Skip to content

Skip to table of contents

Mulongo Wamitwe Yazyiiyo Zya-Ngaziyakulinda a-Amubuke! Zyamu2018

Mulongo Wamitwe Yazyiiyo Zya-Ngaziyakulinda a-Amubuke! Zyamu2018

Utondeezya mpuchijanika chiiyo chimwi achimwi

ZYIIYO ZIJANIKA MUNGAZIYAKULINDA YAKWIIYA

BAKAMBONI BAJEHOVA

 • 1918​—Minyaka Iili 100 Yakiinda, Oct.

 • Bakalipeda Kuyoobelekela kuMadagascar, Jan.

 • Bakalipeda Kuyoobelekela kuMyanmar, July

 • Butebuzi Bwiingi! (Ukraine), May

 • Mbuto yaBwaami Yakusaanguna Mbuyakabyalwa (Portugal), Aug.

 • Nchiichili Chipo Nchitukonzya Kupa Jehova? (zipo), Nov.

 • Nkani Yabantu Boonse Yakapa Kuti Makani Mabotu Asaalile (Ireland), Feb.

 • Nibaalumi Basalidwe​—Amwiiye Timotewo, Apr.

 • Nibakwesu Bakomena​—Jehova Ulabotelwa Akusyomeka Kwanu, Sept.

BBAYIBBELE

 • Kujana Wachita Biyeni Kuti Kubala Bbayibbele Kukugwasye Akuti Kukunoneezye, July

BUUMI ABUNTU BWAMAKRISTU

 • Atube Aluzyalo Kubantu, July

 • Kubotelwa​—Kuzwa Kuli Leza, Feb.

 • Luumuno​—Kujana Twalujana Biyeni?, May

 • Luzyalo​—Butondeezegwa Mumajwi Amumichito, Nov.

 • Mbukuyandikana Kujuzya, June

 • Moyo Mulamfu​—Kulisimya Kuti Tube Abulangilizi, Aug.

 • “Mululami Uyookondwa Muli Jehova,” Dec.

MIBUZYO YABASIKUBALA

 • Kuti bantu batakwetene balala mung’anda iimwi kweelede kupangwa kkomiti yakubeteka na? July

 • Mbaani Basimalelo Jesu mbaakali kwaamba? Nov.

 • Munzilaanzi Pawulu ‘mwaakakwempelwa kujulu lyatatu’ ‘akuparadayizi’? (2 Kor. 12:2-4), Dec.

 • Nkamboonzi Intembauzyo 144:12-15 niyakabambululwa? Apr.

 • Nkamboonzi nikutazumizigwi kutumizya mabbuku eesu aaIntaneti? Apr.

 • Nkamboonzi Pawulu nagwisigwa kali aampanza? Mar.

ZISIYENE-SIYENE

 • Kwakali Kubelesegwa Mulawu WaMusa Na Kukubeteka? Jan.

 • Stefani Wakali Beteme Naakali Kupenzegwa, Oct.

 • Ulichizi Na Chiindi? (Muchiindi chaBbayibbele), Sept.

 • Wakali Kunookonzya Kubotezya Leza (Rehobbowamu), June

ZYAKACHITIKA MUBUUMI

 • Jehova Wakakulongezya Kusala Kwangu (C. Molohan), Oct.

 • Jehova Wakali Kundigwasya Chiindi Choonse! (E. Bright), Mar.

 • ‘Jehova Wakatweendelezya Kabotu’ (J. Bockaert), Dec.

 • Kuumbulizigwa Mumapenzi Aangu Oonse (E. Bazely), June

 • Teendakalekela Maboko Aangu Kuti Aleke Kubeleka (M. Danyleyko), Aug.

 • Wakasaanguna Kafwaba—Kumamanino Wakazoonota (S. Herd), May

 • Zintu Zyoonse Zilakonzeka Kuli Jehova (B. Berdibaev), Feb.

ZYIIYO

 • Atujatane Mbuuli Jehova aJesu Mbubajisini, June

 • Atusyome Muzulwidi Wesu​—Kristu, Oct.

 • Atutobelezye Jehova​—Leza Uusungwaazya Bamwi, Apr.

 • Atuzumanane Kutondeezyania Luyando Luyaka, Sept.

 • Balabotelwa Bantu Bakomba “Leza Uukkomene,” Sept.

 • Bantu Bapa Mbabo Babotelwa, Aug.

 • Belekaamwi aJehova Buzuba Abuzuba, Aug.

 • “Bwami Bwangu Tabuli Bwaansi Ano,” June

 • Chambaanzi Kubikkila Maanu Muzintu Zyabukombi? Feb.

 • Chiyubulusyo Chipa Kuti Tujatane, Jan.

 • Jehova Uyanda Bantu ‘Bazyala Michelo Chakulisimya,’ May

 • “Kamumvwa Kulaigwa Kutegwa Mube Basongo,” Mar.

 • Katusungwaazyania ‘Katuchita Oobo Lyoonse,’ Apr.

 • Kkala Kuli Aluumuno Mumoyo Nikuba Zyiimo Nizyachincha, Oct.

 • Komba Jehova, Leza Walwaangunuko, Apr.

 • Kubbabbatizigwa​—Kulayandikana kumaKristu, Mar.

 • Kusangalizya Beenzu​—Kulayandikana! Mar.

 • Kusiyana Kwabakombi baLeza Abamwi Bantu, Jan.

 • ‘Kuti Kamuzizi Zintu Eezi, Munoobotelwa Kuti Kamuzichita,’ Sept.

 • Kuyiisya Kasimpe, Oct.

 • Kwaamba Kasimpe, Oct.

 • Lemeka Mabambe AaLeza Aalukwatano, Dec.

 • Lulayo—Nchitondeezyo Chakuti Leza Ulatuyanda, Mar.

 • Mbutukonzya Kujana Lwaangunuko Lwachoonzyo, Apr.

 • Meso Aako Alangide Kuli? July

 • “Mumuni Wanu Umunike” Kuti Jehova Alemekwe, June

 • ‘Ndinooyenda Mukasimpe Kako,’ Nov.

 • NguSinguzuzyoonse Pesi Ulatubikkila Maanu, Sept.

 • ‘Ngwani Uuli Kubbazu lyaJehova?’ July

 • Nibachikula​—Amuzumanane Kumukazya Dyabbulosi, May

 • Nibachikula, Mulakonzya Kuba Abuumi Bubotezya, Dec.

 • Nibachikula, Mulengi Wanu Uyanda Kuti Mubotelwe, Dec.

 • Nibachikula, Mulikulibikkila Zipeekezyo Zyabukombi Na? Apr.

 • Nibazyali, Mulikubagwasya Na Bana Banu Kuti Babbabbatizigwe? Mar.

 • Niinzi Chipa Kubotelwa Kwachoonzyo? Jan.

 • Nkamboonzi Nituzumanana Kuzyala “Micelo Minjiminji”? May

 • Nkamboonzi Nitweelede Kupa Ooyo Uuli Azintu Zyoonse? Jan.

 • Swiilila Akuba Alusyomo Mbuuli Nowa, Daniyele aJobu, Feb.

 • Syoma Jehova Kuti Upone! Nov.

 • Tobelezya Chikozyano chaJehova Chakubikkila Maanu Akuba Aluzyalo, Sept.

 • Tuli baJehova, July

 • “Tuzoobonana muParadayizi!” Dec.

 • Ulaazi Na Makani Woonse? Aug.

 • “Ulakatalusya Bakatede,” Jan.

 • Ulikuchita Kuti Mizeezo yaJehova Ibe Yako Na? Nov.

 • Utabeteki Muntu Kweendelana Ambaboneka, Aug.

 • Utobela Mizeezo Yani? Nov.

 • Uyanda Kuzibwaani? July

 • Uzi Jehova Mbuuli Mbubakamuzi Na baNowa, Daniyele aJobu? Feb.

 • ‘Wula Kasimpe Utakawuzyi Pe,’ Nov.

 • Ziba Sinkondonyokwe, May

 • Zumanana Kubikkila Maanu Muzintu Zyabukombi! Feb.

 • Zumizya Milawu Amalayilile aaLeza Kuti Ziyiisye Moyo Wako, June

NGAZIYAKULINDA YABANTU BOONSE

 • Leza Ulaandaba Na Anduwe? No. 3

 • Mazuba Aalikunembo Anooli Biyeni? No. 2

 • Sena Bbaibbele Licigwasya Amazuba Aano? No. 1

AMUBUKE!

 • Mbomukonzya Kujana Lukkomano, No. 1

 • Nsiswa Zipa Kuti Mpuli Zizwidilile, No. 2

 • Zikonzya Kugwasya Bantu Bali Mubuumba, No. 3