Skip to content

Skip to table of contents

“Ameni” Wako Ulayandikana Kuli Jehova

“Ameni” Wako Ulayandikana Kuli Jehova

JEHOVA ububona kabuyandikana loko bukombi bwesu. Jehova ‘ulabaswiilila akubamvwa’ babelesi bakwe alubo zintu zyoonse nzituchita mubukombi ulazibona, nikuba kazili ziniini. (Malk. 3:16) Muchikozyano, atulange-lange bbala nditubelesya kwaziindi zyiingi. Ndibbala liti “ameni.” Jehova ukubona kakuyandikana na kwaamba bbala eeli fwiifwi? Iiyi, ukubona kakuyandikana! Kuti tuzibe kuti nkamboonzi nakubona kakuyandikana, atulange-lange nzilyaamba bbala eeli ambulibelesedwe muBbayibbele.

“BANTU BOONSE BAYAKWAAMBA KUTI, ‘AMENI!’”

Bbala lyaambwa kuti “ameni” muChitonga, lyaamba kuti “akube boobo” naakuti “mbubo, achichitike.” Lizwa kubbala lyachiHebbrayo lyaamba kuti “syomeka.” Chimwi chiindi lyakali kubelesegwa munkuta. Chiindi muntu naamaninsya kukonkezya, wakali kwaamba kuti “ameni,” kutondeezya kuti nzyaawamba nzyachoonzyo akuti ulazizumina zyoonse zitachitike. (My. 5:22) Kwaamba kuti “ameni” kunembo lyabantu, kwakali kupa kuti azuzikizye chisyomezyo chakwe.—Neh. 5:13.

Chikozyano chipati chitondeezya mbulyakabelesegwa bbala lyakuti “ameni,” chijanika muli Deuteronomo chaandaano 27. MaIsrayeli nibakanjila muNyika Yachisyomezyo, bakabungana aakati kaChilundu chaEbbala achaGerizimu kuti bamvwe kubalwa kwaMulawu. Teebakeelede kuuswiilila luzutu pesi bakeelede kutondeezya kuti bawutambula Mulawu. Bakachita oobo kwiinda mukusandula kuti “Ameni!” nikwakali kubalwa mapenzi ngibakali kukonzya kuswaana kuti baleka kuswiilila. (Dt. 27:15-26) Yeeyela musindo wakaba chiindi zyuulu zyabaalumi, banakazi abana nibakali kusandula amajwi aali aajulu! (Jos. 8:30-35) Kweelede teebakaaluba pe majwi ngibakaamba mubuzuba oobo. MaIsrayeli aabo bakazizuzikizya nzibakaamba nkaambo Bbayibbele liti: “Nkabela bana ba-Israyeli bakamanina Jehova milimo amazuba oonse aa-Joshua, amazuba oonse abapati ibakacisyeede Joshua naakafwa, ibakabwene milimo ya-Jehova njaakacitila ba-Israyeli.”—Jos. 24:31.

Alubo Jesu wakabelesya bbala lyakuti “ameni” kutondeezya kuti nzyaakali kwaamba zyakali zyachoonzyo pesi wakalibelesya munzila iisiyene abamwi. Jesu taakabelesya bbala lyakuti “ameni” (lyakasandululwa kuti “nchobeni” muChitonga) chiindi umwi muntu naamaninsya kwaambuula pesi wakali kulibelesya katanaamba amwi  majwi, kuti atondeezye kuti nzyayanda kwaamba nzyachoonzyo. Chimwi chiindi Jesu wakali kwiindulula bbala eeli kwiinda mukwaamba kuti “ameni ameni,” lyakasandululwa kuti ‘nchobeni.’ (Mt. 5:18; Joh. 1:51) Wakali kutondeezya baswiilizi kuti nzyaakali kwaamba nzyachoonzyo. Jesu wakali aachoonzyo anzyaakali kwaamba nkaambo wakapedwe chilongezyo chakuzuzikizya zisyomezyo zyaLeza zyoonse.—2 Kor. 1:20; Ciy. 3:14.

“BANTU BOONSE BAKAAMBA KUTI, ‘AMENI,’ AKUTEMBAULA JEHOVA”

MaIsrayeli bakali kwaamba kuti “ameni” nibakali kutembawula Jehova anibakali kukomba. (Neh. 8:6; Int. 41:13) Kwaamba bbala eeli, nikwamana kukombwa, kwakali kutondeezya kuti baswiilizi balazizumina zyaambwa munkombyo. Eezi zyakali kupa kuti boonse batole lubazu akubotelwa kukomba Jehova. Nzizyo zyakachitika chiindi Mwaami Davida naakeeta Bbokesi lyaJehova kuJerusalemu. Kupobwe lyakatobela, Davida wakaamba nkombyo yakali kuzwa aansi aamoyo yakazooba lwiimbo lujanika muli 1 Makani 16:8-36. Majwi ngakaamba akabasika aamoyo “mpawo bantu boonse bakaamba kuti, ‘Ameni,’ akutembaula Jehova.” Nisimpe, kuvwiililaamwi nkubakachita, kwakatondeezya kuti bakali kubotelwa kukomba Jehova kabali aamwi.

MaKristu bamumwaanda wamunyaka wakusaanguna ambabo bakali kulibelesya bbala lyakuti “ameni” nibakali kutembawula Jehova. Balembi baBbayibbele, bakali kulibelesya mumagwalo ngibakali kulemba. (Rom. 1:25; 16:27; 1 Pet. 4:11) Muli Chiyubunuzyo, Bbayibbele litondeezya zilenge zyamuuya kujulu kazilumbayizya Jehova kwiinda mukwaamba akuti: “Ameni, Amumutembaule Ja!” (Ciy. 19:1, 4, NW) MaKristu bakusaanguna chiindi chiingi bakali kwaamba kuti “ameni” nikwamana kukombwa kumiswaangano yabo. (1 Kor. 14:16) Pesi teebakali kulyaamba luzutu bbala eeli kabatabikkilide maanu.

NKAMBOONZI KWAAMBA KUTI “AMENI” NIKUYANDIKANA?

Kuziba mbubakali kulibelesya bbala lyakuti “ameni” bakombi baJehova bachiindi, kupa kuti  tuzibe kuti nkamboonzi nitweelede kulyaamba kumamanino aankombyo. Chiindi nitwaamba kuti “ameni” nitukomba atulikke, tutondeezya kuti tuli aachoonzyo anzitwaamba. Nikuba chiindi nitwaamba kuti “ameni” mumoyo kumamanino aankombyo yapegwa aali bantu biingi, ngatulikutondeezya kuti tulazizumina zyaambwa. Atubone tumwi twaambo tutondeezya kuti nkamboonzi nikuyandikana kwaamba kuti “ameni.”

Kutondeezya kuti tulikuswiilila nikuli kukombwa. Tukomba Jehova kutali kwiinda mukuzumina zyaambwa munkombyo luzutu pesi kuswaanizya ambutuchita chiindi nikukombwa. Chiyandisyo chesu chakwaamba kuti “ameni,” chipa kuti tuswiilisisye nikuli kukombwa.

Tulijisini abakombima. Nkombyo zipegwa aali bantu biingi, zipa kuti tumvwe makani aakozyenie angibalikumvwa bamwi mumbungano. (Inc. 1:14; 12:5) Kwaambilaamwi abakombima kuti “ameni,” kupa kuti tujatane. Alubo kwaamba kuti “ameni” kupa kuti Jehova asandule nkombyo zyesu nzitukumbila katulaamwi, nikuba kuti twavwiilila aajulu naakuti mumoyo.

Kwaamba kuti “ameni” nkutuchita kupa kuti Jehova atembawulwe

Kutondeezya kuti tuli kutembawula Jehova. Jehova ulazibona zyoonse nzituchita mubukombi bwesu nikuba kazili ziniini. (Lk. 21:2, 3) Ulaabona makanze eesu azintu zili mumyoyo yesu. Nikuba chiindi nituli kuswiilila miswaangano aafooni, tulakonzya kuba aachoonzyo chakuti Jehova ulakumvwa kwaamba kwesu kwakuti “ameni.” Chiindi nitwaamba kuti “ameni,” tutondeezya kuti tuli aamwi abamwi kumiswaangano mukutembawula Jehova.

Kwaamba kuti “ameni” nkutuchita kulakonzya kubonekaanga nkantu kaniini pesi kuyandikana loko. Limwi bbuku lipandulula makani aamuBbayibbele lyakati, “kwiinda mukubelesya bbala eeli limwi,” bakombi baLeza batondeezya kuti zyaambwa “balazisyoma, balazizumina akuti bali abulangilizi mumyoyo yabo.” Tusyoma kuti kwaamba kuti “ameni,” nkutuchita chiindi choonse kunoomubotezya Jehova.—Int. 19:14.