Skip to content

Skip to table of contents

Mbukonzya Kubotelwa Mubuumi Mazubaano

Mbukonzya Kubotelwa Mubuumi Mazubaano

ULAKONZYA kuzoopona buumi bulikabotu kutachiswi, kutachembaali akufwa. Pesi mazubaano kuzwide zintu zikataazya. Animpo niinzi chikonzya kupa kuti ubotelwe mubuumi lino? MuBbayibbele muli njiisyo zikonzya kukugwasya kuti ubotelwe akuti ukkutisikane. Atulange-lange zimwi zintu zikataazya mubuumi akuti kujana Bbayibbele lyakugwasya biyeni.

MBUKONZYA KUKKUTISIKANA

Nzilyaamba Bbayibbele: “Bukkale bwanu butabi bwakuyandisya mali pe, pele amukkutile azintu nzyomujisi lino.”​Bahebrayo 13:5.

Mazubaano munyika bantu basungwaazigwa kuti babe aazintu zyiingi. Pesi Bbayibbele lyaamba kuti tweelede ‘kukkutisikana azintu nzyotujisi lino.’ Biyeni?

‘Utayandisyi mali.’ Bantu balalipeda kuchita zintu zikonzya kupambanisya buumi bwabo, mpuli zyabo, bweenzinyina mbubalaabo abamwi abuntu bwabo bubotu akaambo kakuyandisya mali. (1 Timoteyo 6:10) Kuchita oobu nkuseya mpuyimvwi, nkaambo muntu uyandisya bunoti “takakkutili” pe.​—Mukambausi 5:10.

Utayandisyi zintu kwiinda bantu. Nisimpe zintu zyakumubili zilagwasya. Pesi bantu mbabo bakonzya kutuyanda naakuti kutulumbayizya kutali zintu pe. ‘Mweenzinyokwe wachoonzyo’ ulakonzya kukugwasya kuti ubotelwe mubuumi.​—Tusimpi 17:17.

ULAKONZYA KUBOTELWA MUBUUMI KWIINDA MUKUTOBELEZYA NJIISYO ZYAMUBBAYIBBELE

MBUKONZYA KULISIMYA KUTI WACHISWA

Nzilyaamba Bbayibbele: “Moyo uukkomene musamu mubotu uuponya.”​Tusimpi 17:22.

Mbuuli “musamu mubotu,” kubotelwa kulakonzya kupa kuti ulisimye kuti wachiswa. Pesi kujana wabotelwa biyeni kumwi kulikuchiswa?

Bamuntu uulumba. Kuti wakkala kuyeeya atala amapenzi aako tunoobotelwi pe “mazuba oonse.” (Tusimpi 15:15) Bbayibbele lyaamba kuti, “amutondezye kuti mulalumba.” (Bakolose 3:15) Ulakonzya kulumba kubota kwazuba nililokubbila, muuya uutontolela, kumwemwetela kwamuntu nguyanda azimwi. Nikuba kuti zintu eezi nziniini pesi zilakonzya kupa kuti ubotelwe nikuba kulikuchiswa.

Gwasya bamwi. Nikuba kuti ulachiswa utalubi kuti Bbayibbele liti, “kupa kulakkomanisya kapati kwiinda kupegwa.” (Milimo 20:35) Chiindi bantu nibatulumba akaambo kazintu zibotu nzitwabachitila, tulabotelwa akuluba mapenzi eesu. Tulakonzya kubotelwa mubuumi kuti twagwasya bamwi

 MBUKONZYA KUSIMYA LUKWATANO

Nzilyaamba Bbayibbele: “Musinizye zintu ziyandika kapati.”​Bafilipi 1:10.

Kuti bakwetene kabatajani chiindi chakubaamwi, lukwatano lwabo lulakonzya kuba mumapenzi. Mwaalumi amwanakazi beelede kubona kuti lukwatano lwabo nchintu chiyandikana loko mubuumi bwabo.

Amuchite zintu kamulaamwi. Muchiindi chakuti umwi awumwi achite zintu nzyayanda kali alikke, mulakonzya kupulana kuchita zintu kamulaamwi. Bbayibbele lyaamba kuti, “bobilo bali kabotu kwiinda omwe.” (Mukambausi 4:9) Mulakonzya kujika, kuswaya zibbululu naakuti kuchita zimwi kamulaamwi.

Tondeezya kuti ulamuyanda ngukwetenaawe. Bbayibbele lisungwaazya bantu bakwetene kuti bayandane akulemekana. (Baefeso 5:28, 33) Kumwemwetela, kumukumbata akumuchitila chimwi chintu ngukwetenaawe kulakonzya kusimya lukwatano lwanu. Alubo muntu uuli mulukwatano weelede koonana amuntu ngwakwetenaawe luzutu.​—Bahebrayo 13:4.