NGAZIYAKULINDA—YAKWIIYA March 2019

Magazini eeyi ili azyiiyo ziyooyiigwa muMay 6 kusika muJune 2, 2019

Niinzi Chindikachizya Kubbabbatizigwa?

Bamwi bakayiya atala aJehova balalengwaana kubbabbatizigwa. Niinzi chikonzya kubagwasya kuti bazunde buyumu-yumu bukonzya kubakachizya kubbabbatizigwa?

Swiilila Jwi lyaJehova

Jehova waambuula biyeni andiswe mazubaano? Kuswiilila Leza kutugwasya biyeni?

Tondeezya Kuti Ulabeetelela Bamwi

Jehova aJesu batondeezya biyeni kuti bali aandaba abamwi alubo kujana twachitobelezya biyeni chikozyano chabo?

Tondeezya Kuba Aandaba Abamwi Mumulimu Wakukambawuka

Nziizili nzila zine nzitukonzya kutondeezyaazyo kuti tulaandaba abantu mbituswaana mumulimu wakukambawuka?

Bubotu—Kujana Wabutondeezya Biyeni?

Bubotu niinzi? Nkamboonzi nitweelede kubelekela kuba abuntu oobu?

“Ameni” Wako Ulayandikana Kuli Jehova

Bantu biingi baamba kuti ‘ameni’ nikwamana kukombwa. Bbala eeli lyaambaanzi alubo libelesedwe biyeni muBbayibbele?