Skip to content

Skip to table of contents

Lusyomo Lupa Kuti Tube Aachibindi

Lusyomo Lupa Kuti Tube Aachibindi

LUSYOMO lupa kuti tutayoowi. Muchikozyano, Saatani uyanda kumana bweenzuma mbutuli aabo aJehova pesi lusyomo lupa kuti tukonzye “kuzima mivwi yoonse iiyaka mulilo iifwuswa amubi.” (Ef. 6:16) Alubo kuti katuli aalusyomo tuyookonzya kulisimya kumapenzi mayumu nta. Jesu wakabuzya basikwiiya bakwe kuti: “Ikuti kamujisi lusyomo luli mbuli inseke yamusitada, muyakwaambila mulundu ooyu kuti, ‘Kozwa aawa uunke waalya,’ eelyo uyoozwa.” (Mt. 17:20) Atulange-lange mibuzyo iitobela: Lusyomo niinzi? Kuziba kasimpe kutugwasya biyeni kuti tube alusyomo? Nga tulalusimya biyeni lusyomo lwesu? Alubo ngwani ngutweelede kusyoma? Kujana nsandulo zyamibuzyo eeyi kulatugwasya nkaambo lusyomo lupa kuti tusime mubukombi.—Rom. 4:3.

LUSYOMO NIINZI?

Lusyomo luswaanizya zintu zyiingi kutali kuziba akuzumina kasimpe luzutu nkaambo nikuba “madaimona alasyoma oobo [kuti Leza mpali] alimwi alakankama.” (Jak. 2:19) Ani mpo lusyomo niinzi?

Mbuuli mbutulaachoonzyo chakuti lyoonse kunooli sikati amansiku, tulaachoonzyo chakuti nzyakaamba Leza zizoozuzikizigwa

Bbayibbele lipandulula lusyomo munzila zibili. Yakusaanguna, “lusyomo mbulangizi businizyidwe bwaceeco cilangilwa.” (Heb. 11:1a) Kuti kuli alusyomo ulazumina kuti zintu zyoonse zyaambwa aJehova nzyachoonzyo akuti zizoozuzikizigwa. Muchikozyano, Jehova wakabuzya maIsrayeli kuti: “Ikuti naa nywebo mulakonzya kujaya cizuminano cangu casyikati alimwi acizuminano cangu camasiku, kutegwa syikati amasiku zitabiko aciindi canzizyo ceelede, nkokuti acalo cizuminano cangu a Davida mubelesi wangu inga cajaigwa.” (Jer. 33:20, 21) Kuli nwaakali wayoowa na kuti zuba talikoozwa naakuti talikoobbila, zitape kuti kutabi sikati amansiku? Kuti kulaachoonzyo chakuti kuli milawu iipa kuti kakuba sikati amansiku, toyelede kuzumbuuzya kuti Mulengi wamilawo eeyi uyoozuzikizya majwi aakwe ngaakaamba.—Is. 55:10, 11; Mt. 5:18.

Yachibili, lusyomo “mbumboni busalede bwazintu zini-zini zitanabonwa” pesi kazili zyachoonzyo. (Heb. 11:1b; makani aamunsi.) Atubone chikozyano chitugwasya kumvwisisisya makani aaya. Atuteedi, mwanaako wakubuzya kuti ‘Uzizi biyeni kuti moya mpuuli?’ Nikuba kuti taakwe nwaakali wawubona moya pesi ulakonzya kumubuzya bumboni butondeezya kuti mpuuli, mbuuli kuyoya, zichitwa aluuwo azimwi. Kuti mwanaako wabumvwisisisya bumboni oobo, ulakonzya kusyoma kuti moya mpuuli nikuba kuti takonzyi pe kuubona. Andulo lusyomo luyeeme aabumboni.—Rom. 1:20.

KUZIBA KASIMPE KUTUGWASYA KUBA ALUSYOMO

Mbukunga twabona kuti lusyomo luyeeme aabumboni nkinkaako, kuti tube alusyomo tweelede kuba “aluzyibo lwini-lwini lwakasimpe.” (1 Tim. 2:4) Pesi tatweelede kugolela aawo luzutu nkaambo mwaapostolo Pawulu wakati: “Muntu utondezya lusyomo ndwajisi mumoyo.” (Rom. 10:10) Tatweelede kukasyoma luzutu kasimpe pesi tweelede kukabona kakayandikana. Kuti twakabona kakayandikana, ziyoopa kuti tutondeezye lusyomo akupona kweendelana ankako. (Jak. 2:20)  Muntu uutakwe ndaba akasimpe ulakonzya kukakaka nikuba kuti kuli bumboni buli aantanganana alubo ulakonzya kusala kuchita nzyayanda. (2 Pet. 3:3, 4; Jud. 18) Eezi nzizyo zyakapa kuti bamwi bantu bakapona muchiindi chaBbayibbele batabi alusyomo nikuba kuti bakazibona zigambyo. (My. 14:11; Joh. 12:37) Muuya uusalala waLeza ugwasya bantu bayanda kasimpe luzutu kuti babe alusyomo.—Gal. 5:22; 2 Tes. 2:10, 11.

DAVIDA WAKALUSIMYA BIYENI LUSYOMO LWAKWE?

Umwi muntu wakali alusyomo lusimide, Mwaami Davida. (Heb. 11:32, 33) Pesi bamwi bamumpuli yakwe teebakalikwe lusyomo luli mbuuli lwakwe. Muchikozyano, ali chimwi chiindi mukulanaakwe Eliyabbu wakatondeezya kuti taakwe lusyomo chiindi naakambwida Davida akaambo kakuti wakali kuyanda kulwana aGoliyati. (1 Sam. 17:26-28) Eezi zitondeezya kuti taakwe muntu uuzyalwa kali alusyomo akuti takulichitikili pe. Davida wakaba alusyomo nkaambo wakali abweenzinyina bulikabotu aLeza.

Muli Intembauzyo 27, Davida wakapandulula zyakamugwasya kuti abe alusyomo lusimide. (Vesi 1) Davida wakayeeyesesya atala azintu nzyaakachitilwa aJehova ambaakamulwanina basinkondonyina. (Vesi 2,3) Wakali kukuyanda kukomba Jehova. (Vesi 4) Wakali kukomba Leza kalaamwi abakombinyina mutente lyakukombela. (Vesi 6) Wakali kubuzya Jehova zili mumoyo wakwe kwiinda munkombyo. (Vesi 7, 8) Alubo Davida wakali kuyanda kuyiisigwa nzila zyaLeza. (Vesi 11) Akaambo kakuti kuba alusyomo kwakali kuyandikana kuli Davida, wakalibuzya kuti: “Ino nindali kuli ikuti nindatalijisi lusyomo?”—Vesi 13.

MBUKONZYA KUSIMYA LUSYOMO LWAKO

Anduwe ulakonzya kuba alusyomo lusimide mbuuli kwakabede Davida kuti watobelezya zyaambidwe muli Intembauzyo 27. Twabona kuti weelede kuba aluzibo kuti ube alusyomo. Kukkala kubala Jwi lyaLeza amabbuku apandulula Bbayibbele kuyoopa kuti ube abuntu oobu. (Int. 1:2, 3) Yeeyesesya atala azintu nzubala. Kuyeeyesesya kupa kuti umuyande loko Jehova. Alubo kuti wamuyanda Jehova uyootondeezya kuti ulaalusyomo kwiinda mukukambawuka akuliswaanizya abamwi kumiswaangano yambungano. (Heb. 10:23-25) Alubo tutondeezya kuti tuli alusyomo kwiinda ‘mukupaila lyoonse akutaleka.’ (Lk. 18:1-8) Bbayibbele liti, “amupaile cakutaleka” kuli Jehova kamuli achoonzyo chakuti “ulamubikkila maano.” (1 Tes. 5:17; 1 Pet. 5:7) Lusyomo lupa kuti tuchite milimu mibotu alubo milimu eeyo isimya lusyomo lwesu.—Jak. 2:22.

SYOMA JESU

Katanafwa Jesu wakabuzya basikwiiya bakwe kuti: “Amusyome Leza; amundisyome andime.” (Joh. 14:1) Zilaantanganana kuti tatweelede kusyoma Jehova luzutu pesi tweelede kusyoma  aJesu. Nga tulamusyoma biyeni Jesu? Atubone nzila zitatu.

Kusyoma Jesu chambaanzi?

Yakusaanguna, weelede kusyoma kuti chinunuzyo nchipo nchwaakapegwa aLeza. Mwaapostolo Pawulu wakati: “Ndilapona akaambo kalusyomo ndondijisi mu Mwana wa Leza, iwakandiyanda akulyaaba akaambo kandime.” (Gal. 2:20) Kusyoma Jesu kuswaanizya kuzumina kuti chinunuzyo chilabeleka mulinduwe, chipa kuti ulekelelwe zibi, chipa kuti ube abulangilizi bwakupona kukabe kutamani akuti ninzila mpati iitondeezya kuti Leza ulakuyanda. (Rom. 8:32, 38, 39; Ef. 1:7) Kusyoma kuti chinunuzyo chilakugwasya kupa kuti utalisoli akaambo kazibi nzwaakachita chiindi akuti utanoolilangili aansi.—2 Tes. 2:16, 17.

Yachibili, komba kuli Jehova kwiinda muchinunuzyo chaJesu. Chinunuzyo chipa kuti tukonzye kukomba kuli Jehova “akwaambaula cakutayoowa, kutegwa tukajane luse aluzyalo lwa Leza zyakutugwasya aciindi ceelede.” (Heb. 4:15, 16; 10:19-22) Alubo kukomba kutugwasya kuti tube amanguzu aakulwana masunko.—Lk. 22:40.

Yachitatu, swiilila Jesu. Mwaapostolo Johane wakalemba kuti: “Ooyo uumusyoma Mwana ulaabuumi butamani; ooyo uutamuswiilili Mwana takabuboni buumi pe, pele bukali bwa Leza bulakkalilila aalinguwe.” (Joh. 3:36) Muvesi eeyi Johane wakatondeezya musiyano uliwo aakati kakuba alusyomo akutaswiilila. Nkinkaako, tutondeezya kuti tulamusyoma Jesu kwiinda mukumuswiilila. Alubo tutondeezya kuti tulamuswiilila Jesu kwiinda mukuswiilila “mulawo wa Kristo,” chaamba kutobelezya zintu zyoonse nzyaakayiisya anzyakalayilila. (Gal. 6:2) Imwi nzila mbututondeezya kuti tulamuswiilila Jesu, nkutobelezya malayilile “muzike uusyomeka alimwi uucenjede” ngatupa. (Mt. 24:45) Kuti waswiilila Jesu, uyoolisimya kumapenzi mayumu nta.—Lk. 6:47, 48.

“AMULIYAKE NOBENI AANTALISYO YALUSYOMO LWANU LUSALALISYA”

Umwi mwaalumi wakoompolola kuli Jesu kati: “Ndijisi lusyomo! Kondigwasya kuba alusyomo luyumu!” (Mk. 9:24) Mwaalumi ooyu wakali alusyomo pesi kulibombya kwakapa kuti alibone kuti weelede kuba alusyomo lusimide. Andiswe tulakonzya kuswaana zyiimo ziyanda kuti tube alusyomo lusimide. Nkinkaako atubeleke changuzu kuti tusimye lusyomo lwesu lino. Twabona kuti lusyomo lwesu lulasima kwiinda mukubala Jwi lyaLeza akuyeeyesesya atala anzitubala akuti kuchita oobo kupa kuti tumuyande loko Jehova. Alubo lusyomo lwesu lulasima nitukambawukila bamwi, nituliswaanizya abakombima kumiswaangano yambungano akukomba chakutaleka. Kuyungizya waawo, kuti twasimya lusyomo lwesu tujana mpindu mpati. Nkaambo Jwi lyaLeza litwaambila kuti: “Nobayandwa, amuliyake nobeni aantalisyo yalusyomo lwanu lusalalisya . . . ikutegwa muzumanane kukkala muluyando lwa Leza.”—Jud. 20, 21.