Skip to content

Skip to table of contents

Zumizya Milawu Amalayilile aaLeza Kuti Ziyiisye Moyo Wako

Zumizya Milawu Amalayilile aaLeza Kuti Ziyiisye Moyo Wako

‘Ndilayiyeeya milumbe yako.’—INT. 119:99.

NYIMBO: 12788

1. Nkamboonzi bantu nibasiyene abanyama?

BANTU balisiyene abanyama nkaambo bali amoyo uubabuzya nzibeelede kuchita anzibateelede kuchita. Bantu mbubakalengwa kuzwa kumatalikilo. Adamu aEva nibakatyola mulawu waJehova, bakayuba. Eezi zitondeezya kuti myoyo yabo yakali kubapa mulandu.

2. Moyo wesu ukozyenie biyeni akkampaasi? (Langa chifanikisyo chili kumatalikilo achiiyo.)

2 Bantu bali amyoyo iitabeleki kabotu bali mbuuli bwaato bubelesya kkampaasi iitabeleki kabotu. * Kweenzya bwaato buli akkampaasi iitabeleki kabotu kulakonzya kweeta mapenzi. Mayuwe aamulwizi alakonzya kupa kuti sikweenzya bwaato asweeke. Pesi kkampaasi iilikabotu ipa kuti sikweenzya bwaato atasweeki. Myoyo yesu ibeleka mbuuli kkampaasi. Moyo uli kwaambwa muchiiyo eechi mbuntu bwesu bwamukati butugwasya kuziba chibotu achibi akupa kuti tuchite zilikabotu.  Pesi kuti moyo wesu ubeleke kabotu weelede kuyiisigwa kabotu.

3. Niinzi chikonzya kuchitika kuti moyo teewayiisigwa kabotu?

3 Kuti moyo wamuntu kuutabeleki kabotu tawukonzyi pe kumuchenjezya kuti wabisya. (1 Tim. 4:1, 2) Moyo uuli boobu ulakonzya kupa kuti tubone kuti “bubotu mbubi.” (Is. 5:20) Jesu wakachenjezya basikwiiya bakwe kuti: ‘Chiindi chiyoosika kuti oyo uuti kamujaye uyoochitaanga wamanina Leza mulimu.’ (Joh. 16:2) Mbubakali kuyeeya bantu bakajaya sikwiiya Stefani alubo bamwi mbubayeeya mazubaano. (Inc. 6:8, 12; 7:54-60) Beendelezi bazikombelo biingi bachita zintu zibi ziswaanizya kujaya bantu, kwiinda mukuchita oobo, batyola milawu yaLeza, ooyo ngubaamba kuti ngubakomba! (Kul. 20:13) Zilaantanganana kuti myoyo yabo ilabeena.

4. Niinzi chikonzya kutugwasya kuti myoyo yesu ikkale kiibeleka kabotu?

4 Niinzi chikonzya kutugwasya kuti moyo wesu ukkale kuubeleka kabotu? Milawu amalayilile aali muJwi lyaLeza “alikondede kukufundisya akukulaya, akukuolola akukupandulula makani aabululami.” (2 Tim. 3:16) Kubala Bbayibbele, kuyeeyesesya atala anzitubala akuzibelesya kupa kuti tube amaboneno aali mbuuli aaLeza akuti myoyo yesu ibeleke kabotu. Atulange-lange milawu amalayilile aaJehova mbuzitugwasya kuyiisya myoyo yesu.

ZUMINZYA KUTI MILAWU YALEZA IKUYIISYE

5, 6. Milawu yaLeza itugwasya biyeni?

5 Kuti tugwasigwe amilawu yaLeza, tweelede kuchita zyiingi kutali kwiibala akwiiziba luzutu. Tweelede kwiiyanda akwiibelesya. Bbayibbele lyaamba kuti: “Amusule bubi akuyandisya bubotu.” (Am 5:15) Kujana twazichita biyeni? Chiyandikana nkuba amaboneno aali mbuuli aaJehova. Muchikozyano, atuteedi waba achilabila mansiku. Mpawo dokotela wakubuzya kuti utalyi zimwi zintu, u-ekisesayize akuchincha zimwi zintu nzuchita mubuumi. Nwaabelesya nzwaabuzigwa adokotela, wabona kuti zilabeleka. Eezi zipa kuti umulumbe dokotela nkaambo wakugwasya kuti ukonzye koona kabotu.

6 Munzila iikozyenie, Mulengi wesu wakatupa milawu iitugwasya kuti tutachiti chibi akuti tupone buumi bulikabotu. Milawu iizwa muBbayibbele itugwasya kuti tutabeji, tutayeeyi kuchita zibi, tutabbi, tutachiti bwaamu, tutalwani akuti tutantamuke zyachidimoni. (Bala Tusimpi 6:16-19; Ciy. 21:8) Zilongezyo nzitujana akaambo kakuchita nzyayanda Jehova zipa kuti tumuswiilile akuti twiiyande milawu yakwe.

7. Zikozyano zyabantu baambidwe muBbayibbele zitugwasya biyeni?

7 Tatweelede kutyola milawu yaLeza kwiinda mukuchita chibi mpawo nitutazooyiye kuti igwasya ndiswe. Tulakonzya kwiiya kuzwa muzikozyano zyabantu bakabisya baambidwe muJwi lyaLeza. Lugwalo lwaTusimpi 1:5 lwaamba kuti: ‘Musongo ulaswiilila akuliyungizizya lwiiyo.’ Leza ulatuyiisya chiindi nitubala akuyeeyesesya atala azikozyano zyabantu baambidwe muBbayibbele. Muchikozyano, yeeya mbuzyakamukataazya Mwaami Davida chiindi naakatyola mulawu waLeza kwiinda mukuchita bwaamu aBbatishebba. (2 Sam. 12:7-14) Chiindi nitubala atala amakani aaDavida, tulakonzya kulibuzya kuti: ‘Niinzi nzyaakeelede kuchita Mwaami Davida kuti atantamuke mapenzi akaba akaambo kachibi nchaakachita aBbatishebba? Kaansinga  ndali muchiimo chikozyenie achaDavida, ndali kunookonzya na kutantamuka chibi? Ndali kunoochita mbuuli Josefa na wakachija chibi naakuti ndalikunoobisya mbuuli Davida? (Matl. 39:11-15) Kuyeeyesesya atala ampindu zyeetwa akaambo kakuchita chibi, kuyootugwasya kuti ‘tusule bubi.’

8, 9. (a) Myoyo yesu itugwasya biyeni? (b) Malayilile aaJehova ayigwasya biyeni myoyo wesu kuti ibeleke kabotu?

8 Kulakonzeka kuti tulayitantamuka michito mibi yoonse Leza njatayandi. Pesi kuli zimwi zintu zitakwe milawu iili antanganana muMagwalo. Muzyiimo zili boobo, kujana twaziziba biyeni nzitweelede kusala kuti tuchite zintu ziyandwa aLeza? Tweelede kubelesya myoyo yesu yakayiisigwa.

9 Jehova utupa malayilile aatugwasya kuti myoyo yesu itupe kuchita zintu zyeendelana amalayilile aazwa muBbayibbele. Utwaambila kuti: “Ndime Jehova Leza wako. Ndime uukwiiyisya kuti ugwasigwe. Ndime uukweenzya munzila njoelede kutola.” (Is. 48:17, 18) Kuyeeyesesya atala amalayilile aali muBbayibbele kutugwasya kuti tubambulule myoyo yesu akuti ibeleke kabotu. Alubo kuchita oobo kutugwasya kuti tusale munzila yabusongo.

ZUMIZYA KUTI MALAYILILE AALEZA AKUGWASYE

10. Malayilile niinzi alubo Jesu wakaabelesya biyeni?

10 Malayilile “nkasimpe kayandikana naakuti njiisyo iipa kuti tuyeeyesesye akuti tubweze ntaamu.” Kuziba malayilile aaya kuswaanizya kumvwisisisya mbazibona zintu Sikutupa milawu akuziba kaambo natupa milawu. Mumulimu wakwe wakukambawuka, Jesu wakayiisya basikwiiya bakwe atala akasimpe kayandikana kuti bazibe mpindu zikonzya kuba akaambo kazintu nzibayeeya anzibachita. Muchikozyano, wakayiisya kuti kunyema kulakonzya kupa kuti bantu balwane akuti kweemuzya kulakonzya kupa kuti muntu achite bwaamu. (Mt. 5:21, 22, 27, 28) Tweelede kuyiisya myoyo yesu kwiinda mukubelesya malayilile aazwa kuli Leza kuti ikonzye kubeleka kabotu akupa kuti Leza alemekwe.—1 Kor. 10:31.

MuKristu uusimide mubukombi ubikkila maanu mbubalimvwa bamwi (Langa fuka 11 a12)

11. Niinzi chitondeezya kuti bantu bali amyoyo iisiyene?

11 Muchikozyano, maKristu babili balakonzya kusala munzila iisiyene nikuba kuti boonse bali amyoyo yakayiisigwa aBbayibbele. Atulange-lange makani aali atala akunywa bukande. Bbayibbele talikukasyi pe kunywa bukande. Pesi litwaambila kuti tatweelede kubunywa munzila yiindilide nikuba kukolwa. (Tus. 20:1; 1 Tim. 3:8) Eezi zyaamba kuti taakwe tumwi twaambo na muKristu ntwayelede kulanga-langa tuli atala akunywa bukande nikuba kuti tabunywi munzila yiindilide? Peepe. Nikuba kuti moyo wakwe ulamuzumizya kuchita zimwi zintu pesi muKristu weelede kubikkila maanu mbubalimvwa bamwi.

12. Majwi aajanika muli BaRoma 14:21 atugwasya biyeni kuti tulemeke mbubalimvwa bamwi?

12 Kaamba mbukuyandikana kulanga mbubalimvwa bamwi, Pawulu wakalemba kuti: “Ncintu cibotu kuliimya kulya nyama, nikuba kunywa imbote, nikuba kucintu cili buti cikonzya kufumpuzya munyoko nikuba kumulebya.” (Rom. 14:21) Ulakonzya na kuleka kuchita zimwi zintu nzubona kuti zilikabotu pesi zikonzya kulebya bakombinyokwe? Iiyi, ulazileka. Bamwi bakombima kabatanayiya kasimpe, bakali bakolwi pesi lino bakasala kutabunywa. Tatuyandi kuti bakombima babweede kuzintu nzibakali kuchita chiindi akuti banjile mumapenzi. (1 Kor. 6:9, 10) Nkinkaako,  tazili kabotu pe kuti muntu watamba bamwi kumuunzi wakwe abasungilizye kunywa bukande.

13. Nziizili zintu Timotewo nzyaakachita zitondeezya kuti wakali kusumpula Bwaami?

13 Timotewo naakali aminyaka iisika kuma20, wakazumina kupalulwa nikuba kuti kulachisa kuchitila kuti atalebyi maJuda mbaakali kuyookambawukila. Wakali amaboneno aali mbuuli amwaapostolo Pawulu. (Inc. 16:3; 1 Kor. 9:19-23) Ulakonzya na kuleka kuchita zimwi kuti ugwasye bamwi mbuuli kwakachita Timotewo?

“ATUYE KUMBELE KUMAKANI ABUPATI”

14, 15. (a) Kusima mubukombi kuswaanizyaanzi? (b) Kuyanda bamwi kutondeezya biyeni kuti tulisimide mubukombi?

14 MaKristu boonse beelede kuyungizya luzibo ‘mumakani aakusaanguna aaKristu,’ alubo beelede ‘kuya kumbele mumakani aabupati.’ (Heb. 6:1) Kuchita oobu takulichitikili pe. Tweelede ‘kuya kumbele’ naakuti kukubelekela. Kuti tusime tweelede kuyungizya luzibo. Eezi nzizyo zipa kuti chiindi achiindi katusungwaazigwa kubala Bbayibbele buzuba abuzuba. (Int. 1:1-3, NW) Ulalibala na Bbayibbele buzuba abuzuba? Kuchita oobo kupa kuti umvwisisisye Jwi lyaLeza, milawu yakwe amalayilile aakwe.

15 Mulawu mupati kumaKristu nkuba aluyando. Jesu wakaambila basikwiiya bakwe kuti: “Kuliceeci bantu boonse bayoomuziba, kuti muli basikwiiya bangu, mwanooyandana umwi amweenzinyina.” (Joh. 13:35) Jakkobo mwanike waJesu wakati luyando “mulao wa-mwami.” (Jak. 2:8) Alubo Pawulu wakati, ‘luyando lulondola mulawu.’ (Rom. 13:10) Tatugambi pe mbulwaambidwe luyando nkaambo Bbayibbele lyaamba kuti, “Leza nduluyando.” (1 Joh. 4:8) Luyando lwaLeza talutondeezegwi munzila njitulimvwaayo luzutu. Johane wakalemba kuti: “Luyando lwa-Leza lwamulindiswe lwakaboneka boobu, nkaambo Leza wakatuma mwanaakwe simuzyalwa-alike munyika, kuti tujane buumi kumaanza aakwe.” (1 Joh. 4:9) Kuyanda Leza kwakapa kuti Jesu achite chimwi chintu. Kuyanda Jehova, Mwanaakwe, bakombima kuswaanizya abantu boonse kutondeezya kuti tulisimide mubukombi.—Mt. 22:37-39.

Kubelesya malayilile aazwa muBbayibbele kupa kuti myoyo yesu utuzulwide kabotu (Langa fuka 16)

16. Mbutuyabusima muzintu zyabukombi, nkamboonzi nitweelede kubelesya malayilile?

 16 Kusima muzintu zyabukombi kutugwasya kubona kuti malayilile aali muJwi lyaLeza alayandikana mubuumi. Milawu ilakonzya kubeleka kuzintu zili antanganana pesi malayilile alaswaanizya azintu zitakwe milawu ilaantanganana. Muchikozyano, uuchikula ulakonzya kutaziba mapenzi ngakonzya kuswaana kuti waliswaanizya abantu batali kabotu, nkinkaako, bazyali bali abusongo beelede kumubikkila milawu yakumukwabilila. (1 Kor. 15:33) Nayabukomena, mizeezo inooyabusima nkinkaako ulakonzya kusala zyakuchita kabelesya malayilile aazwa muBbayibbele. Alubo kuchita oobo kuyoomugwasya kuti asale beenzinyina balikabotu. (Bala 1 BaKorinto 13:11; 14:20.) Kubelesya malayilile aazwa muBbayibbele kupa kuti moyo wesu ukonzye kutuzulwida kabotu akuti tube amaboneno aali mbuuli aaLeza.

17. Niinzi chikonzya kutugwasya kuti tusale munzila yabusongo?

17 Mpuzili na zintu zikonzya kutugwasya kuti tusale munzila iibotezya Jehova? Iiyi mpuzili. Kuti twiibelesya kabotu milawu amalayilile ajanika muJwi lyaLeza, ‘tuyoozulila kukumana milimo mibotu yoonse.’ (2 Tim. 3:16, 17) Nkinkaako, tweelede kuyanduulisisya malayilile aali muMagwalo kuti tukonzye “kumvwisya mbulubede luyando lwa-mwami.” (Ef. 5:17) Tulakonzya kubelesya zibelesyo nzitupegwa ambunga ziswaanizya Watch Tower Publications Index, Research Guide for Jehovah’s Witnesses, Watchtower Library, Watchtower ONLINE LIBRARY aJW Library app. Zibelesyo eezi zyakapangilwa kuti zitugwasye chiindi nituchita chiiyo chesu atulikke naakuti katuli mpuli.

MOYO WAKAYIISIGWA ABBAYIBBELE UPA KUTI TUJANE ZILONGEZYO

18. Nziizili zilongezyo nzitujana kuti twatobelezya milawu amalayilile aaJehova?

18 Tulakonzya kujana zilongezyo kwiinda mukutobelezya milawu amalayilile aaJehova, mbuuli mbutubala mulugwalo lwaIntembauzyo 119:97-100 luti: “Nduuyandisya loko mulao wako! Nduuyeeya buzuba boonse! Milazyo yako ilandisongwaazya kwiinda basinkondoma, nkaambo ndi ayo lyoonse. Ndijisi luzibo kwiinda baiyi bangu boonse, nkaambo nja buyeeya milumbe yako. Ndijisi busongo kwiinda bapati, nkaambo ndabamba imbeta zyako.” “Kubamba” milawu yaLeza amalayilile aakwe kupa kuti tube abusongo, maanu akumvwisisisya. Tulakonzya kuba “abuntu bulondokede abwiime buzulide bwa-Kristo,” kuti twazumizya milawu amalayilile aaLeza kuti ziyiisye myoyo yesu.—Ef. 4:13.

^ par 2 Kkampaasi nkanchina kalaakansimbi kabosya kalaamagineti kakkala kakalangide kubbazu lyakunyika. Kuti kayibeleka kabotu, kkampaasi ilakonzya kugwasya muntu kuti atasweeki.