NGAZIYAKULINDA—YAKWIIYA May 2019

Magazini eeyi ili azyiiyo ziyooyiigwa muJuly 1 kusika muAugust 4, 2019.

Luyando Abululami Mumbungano YachiKristu

Mulawu waKristu niinzi alubo ubusumpula biyeni bululami?

Luyando Abululami Kuti Teetwajatwa Kabotu

Kujana bazyali babakwabilila biyeni bana babo kubantu bajata bana munzila iitali kabotu mumakani aakoonana alubo kujana baalu bayikwabilila biyeni mbungano?

Kuumbulizya Bantu Bakajatwa Chalunya

Jwi lyaLeza, baalu, abachizi bachiKristu basimide kujana zyabawumbulizya biyeni bantu bakatajatwa kabotu mumakani aakoonana?

Utazumini Kweenwa ‘Abusongo Bwanyika Eeyi’

Nkamboonzi Jehova nali Nguwe luzutu weelede kutuzulwida? Bbayibbele litugwasya biyeni kuti tube aamaboneno aali kabotu atala ambutulibona?

Sumpuka Munzila Njubalaayo!

Kujana twachita biyeni kuti tusale zintu ziyandikana akuti tugwasigwe achiiyo chaBbayibbele nchituchita atulikke?