Skip to content

Skip to table of contents

 MAKANI EESU AACHIINDI

Mbuto yaBwaami Yakusaanguna Mbuyakabyalwa kuPortugal

Mbuto yaBwaami Yakusaanguna Mbuyakabyalwa kuPortugal

MAYUWE aamulwizi lwaAtlantic naakali kuyabuuma bwaato bwakali kuya kuEurope, umwi wakali mubwaato oobu, George Young wakali kubotelwa amulimu waBwaami ngwaakabeleka kuBrazil. * Naakali mubwaato oobo, Mukwesu Young wakasaanguna kuyeeyesesya atala abusena bupati bwakatayinakambawukwa kuSpain akuPortugal nkwaakali kuyookambawukila. Naakasika, wakachita mabambe aakuti Mukwesu J. F. Rutherford azoope nkani zyamuBbayibbele akuti ape bantu tupepa kuli 300 000!

George Young wakeenda mumanyika asiyene-siyene kayabukambawuka

Naakasika kuLisbon muchilimu chamu1925, Mukwesu Young wakajana kakuli lupyopyongano muchisi eechi. Kulwana kwabantu bamudolopo eeli kwakamana mu1910 alubo kwakapa kuti bukombi bwachiKatolika bubule manguzu. Eezi zyakapa kuti bantu babe alwaangunuko pesi kulwana chabo–chabo muchisi eechi teekwakayinamana pe.

Mukwesu Young naakali kuchita mabambe aankani yaMukwesu Rutherford mfulumende yakachita bubambe bwakuti kweendeelezye basilumamba nkaambo bantu bakali kuyanda kubweza bweendelezi changuzu. Mulembi waakabunga kategwa British and Foreign Bible Society wakabuzya Mukwesu Young kuti taakali kuyoozwidilila pe kumabambe ngaakali kuchita pesi Mukwesu Young taakaleka pe nikuba kuti wakabuzigwa kuti bantu bakali kuyoolwana. Nikuba boobo Mukwesu Young wakakumbila kubelesya chikolo chaSekondali chitegwa Camões mpawo wakazumizigwa.

Buzuba bwakali kulangililwa kuti Mukwesu Rutherford azoope nkani mu13 May bwakasika. Bantu bakali kubulangilila ameso aasalala buzuba oobo. Mapepa aakalembedwe amiduli amapepa-twaambo akali kwaambilizya nkani yabantu boonse yakali amutwe uuti “How to Live on the Earth Forever” (Mbutukonzya Kuyoopona Kukabe Kutamani Aanyika). Chakufwambaana, bapati bazikombelo bakapupulula chibalo mupepa-twaambo chakali kuchenjezya basikubala kuti bachenjelele “basinsimi bakubeja” bakasika. Kumulyango ang’anda eeyi basikuzya bakali kupa bantu tubbuku twakali amakani aakali kukazya zyakaambuulwa aMukwesu Rutherford.

Nikuba boobo, kwakanjila bantu bali 2 000 pesi bamwi bali 2 000 teebakanjila pe nkaambo kwakali kwazula. Bamwi bakajatilila aantambo zyakali kumbali amuduli wang’anda eeyo kuti bakonzye kuswiilila. Alubo bamwi bakakkede ajulu azibelesyo zyaku-ekisesayiza.

Pesi zintu zyoonse teezyakeenda kabotu pe. Basikukazya bakatalika kwaambwida ajulu akutyola zyuuno. Mukwesu Rutherford taakayoowa pe mpawo wakatanta ajulu atebbulu kuti bantu bamumvwe. Naakamaninsya kupa nkani yakwe kuma12 mansiku, bantu biinda ku1 200 bakalembesya mazina ama-adilesi kuti bazoojane mabbuku apandulula Bbayibbele. Buzuba bwakatobela kwakapupululwa chibalo chili atala ankani yakapegwa aMukwesu Rutherford mupepatwaambo litegwa O Século.

 MuSeptember 1925, Ngaziyakulinda yachiPortuguese yakatalika kukapupulwa kuPortugal (Chiindi yakali kujanika kuBrazil.) Muchiindi nchicheecho, mwaalumi utegwa Virgílio Ferguson wakuBrazil wakali Mwiiyi waBbayibbele, wakachita mabambe akwiinka kuPortugal kuti akagwasilizye mulimu waBwaami. Mukwesu ooyu wakabelekede aMukwesu Young kumutabi muniini waBayiyi baBbayibbele kuBrazil. Kakutanaba chiindi, Virgílio amukayintu wakwe Lizzie bakatalika kubelekaamwi lubo aMukwesu Young. Mukwesu Ferguson wakasika kuchiindi cheelede nkaambo Mukwesu Young wakali kuyanda kuyookambawukila kuli amwi masena kuswaanizya akuSoviet Union.

Mapepa amumulawu aaLizzie aVirgílio Ferguson mu1928

Chiindi nikwakasaanguna kweendelezya mweendelezi ulaalunya kuPortugal mulimu wesu wakakazigwa. Mukwesu Ferguson takeenda pe pesi wakabweza ntaamu zyakukwabilila kabunga kaBayiyi baBbayibbele akubagwasya kuti bazumanane amulimu wabo. Wakakumbila kuti miswaangano kiichitilwa mung’anda yakwe. Mpawo wakazumizigwa muOctober 1927.

Mumunyaka mweendelezi ooyu uuli alunya naakatalisya kweendelezya, bantu basika ku450 bakakumbila magazini yaNgaziyakulinda. Kubelesya tupepa atubbuku kwakapa kuti kasimpe kakasike kuzisi zyakali kule zyakali kweendelezegwa aPortugal ziswaanizya Angola, Azores, Cape Verde, East Timor, Goa, Madeira akuMozambique.

Mu1929 Manuel da Silva Jordão muPortuguese wakasika kuLisbon. Mukwesu ooyu naakachili kuBrazil wakaswiilila nkani yakapegwa aMukwesu Young. Wakabona kuti aaka nkasimpe mpawo wakaba achiyandisyo chakubelekaamwi aMukwesu Ferguson mumulimu wakukambawuka. Kuti achite oobo Manuel wakaba colporteur, waambwa kuti payona mazubaano. Mbungano mpya yakuLisbon yakatalika kukomena nkaambo kwakali kwaba mabambe mabotu akupulinta mabbuku apandulula makani aamuBbayibbele.

Mu1934, Mukwesu aMuchizi Ferguson bakabweeda kuBrazil. Pesi mbuto yakasimpe yakali yabyalwa kale. Kabunga kabakwesu kuPortugal bakasyomeka kuli Jehova nikwakaba nkondo kuSpain aNkondo Yabili yaNyika Yoonse. Teebakachili kuchita kabotu mubukombi kwachiindi chifwiifwi pesi mu1947 bakwesu aba bakazoosima chiindi mumishinali wakusaanguna wakazwa kuGiliyadi uutegwa John Cooke naakasika. Kuzwa waawo, basikupupulula bakazumanana kuvula. Nikuba kuti mfulumende yakali yakasya mulimu waBakamboni baJehova mu1962 pesi bakali kuyabuvula. MuDecember 1974 Bakamboni baJehova kuPortugal nibakazumizigwa amulawu kuchita mulimu wabo, mweelwe wabasikupupulula wakali wasika ku13 000.

Mazubaano basikupupulula baBwaami biinda ku50 000 bakambawuka makani mabotu aBwaami bwaLeza kuPortugal kuswaanizya amutusuwa mwaambuulwa chiPortuguese mbuuli kuAzores aMadeira. Akati kabasikupupulula baliwo mazubaano, kuli zyalani lyachitatu lyabantu bakaswiilila nkani yakapegwa aMukwesu Rutherford mu1925.

Tulumba Jehova kuswaanizya abakombima bamuchiindi eecho bakatondeezya kutayoowa kwiinda mukukambawuka makani mabotu kabali ‘babelesi bantanganana baKristu Jesu kuli bamasi.’—Rom. 15:15, 16.—Makani eesu aachiindi kuchisi chaPortugal.

^ par 3 Langa chiiyo chiti “Kucili Mulimo Mupati Wakutebula Uuyandika Kubelekwa” chijanika muNgaziyakulinda yaChitonga Zambia yamuMay 15, 2014, peji 31-32.