NGAZIYAKULINDA—YAKWIIYA July 2018

Magazini eeyi ili azyiiyo ziyooyiigwa muSeptember 3-30, 2018.

THEY OFFERED THEMSELVES WILLINGLY

Bakalipeda Amoyo Woonse Kuyoobelekela—kuMyanmar

Niinzi chakapa kuti Bakamboni baJehova biingi basiye kuzisi nkubazwa kuti bakagwasilizye mumulimu wakutebula kuMyanmar?

Uyanda Kuzibwaani?

Twiiyaanzi kunzila Leza njabazibaayo bakombi bakwe basyomeka?

Meso Aako Alangide Kuli?

Tulakonzya kwiiya chiiyo chiyandikana kwiinda mukubisya nkwaakachita Musa.

‘Ngwani Uuli Kubbazu lyaJehova?’

Makani aamuBbayibbele aali atala aKkayini, Solomoni, Musa aAroni atugwasya kubona mbukuyandikana kuba kubbazu lyaJehova.

Tuli baJehova

Kujana twamulumba biyeni Jehova akaambo kakupa kuti tukonzye kuba beenzinyina?

Atube Aluzyalo ‘Kubantu Boonse’

Tobelezya chikozyano chaJehova chakuba aluzyalo kwiinda mukuziba nzibayanda bamwi akubagwasya.

Mibuzyo Yabasikubala

Kuti muntu wachaalumi awachanakazi batakwetene balala mung’anda iimwi kakutakwe twaambo twapa kuti bachite oobo, banooli babisya na?