NGAZIYAKULINDA—YAKWIIYA November 2017

Magazini eeyi ili azyiiyo ziyooyigwa muDecember 25, 2017 kusika muJanuary 28, 2018.

Amwiimbe Chakubotelwa!

Ikuti kuli abweeme bwakwiimba kumiswaangano, niinzi chikonzya kukugwasya kuti ukonzye kwiimbila Jehova?

Ulikuyubila Kuli Jehova Na?

Mabambe aamyuunzi yakuyubila yamuchiindi chamaIsrayeli atuyiisya kuti Leza ulalekelela.

Tobelezya Bululami aLuzyalo lwaJehova

Myuunzi yakuyubila itondeezya biyeni kuti Jehova uli aluzyalo? Ituyisyaanzi atala anzila Jehova njabubonaayo buumi? Itondeezya biyeni kuti Leza mululami?

Tantamuka Muuya Wanyika

Toonse tweelede kutantamuka muuya uukonzya kuyunga miyeeyo yesu. Atulange-lange zintu zili 5 zitondeezya muuya wanyika.

Utazumizyi Kufumbwa Chintu Kuti Chikukachizye Kuyoojana Bulumbu

Naakazwa kubayeezya bulumbu mbubakali aabo maKristunyina, mwaapostolo Pawulu wakabapa lulayo lwakali kukonzya kubagwasya.