Skip to content

Skip to table of contents

Kujana Wachita Biyeni Kuti Kubala Bbayibbele Kukugwasye Akuti Kukunoneezye?

Kujana Wachita Biyeni Kuti Kubala Bbayibbele Kukugwasye Akuti Kukunoneezye?

JOSHUWA wakapedwe mulimu muyumu. Wakeelede kuzulwida maIsrayeli kuti bakasike kuNyika Yachisyomezyo pesi wakali kuyooswaana buyumu-yumu. Jehova wakasimya Joshuwa akumusungwaazya kati: ‘Koyuma akuba sichamba. Akubikkila maanu kutobela Mulawu. Weelede kuubala sikati amansiku, kuti ubikkile maanu kutobela makani oonse aalembedwe mulinguwo.’—Jos. 1:7, 8, NW.

‘Muziindi eezi zikataazya,’ tuswaana buyumu-yumu busiyene-siyene. (2 Tim. 3:1) Kuti tuzwidilile mbuuli Joshuwa, andiswe tweelede kutobelezya malayilile Jehova ngaakamupa. Kubala Bbayibbele chiindi choonse akubelesya nzitubala kuyootugwasya kuti tuzunde masunko ngituswaana.

Nikuba boobo, kulakonzeka kuti kulatukachila kubala Bbayibbele kuti tumvwisisisye. Pesi kubala Bbayibbele kulayandikana. Langa bbokesi liti “ Yezya Nzila Eezi,” kuti ujane twaambo tupa kuti kubala Bbayibbele kukugwasye akuti kukunoneezye.

Sintembawuzyo wakayimba kuti: “Undeenzye mumugwagwa wamalailile aako, nkaambo ngonguwo uundibotezya.(Int. 119:35) Kubala Jwi lyaLeza kulakonzya kukunoneezya. Ulakonzya kujana twaambo tuyandikana kuti wayanduulisisya.

Nikuba kuti tawupedwe mulimu wakuzulwida chisi mbuuli Joshuwa pesi kuli buyumu-yumu mbuswaana. Mbuuli Joshuwa, kubala Bbayibbele akutobelezya makani aalembedwe kuyookugwasya. Kuchita oobo kupa kuti uzwidilile akuti usale chabusongo.