Skip to content

Skip to table of contents

Nga Ulachita Biyeni Kuti Ujane Buumi Butamani?

Nga Ulachita Biyeni Kuti Ujane Buumi Butamani?

BUUMI mbutupona mazubaano bulisiyene ambaakali kuyanda Leza. Wakali kuyanda kuti nyika izule aabantu bayanda kweendelezegwa anguwe, bamuswiilila abali aaluyando abumwi buntu bulikabotu mbuuli nguwe. Leza wakali kuyanda kuti bantu kababotelwa nibakali kuyoobelekaamwi kabakomezya bana babo, kabayiya zintu zipya akuchita nyika kuti ibe paradayizi.

LEZA UYANDA KUCHINCHA NYIKA KUTI IBE MBUULI MBAAKALI KUYANDA

  • “Ulamanizya nkondo munyika yoonse mboizulwa.”​Intembauzyo 46:9.

  • ‘Cakasika ciindi cibikkidwe . . . cakunyonyoona baabo banyonyoona nyika.’​Ciyubunuzyo 11:18.

  • “Taakwe muntu naba omwe uukkala munyika uuyakwaamba kuti: ‘Ndaciswa.’”​Isaya 33:24.

  • “Basale bangu bayakwiikkomanina kapati milimo yamaanza aabo.”​Isaya 65:22.

Magwalo aaya azoozuzikizigwa biyeni? Leza wakasala Mwanaakwe, Jesu kuti abe Mwaami wamfulumende yakwe iimaninide. Mfulumende eeyi inooli kujulu pesi iyooyendelezya nyika. MuBbayibbele mfulumende eeyi yaambwa kuti Mbwaami bwaLeza. (Daniele 2:44) Bbayibbele lyaamba kuti: “Leza uyoomupa [Jesu] cuuno cabwami . . . , eelyo unooli Mwami uuyoolela.”​—Luka 1:32, 33.

Chiindi naakali aanyika, Jesu wakachita zigambyo zyiingi katondeezya kuti aazooba Mwaami uzoochita kuti bantu bapone buumi bulikabotu bwiinda mbutulikupona lino.

JESU WAKATONDEEZYA MBATAZOOBACHITILE ZINTU ZIBOTU BANTU BASWIILILA

  • Wakaponia bantu bakali kuchiswa katondeezya kuti uyoomaninsya malwazi woonse.​Matayo 9:35.

  • Wakabatamisya lwizi katondeezya kuti ulaamanguzu aakumaninsya mapenzi aalichitikila.​Marko 4:36-39.

  • Wakapa zyuulu-zyuulu zyabantu chakulya katondeezya kuti uyoobapa ziyandikana mubuumi.​Marko 6:41-44.

  • Naakali kumuchado, wakachincha maanzi kuba wayini katondeezya kuti uyoopa kuti bantu babotelwe.​Johane 2:7-11.

Kujana wachita biyeni kuti uzoopone buumi Leza mbwaayanda kuzoopa bantu bamuswiilila? Kuli “nzila” njuyeelede kutobela. Bbayibbele lyaamba nzila eeyi kuti ‘ninzila iitola kubuumi, kumane mbasyoonto baijana.’​—Matayo 7:14.

NGA ULAYIBONA BIYENI NZILA IITOLA KUBUUMI?

Kweenda munzila iitola kubuumi chaambaanzi? Leza waamba kuti: “Mebo, nde Jehova ndime Leza wako, ndime ndikuyiisya kuti ugwasyigwe, uukusololela munzila moyelede kweendela.” (Isaya 48:17) Kuti waswiilila Jehova uyoopona buumi bulikabotu.

Jesu wakati: “Ndime nzila, kasimpe alimwi abuumi.” (Johane 14:6) Kuti twasyoma nzyakayiisya Jesu akutobela chikozyano chakwe tulaba  abweenzinyina bulikabotu aLeza alubo tulapona buumi bulikabotu.

Nga ulayibona biyeni nzila iitola kubuumi? Mazubaano kuli zikombelo zyiingi loko. Pesi Jesu wakaamba kuti: “Tabali boonse bandiita kuti ‘Mwami, Mwami,’ ibayoonjila mu Bwami bwakujulu, pele buyo ooyo uucita kuyanda kwa Taata uuli kujulu.” (Matayo 7:21) Alubo wakati: “Kwiinda mumicelo yabo muyoobazyiba.” (Matayo 7:16) Kubala Bbayibbele kulakonzya kukugwasya kuti ubone bukombi bwakasimpe.​—Johane 17:17.

Kweenda munzila iitola kubuumi kuswaanizyaanzi? Kuswaanizya kumuziba kabotu Sikupa buumi, kuti ngwani zina lyakwe, ulibiyeni akuti niinzi nzyalikuchita anzyayanda kuti tuchite. *

Jehova uyanda kuti bantu bachite zyiingi kutali kubeleka, kulya, kusaana akukomezya bana babo luzutu. Uyanda kuti bamuzibe akuti babe beenzinyina. Tulakonzya kutondeezya kuti tulamuyanda kwiinda mukumuswiilila. Jesu wakati: “Eeci caamba buumi butamani, ikuti bakuzyiba yebo O Leza mwini-mwini ooli olikke.”​—Johane 17:3.

LEZA UKUYIISYA “KUTI UGWASYIGWE” KABELESYA BBAYIBBELE.​—ISAYA 48:17

MBUKONZYA KUTALISYA LWEENDO LWAKO

Kuti kuyanda kuswiilila Leza, weelede kuchincha akuchita zintu nzyayanda. Pesi kuchita oobu kuyanda kubeleka changuzu. Kuti watalika kupona kweendelana ambayanda Leza, uyoobotelwa loko mubuumi bwako. Bakamboni baJehova balakonzya kukugwasya kwiiya Bbayibbele kuchitila kuti uzibe zyiingi atala aLeza. Balakonzya kukuswaya kufumbwa mpuwangunukide. Ulakonzya kubalembela kuwebbusayiti iitegwa www.jw.org naakuti kubuzya umwi wabo.