Skip to content

Skip to table of contents

Komba Jehova, Leza Walwaangunuko

Komba Jehova, Leza Walwaangunuko

‘Koonse nkuubede muuya waJehova kuli lwaangunuko.’—2 KOR. 3:17.

NYIMBO: 4973

1, 2. (a) Nkamboonzi bantu bakapona muchiindi chamwaapostolo Pawulu nibakali kwaambuula atala abuzike akuyanda lwaangunuko? (b) Nkuukuli mwaapostolo Pawulu nkwakaamba kuti bantu balakonzya kujana lwaangunuko lwachoonzyo?

MAKRISTU bamumwaanda wamunyaka wakusaanguna bakali kukkala amaRoma. MaRoma aaba bakali kulyaamba kuti baluuzi mulawu, baliluleme akuti bali alwaangunuko. Nikuba boobo, maRoma bakajana manguzu akulemekwa akaambo kabazike. Mweelwe wabazike wakali wasika ku30 pesenti. Buzike alwaangunuko akali makani akali kwaambuulwa abantu basiyene-siyene kuswaanizya amaKristu.

2 Magwalo akalembwa amwaapostolo Pawulu, aambuula zyiingi atala alwaangunuko. Nikuba boobo, makanze amulimu wakwe taakali atala azyatwaambo twanyika, mbuuli mbubakali kuchita bantu biingi. Pawulu amaKristunyina teebakali kulangilila kupegwa lwaangunuko abeendelezi, pesi bakabeleka changuzu kuti bagwasye bantu kwiiya makani mabotu aBwaami bwaLeza ambuchiyandikana chinunuzyo chaKristu Jesu. Pawulu wakatondeezya bakombinyina Kasensa kalwaangunuko  lwachoonzyo. Mulugwalo lwabili ndwaakalembela maKristu bakuKkorinto, mwaapostolo Pawulu wakati: ‘Jehova Muuya, nkabela koonse nkuubede muuya waJehova kuli lwaangunuko.’—2 Kor. 3:17.

3, 4. (a) Niinzi chakapa kuti mwaapostolo Pawulu alembe majwi ajanika muli 2 BaKorinto 3:17? (b) Tweelede kuchitaanzi kuti tugwasigwe alwaangunuko luzwa kuli Jehova?

3 Mulugwalo ndwaakalembela maKristu bakuKkorinto, Pawulu wakaambuula atala abulemu mbwakalaabo Musa, naakazwa kwaambuula amungelo waJehova kuChilundu chaSinayi. Bantu nibakabona Musa, bakatalika kuyoowa nkinkaako Musa wakalivumba chisani kumeso. (Kul. 34:29, 30, 33; 2 Kor. 3:7, 13) Pawulu wakapandulula kuti: ‘Kufumbwa chiindi nchibapilukila Jehova, chisani chilagwisigwa.’ (2 Kor. 3:16) Majwi aPawulu aambaanzi?

4 Mbuuli mbutwakayiya muchiiyo chakayinda, Jehova, Mulengi wazintu zyoonse, Nguwe alikke uuli alwaangunuko lutamani. Eezi zitondeezya kuti ‘koonse nkuubede Muuya waJehova’ kuli lwaangunuko. Kuti tugwasigwe alwaangunuko oolu, tweelede ‘kupilukila kuli Jehova’ kuti tube abweenzuma bulikabotu anguwe. MaIsrayeli nibakali munkanda, teebakali kwiibikkila maanu nzila Jehova njaakali kubayiisyaayo mubukombi. Myoyo amizeezo yabo yakali miyumu nkinkaako, bakabelesya lwaangunuko lwabo kukubikkila maanu kuzintu zyakumubili zyakali kuEgepita.—Heb. 3:8-10.

5. (a) Muuya uusalala uuzwa kuli Jehova, utupa lwaangunuko luli biyeni? (b) Nkamboonzi Jehova nakonzya kupa kuti bantu baangununwe nikuba kabali mubuzike? (c) Njiili mibuzyo njitutalange-lange?

5 Lwaangunuko lwamuuya uusalala uuzwa kuli Jehova lupa kuti bantu baangununwe chachoonzyo kwiinda lwaangunuko lwabuzike. Bantu tabakonzyi kutwaangununa chakumaninina, pesi muuya uusalala uuzwa kuli Jehova ulakonzya kutwaangununa kuchibi alufu akunjiisyo zyabukombi bwakubeja. (Rom. 6:23; 8:2) Oolu ndwaangunuko lwachoonzyo! Bantu balakonzya kuba alwaangunuko luli boobu nikuba kabaangidwe naakuti kabali mubuzike. (Matl. 39:20-23) Eezi zyakachitika kumuchizi Nancy Yuen amukwesu Harold King bakaangwa kwaminyaka myiingi akaambo kalusyomo lwabo. Tulakonzya kweebela zyakachitika mubuumi bwabo aJW Broadcasting. (Langa alembedwe kuti INTERVIEWS AND EXPERIENCES > ENDURING TRIALS.) Nikuba boobo, nkamboonzi lwaangunuko ndutulaalo niluyandikana? Alubo tweelede kuchitaanzi kuti tulubelesye kabotu lwaangunuko oolu?

LWAANGUNUKO LUZWA KULI LEZA LULAYANDIKANA

6. MaIsrayeli bakaluubaansya biyeni lwaangunuko Jehova ndwaakabapede?

6 Kuziba mbuchiyandikana chipo kupa kuti tulumbe sikutupa. MaIsrayeli teebakamulumba pe Jehova akaambo kalwaangunuko ndwaakabapa naakabagwisya mubuzike kuEgepita. Nibakali amyeezi miche kabazwide mubuzike, bakatalika kuyeeya zyakulya azyakunywa zyakuEgepita, bakatongookela Jehova akaambo kazintu nzyaakabapede alubo bakali kuyanda kubweeda kuEgepita. MaIsrayeli bakawubansya lwaangunuko lwakukomba Leza wakasimpe Jehova, pesi bakabikkila maanu ‘kunswi, kumakowa, kuli banamunywa, kuma-onyeni akumagalikki.’ Eezi zyakapa kuti Jehova anyemene maIsrayeli. (My. 11:5, 6, 10; 14:3, 4) Eechi nchiiyo kulindiswe!

7. Pawulu wakaatobelezya biyeni malayilile aajanika mulugwalo lwa2 BaKorinto 6:1, andiswe kujana twaatobelezya biyeni?

 7 Mwaapostolo Pawulu wakasungwaazya maKristu boonse kuti batawubaansyi lwaangunuko Jehova ndwabapede kabelesya Mwanaakwe, Jesu Kristu. (Bala 2 BaKorinto 6:1.) Mwaapostolo Pawulu wakali kukataazikana akaambo kazintu zibi nzyaakali kuchita akaambo kakuba muzike wachibi alufu. Pesi niinzi chakamugwasya? Wakati: “Ngu-Leza. Ndamulumba kuli-Jesu Kristo Mwami wesu!” Nkamboonzi nakaamba majwi aaya? Wakapandulwida maKristunyina kuti: ‘Nkaambo Mulawu wamuuya wabuumi bwamuli Kristu Jesu wandaangununa kumulawu wachibi alufu.’ (Rom. 7:24, 25; 8:2) Andiswe tweelede kutobela chikozyano chaPawulu kwiinda mukutawubaansya mabambe aaJehova akutwaangununa kuchibi alufu. Chinunuzyo chipa kuti tukombe Leza katuli amanjezeezya aasalala alubo katubotelwa.—Int. 40:8.

Ulikubelesya lwaangunuko lwako kugwasilizya mulimu waBwaami na, naakuti ulikubikkila maanu kuzintu nzuyanda? (Langa fuka 8-10)

8, 9. (a) Njiili nchenjezyo mwaapostolo Petro njakaamba iili atala ambutweelede kulubelesya lwaangunuko? (b) Mbuubuli buyumu-yumu mbutukonzya kuswaana mazubaano?

8 Kuti tutondeezye kulumba, tweelede kutantamuka kutalubelesya kabotu lwaangunuko ndutulaalo. Mwaapostolo Petro wakatuchenjezya kuti tatweelede kubelesya lwaangunuko ndutulaalo kuti tuchite zintu ziyandwa amyoyo yesu. (Bala 1 Petro 2:16.) Nchenjezyo eeyi ituyeezya zyakachitikila maIsrayeli chiindi nibakali munkanda. Nikuba boobo, andiswe tulakonzya kuswaana mapenzi aali boobu. Saatani abantu bali kulubazu lwakwe balikuzumanana kweena bantu kababelesya zyakuzwaata, zyakulya, zyakunywa, zyakulikondelezya azimwi zintu zisiyene-siyene. Basikuuzya babelesya bantu bazibinkene kuti bantu bawule zintu nzibayanda kuti babe aazyo pesi kazitayandikani chachoonzyo. Kuyanda zintu zili boobo kulakonzya kupa kuti tutalubelesyi kabotu lwaangunuko ndutulaalo.

9 Malayilile akalembwa aPetro alakonzya kutugwasya nitusala zyakuchita mubuumi mbuuli lwiiyo amulimu. Muchikozyano, bachikula biingi balikusungwaazigwa kuti babe alwiiyo lwaajulu. Babuzigwa kuti lwiiyo lwaajulu lupa kuti bakabeleke milimu iifozya mali nyingi. Alubo makani akapupululwa atondeezya kuti bantu balaalwiiyo lwaajulu bafola mali nyingi kwiinda batakwe lwiiyo lwaajulu. Nkinkaako, eezi zilakonzya kuyunga bachikula chiindi nibasala zyakuchita. Niinzi nzibeelede kuyeeyesesya bachikula abazyali babo?

10. Nziizili zintu nzitweelede kubikkila maanu nitubelesya lwaangunuko ndutulaalo mukusala zyakuchita?

10 Bamwi balakonzya kulibuzya kuti, mbukunga beelede kulisalila zyakuchita, bayeeya kuti beelede kusala kufumbwa nzibayanda kweendelana amanjezeezya aabo. Chimwi chiindi, balakonzya kuyeeya malayilile Pawulu ngaakalembela maKristu bakuKkorinto, aakali atala achakulya aakuti: ‘Lwaangunuko lwangu lubetekelwenzi kumanjezeezya aamuntu umbi?’ (1 Kor. 10:29) Nikuba kuti tulaalwaangunuko lwakusala zyakuchita mumakani alwiiyo amulimu ngutuyoobeleka pesi tweelede kuziba kuti lwaangunuko lwesu lulaampulugolela akuti zyoonse nzituchita zilaampindu. Katanaamba majwi ali ajulu mwaapostolo Pawulu wakati: “Zintu zyoonse zilazuminika, pele teensi zintu zyoonse zigwasya. Zintu zyoonse zilazuminika, pele teensi zyoonse ziyasya.” (1 Kor. 10:23) Eezi zitondeezya kuti nitubelesya lwaangunuko ndutulaalo kusala zyakuchita,  tweelede kubikkila maanu kuzintu ziyandikana kutali kuzintu nzituyanda luzutu.

KUBELESYA LWAANGUNUKO LWESU MUKUKOMBA LEZA

11. Nkamboonzi nitwakaangununwa?

11 Naakali kuchenjezya atala akutalubelesya kabotu lwaangunuko ndutulaalo, mwaapostolo Petro wakaamba mbutweelede kulubelesya. Wakatusungwaazya kuti tubelesye lwaangunuko lwesu “mbuli bazike ba-Leza.” Nkinkaako, tuli “bazike ba-Leza” nkaambo Jehova wakatwaangununa kuzwa kumulawu wachibi alufu kabelesya chinunuzyo chaJesu.

12. Nchiichili chikozyano Nowa ampuli yakwe nchibakatusiila?

12 Kuti tukonzye kulikwabilila kuzwa kukutalubelesya kabotu lwaangunuko ndutulaalo akuti tuteenwi azintu zili munyika, tweelede kubikkila maanu muzintu zyabukombi. (Gal. 5:16) Atulange-lange chikozyano chaNowa ampuli yakwe. Bakali kupona abantu bakali alunya abakatali kulijata kabotu. Nikuba boobo, bakatantamuka zintu zyakali kuchitwa abantu aabo. Niinzi chakabagwasya kuchita oobo? Bakabikkila maanu kumulimu Jehova ngwaakabapede wakuyaka bwaato, kubamba chakulya chabo achabanyama akuchenjezya bamwi. Bbayibbele lyaamba kuti: “Nowa wakacita obo. Wakacita mbubonya mbuli Leza mbwaakamulailila.” (Matl. 6:22) Bakajanaanzi? Nowa ampuli yakwe bakafutulwa nibakanyonyoonwa bantu bakali kuchita zintu zibi.—Heb. 11:7.

13. Nguuli mulimu Jesu ngwaakapegwa, ngwaakazoopa basikumutobela?

13 Nguuli mulimu Jehova ngwatupede kuti tuuchite? Mbutuli basikwiiya baJesu, tweelede kuchita mulimu ngutwakapegwa aLeza. (Bala Luka 4:18, 19.) Mweendelezi wanyika eeyi ulikoofwaazya bantu biingi alubo bantu bali mubuzike muzintu zyabukombi, muli zyabunoti amuzintu nzibachita mubuumi. (2 Kor. 4:4) Tuli achilongezyo chakutobelezya chikozyano chaJesu chakugwasya bantu kuti bazibe Jehova, Leza walwaangunuko akumukomba. (Mt. 28:19, 20) Mulimu ooyu  teemuuba pe alubo kuli buyumu-yumu bwiingi mbutuswaana. Kuli amwi masena, bantu tabachituswiilili alubo bamwi balatukazya. Umwi awumwi weelede kulibuzya kuti: ‘Kujana ndalubelesya biyeni lwaangunuko lwangu kuti ndigwasilizye mulimu waBwaami?’

14, 15. Bakombi baJehova bawubona biyeni mulimu wakukambawuka? (Langa chifanikisyo chili kumatalikilo achiiyo.)

14 Kulasungwaazya kubona kuti bantu biingi nibakabona kuti mamanino aaba afwiifwi, bakawubya buumi bwabo kuti bakonzye kubeleka mulimu wachiindi choonse. (1 Kor. 9:19, 23) Bamwi balikubelekela muchilawu chabo, bamwi bakalongela kumasena ayanda basikupupulula biingi. Muminyaka iili 5 yayinda, mweelwe wamapayona achiindi choonse wakayinda ku1 100 000, zitondeezya kuti basikupupulula bayinda ku250 000 munyika yoonse bakanjila mulimu wachiindi choonse. Eezi zitondeezya kuti bantu aaba bakabelesya lwaangunuko lwabo kuti bakombe Jehova!—Int. 110:3.

15 Niinzi chakagwasya basikupupulula aaba kuti balubelesye kabotu lwaangunuko lwabo? Atulange-lange chikozyano chamukwesu John amukayintu wakwe Judith, bakabeleka kuzisi zisiyene-siyene kwaminyaka iili 30. Bakaamba kuti mu1977 nichakasaanguna Chikolo chaMulimu wabuPayona, basikupupulula bakasungwaazigwa kuti balipede kuyoobelekela kumasena aayanda basikupupulula biingi. John wakaamba kuti wakasiya milimu myiingi akupona buumi buuba kuti bakonzye kuzumanana kubikkila maanu kuchipeekezyo chabo. Nibakali kulaamwi masena, kukomba akusyoma Jehova kwakabagwasya kuti bayiye mulaka mupya, bazibile mbubapona bakubusena oobo akulisimya kubwiime bwakunze. Balimvwa biyeni akusala nkubakachita? John wakaamba kuti: “Ndakali kubotelwa amulimu ngundakali kuchita. Ndakaziba kuti Jehova ngundeende uli aluyando. Lino ndilalumvwisisisya lugwalo lwaJakobo 4:8 lwaamba kuti: ‘Amuswenenene kuli-Leza, elyo alakwe ulamuswenenena.’ Ndakachijana nchindakali kuyanda mubuumi nkaambo ndakakkutisikana.”

16. Nikuba kuti bakali achiindi chifwiifwi, bamwi bakalubelesya biyeni lwaangunuko lwabo?

16 Kusiyana aJohn aJudith, bamwi balakonzya kubeleka mulimu wachiindi choonse kwachiindi chifwiifwi. Nikuba boobo, bamwi bakalipeda kubeleka mulimu wakuyaka, uuchitwa munyika yoonse. Muchikozyano, nikwakali kuyakwa mawofesi mapati kuWarwick kuNew York, bakwesu abachizi basika ku27 000 bakalipeda kuyoobeleka kwamviki zibili kusika kumunyaka uumwi naakuti kwiinda aawo. Bamwi bakasala kuubya buumi bwabo kuti bakabeleke kubusena oobu. Bakwesu abachizi aaba, bakalubelesya kabotu lwaangunuko lwabo kuti batembawule Jehova akumulemeka, Leza walwaangunuko!

17. Niinzi nzibayoojana bantu balubelesya kabotu lwaangunuko luzwa kuli Leza?

17 Kuziba Jehova alwaangunuko ndutujana mubukombi bwakasimpe zipa kuti tubotelwe. Nkinkaako, tweelede kutondeezya kuti tulalulumba lwaangunuko oolu kwiinda mukusala kabotu. Alubo tweelede kubelesya lwaangunuko ndutulaalo kuti tukombe Jehova amoyo woonse kutali kulubelesya munzila mbi. Kuti twachita oobo, tuyoobona kuzuzikizigwa kwazisyomezyo zyaJehova amajwi abusinsimi aati: ‘Zilenge zini ziyoowangununwa kubuzike bwabubozi, akuyootambula lwaangunuko lwabulemu bwabana baLeza.’—Rom. 8:21.