo chaMwaami Chagoko abasikwiiya bakwe, bantu boonse bakaliwo bakatembawula Jehova anyimbo.—Bala Matayo 26:30.

8. Muliili nzila maKristu bamumwaanda wamunyaka wakusaanguna nibakatusiila chikozyano chili kabotu mukwiimbila Leza?

8 MaKristu bamumwaanda wamunyaka wakusaanguna bakatusiila chikozyano chili kabotu chakwiimbila Leza. Kusiyana amaIsrayeli bakali kubunganina kutempele, maKristu aaba bakali kubunganina mumaanda aabo. Nikuba kuti maanda aaya taakali mabotu  mbuli tempele, pesi bakali kwiimba chakubotelwa. Alubo, mwaapostolo Pawulu wakabuzya maKristunyina kuti: “Amwiisyanye akucenjezyanya cabusongo bunji antembauzyo anyimbo zya-Leza amalelebu, akuya bwiimba lyoonse cakulumba Leza mumyoyo yanu.” (Kol. 3:16) Nyimbo zyesu zyaBwaami zyeelede ‘kwiimbwa chakulumba Leza,’ nkaambo nchakulya nchitupegwa “kuciindi ceelede,” ‘amuzike uusyomekede alimwi uuchenjede.’—Mt. 24:45.

NIINZI CHIKONZYA KUKUGWASYA KUTI WIIMBE KUTAYOOWI?

9. (a) Nkamboonzi bamwi nikubakataazya kwiimba kumiswaangano yambungano naa mipati? (b) Kujana twachita biyeni kuti twiimbe kabotu, alubo mbaani beelede kuzulwida? (Langa chifanikisyo chili kumatalikilo achiiyo.)

9 Nziizili zimwi zintu zikonzya kupa kuti bamwi bayoowe kwiimba? Amwi tamukuzibide pe kwiimba mumpuli yanu naa muchilawu nkumukkala. Amwi mulibona kuti tamukonzyi nkaambo mulikozyanisya abantu bayimba mumarediyo naa muma TV. Pesi eezi tazyeelede kutukachizya kulumbayizya Jehova. Nkinkaako, nikwiimbwa tweelede kubweza mabbuku anyimbo, tubusye mitwe akwiimba chakubotelwa! (Ezr. 3:11; bala Intembauzyo 147:1.) MuMaanda aBwaami miingi, muli maTV atondeezya nyimbo alubo eezi zigwasya kuti bantu bayimbe kabotu. Zilabotezya kuti kwakaba mabambe aakuti baalu kabayimba chiindi nibali kuChikolo Chamulimu waBwaami. Eezi zitondeezya kuti baalu beelede kuzulwida chiindi nikuli kwiimbwa kumiswaangano yambungano.

10. Niinzi chikonzya kutugwasya kuti tutayoowi kwiimbila ajulu?

 10 Bamwi balayoowa kwiimbila ajulu nkaambo babonaanga mbaliwo. Pesi atuyeeye atala amakani aaya: Nikuba kuti “tulalubizya ziindi zinji” nitwaambuula pesi tatuleki pe kwaambuula. (Jak. 3:2, NW) Nkinkaako, tatweelede kuleka kwiimba akaambo kakuti tulibaliwo.

11, 12. Niinzi chikonzya kutugwasya kuti twiimbe kabotu?

11 Amwi ulayoowa kwiimba akaambo kakuti tukonzyi pe. Nikuba boobo, kuli zimwi zintu zikonzya kukugwasya kuti wiimbe kabotu. *

12 Kuyoya kabotu kulakonzya kukugwasya kuti wiimbe kabotu akuti wiimbile ajulu. Mbukunga magesi apa kuti malayiti alayite, nkinkaako kuyoya kupa kuti ukonzye kwaambuula kabotu naa kwiimba. Nulikwiimba, jwi lyako lyeelede kweendelana ambuwambuula naa kwiinda mbuwambuula. (Langa amwi malayilile aagwasya mubbuku litegwa Benefit From Theocratic Ministry School Education, apeji 181 kusika ku184, ansi aamutwe uuti “Properly Control Your Air Supply.”) Bbayibbele lilayilila bakombi baJehova kuti ‘boongolole chakukondwa’ chiindi nibalikwiimba.—Int. 33:1-3, NW.

13. Pandulula mbutukonzya kwiimba kabotu.

13 Nimulikuchita kukomba kwampuli naa awulikke, ulakonzya kuchita zintu zitobela. Sala lwiimbo nduyandisya mubbuku lyanyimbo. Abalile aajulu mabala ali mulwiimbo ndwasala. Yezya kuyoya kamwi luzutu chiindi nulikubala munchali uumwi wanyimbo, kutachinchi jwi. Kuzwa waawo, yezya kwiimbila aajulu kutachinchi jwi. (Is. 24:14) Eezi zilakonzya kukugwasya kuti wiimbile aajulu. Chiindi nuchita eezi toyelede kuyoowa naa kuba bweeme.

14. (a) Kujulisya mulomo kutugwasya biyeni chiindi nituli kwiimba? (Langa kabbokesi katii, “ Mbukonzya Kwiimba Kabotu.”) (b) Nziizili zintu zikonzya kukugwasya kuti wiimbile aajulu?

14 Kujulisya mulomo kulakonzya kukugwasya kuti wiimbile aajulu. Nkinkaako,  chiindi nulikwiimba weelede kujula mulomo kwiinda mbuchita chiindi nuli kwaambuula. Niinzi nchukonzya kuchita kuti wabonaanga uli ajwi pati naa kaniini? Ulakonzya kujana amwi malayilile aagwasya mubbuku litegwa Benefit From Theocratic Ministry School Education, aapeji 184 mukabbokesi katii, “Overcoming Specific Problems.”

YIMBA KAZIZWA AANSI AAMOYO

15. (a) Niinzi chakaambilizigwa kumuswaangano uuchitwa munyaka amunyaka wamu2016? (b) Nkamboonzi bbuku lyanyimbo nilyakabambululwa?

15 Bantu bakaliwo kumuswaangano uuchitwa munyaka amunyaka wamu2016, bakabotelwa chiindi Mukwesu Stephen Lett wamuKabunga Keendelezya, nakaambilizya kuti kwakaba bbuku lyanyimbo pya lili amutwe uti “Sing Out Joyfully” to Jehovah. Mukwesu Lett wakapandulula kuti twakeelede kuba abbuku pya lyanyimbo nkaambo Bbayibbele lyaNew World Translation of the Holy Scriptures lyakabambululwa. Amwi majwi anyimbo atajaniki muBbayibbele lyaNew World Translation lyamu2013 lyakabambululwa, akachinchwa. Alubo kwakayungizigwa nyimbo zili atala akukambawuka achinunuzyo. Akaambo  kakuti kwiimba kulayandikana mubukombi bwesu, bamuKabunga Keendelezya bakapanga bbuku lyanyimbo lili aachivumbyo chisimide. Alubo, chivumbyo chabbuku lyanyimbo chileendelana aBbayibbele lyaNew World Translation.

16, 17. Nziizili zimwi zintu zyakachinchwa mubbuku lyanyimbo pya?

16 Nyimbo zili amitwe yeendelana zyakabikkwa muchipaanzi chimwi kuchitila kuti zitakataazyi kuyanduula. Muchikozyano, nyimbo zili 12 zyakusaanguna zili atala aJehova mpawo zili 8 zitobela, zili atala aJesu achinunuzyo. Kumasaangunino abbuku lyanyimbo, kuli mitwe yamakani yanyimbo zyoonse. Eezi zilakonzya kumugwasya mukwesu kuti kalikuyanduula lwiimbo lweendelana ankani yakwe.

17 Kuti bantu bakonzye kwiimba kazizwa aansi aamoyo, amwi mabala anyimbo akachinchwa kuti amvwisisike. Muchikozyano, kwakali kweelela kuchincha mutwe walwiimbo luti “Bamba Moyo Wako” kuti utii “Atukwabilile Myoyo Yesu.” Nkamboonzi lwiimbo oolu nilwakachinchwa? Nkaambo muntu naakali kwiimba lwiimbo oolu kwakali kubaanga uli kubuzya bamwi nzibeelede kuchita. Eezi zyakali kukonzya kubayumina bapya mumbungano, bantu bali achiyandisyo, bachikula abachizi chiindi nibali kumiswaangano yambungano naa mipati. Nkinkaako, mutwe walwiimbo oolu, aamwi majwi akachinchwa.

Chiindi nimuli kuchita kukomba kwampuli mweelede kupulakitizya nyimbo zyaBwaami (Langa fuka 18)

18. Nkamboonzi nitweelede kupulakitizya nyimbo mpya? (Langa makani aamunsi.)

18 Zimwi nyimbo zili mubbuku lyanyimbo pya zilembedwe mbuli nkombyo. Nyimbo eezi zitugwasya kuti tubuzye Jehova zintu zitukataazya. Zimwi nyimbo zitugwasya kuti ‘tuyandane akuchita milimu mibotu.’ (Heb. 10:24) Tweelede kuziba majwi aanyimbo zyaBwaami ambuzyiimbwa. Tulakonzya kuchita eezi kwiinda mukuswiilizya nyimbo zyakalekkodwa zijanika ajw.org. Kupulakitizya kwiimba kamuli kung’anda kulakonzya kumugwasya kuti kamwiimba kamutayoowi akwiimba kazizwa aansi aamoyo. *

19. Njiili nzila yakutembawula Jehova mumbungano?

19 Mutalubi kuti kwiimba kulayandikana mubukombi bwesu. Kwiimba kutondeezya kuti tulamuyanda Jehova akuti tulazilumba zintu zyoonse nzyatuchitila. (Bala Isaya 12:5.) Nuyimba kazizwa aansi aamoyo, nga ulikusungwaazya bamwi kuti bachite oobo. Bantu boonse mumbungano, kufumbwa kuti mbapati, mbaniini naa kuti mbapya mukasimpe, balakonzya kutembawula Jehova kwiinda mukwiimba. Nkinkaako, tweelede kwiimba kazizwa aansi aamoyo. Tweelede kuchita kweendelana amajwi asintembawuzyo wakati: “Amwiimbile Jehova.” Atwiimbe chakubotelwa!—Int. 96:1.

^ par 11 Ikuti uzibe nzila zikonzya kukugwasya kuti wiimbe kabotu, yebela JW Broadcasting yamuDecember 2014 (vidiyo eeyi ijanika alembedwe kuti FROM OUR STUDIO).

^ par 18 Kumiswaangano mipati, chipaanzi chakuseeni achasikati zitalisya anyimbo kwamaminiti aali 10. Nyimbo eezi zitugwasya kuti tubone kuti kwiimba kulayandikana akuti tubambile myoyo yesu kuti tuswiilile pulogilamu yoonse. Nkinkaako, tweelede kukkala aansi chiindi nikuli kwiimbwa nyimbo eezi.