Skip to content

Skip to table of contents

Kuziba Kuti Leza Ulaandaba Anduwe Kukugwasya Biyeni?

Kuziba Kuti Leza Ulaandaba Anduwe Kukugwasya Biyeni?

Leza wakalenga mibili yesu munzila yakuti kiikonzya kuliponia. Bakabunga kazyabusilisi kategwa Johns Hopkins Medicine bakaamba kuti chiindi muntu nalichisa naakuti wabbabbuka, “mubili ulakonzya kupa kuti chilonda eecho chipone achilikke nikuba kuti nchiniini naakuti nchipati.” Mubili ulakonzya kwiimikizya bulowa bulikuzwa, kupa kuti chilonda chaangane akuti chipone.

LIBUZYE KUTI: Kuti Leza kali nguwe wakalenga mibili yesu kuti ikonzye kuliponia, tazipi kuti tuchisyome na chisyomezyo chakwe chakuti uyooponia bantu bali azilonda zili mumoyo? Sintembawuzyo wakalemba kuti: “Ulaponya batyokedemyoyo,” alubo wakayungizya kuti, “ulaanga zilonda zyabo.” (Intembauzyo 147:3) Pesi kuti kulikukataazikana akaambo kazintu nzulikuswaana naakuti zyakachitika chiindi, niinzi chikonzya kukugwasya kuti usyome kuti Jehova ulakonzya kukwaanga zilonda zyako lino amuchiindi chilikunembo?

NZILITUYIISYA BBAYIBBELE ATALA ALUYANDO LWALEZA

Leza usyomezya kuti: “Utayoowi, nkaambo ndili ayebo. Utakankami, nkaambo ndime Leza wako. Njookuyumya, njookugwasya.” (Isaya 41:10) Muntu uuzi kuti Jehova ulaandaba anguwe, moyo wakwe ulikkede alubo ulaamanguzu aakulwana makataazyo aasiyene-siyene. Mwaapostolo Pawulu wakaamba kuti moyo uukkede, ‘nduumuno lwa-Leza lwiinda miyeeyo yoonse.’ Pawulu wakayungizya kwaamba kuti: “Zintu zyoonse buyo ndazikonzya nkaambo kanguzu nzimpedwe.”—BaFilipi 4:4-7, 9, 13.

Magwalo atugwasya kuba aalusyomo muzintu Jehova nzyayoochitila bantu kunembo. Muchikozyano, muli Ciyubunuzyo 21:4, 5 (lugwalo lubikkidwe mupeji iitobela) Bbayibbele litubuzya zintu nzyayoochita akuti nkamboonzi nitweelede kusyoma kuti ziyoozuzikizigwa:

  • “Uyoosindula misozi yoonse” kumeso aabantu. Jehova uyoogwisya zintu zyoonse zitukataazya nikuba mapenzi ngituswaana bamwi bantu ngibatabikkili maanu.

  • “Oyo uukede acuuno cabwami” mubulemu bwakujulu, Mwaami Singuzuzyoonse uyoobelesya manguzu aakwe kuti amaninsye mapenzi akupa kuti bantu boonse bazoojane zintu nzibayanda.

  • Jehova waamba kuti zisyomezyo zyakwe ‘zilasyomeka, zilisinizizye.’ Eezi zyaamba kuti Leza uyoozuzikizya zisyomezyo zyakwe nkaambo nguLeza wakasimpe uutabeji.

“Uyoosindula misozi yoonse kumeso aabo, takukooyooba limbi lufu, nikuba kuomoka nikuba kulila nikuba kuciswa, nkaambo zintu zyakale zyamaninina. Mpawo oyo uukede acuuno cabwami wakati, Amubone, ndalengulula zintu zyoonse, zibe zipya. Alimwi wandaambila kuti, Lemba kuti majwi aya asyomeka, alisinizye.”—Ciyubunuzyo 21:4, 5.

Bbayibbele azintu zyakalengwa zitondeezya bube bwaTaateesu uulikujulu. Zintu zyakalengwa zitugwasya kubona kuti kulayandikana kuti tuswene kuli Leza nikuba kuti tazyaambuuli. Kusiyana azintu zyakalengwa, Bbayibbele litubuzya kuti: “Amuswenenene kuli-Leza, elyo alakwe ulamuswenenena.” (Jakobo 4:8) Muli Incito 17:27 Bbayibbele litondeezya kuti “tali kule kuluumwi umwi wesu.”

Chiindi nuyungizya kuziba Leza, uyoobona kuti ‘nguukuchebuka lyoonse.’ (1 Petro 5:7) Mbuubuli bubotu mbukonzya kujana kuti wasyoma Jehova?

Atubone chikozyano chaToru wakuJapan. Banyina bakali kukomba pesi wakajoyina kabunga kazigwebenga kategwa yakuza. Wakati: “Ndakali kubonaanga Leza tandiyandi alubo ndakali kuyeeya kuti wakali kunduuma nsamu kwiinda mukujaya zibbulu zyangu.” Toru waamba kuti kujoyina kabunga aako akuyeeya kuti Leza tamuyandi kwakapa kuti abe “silunya wiindilide.” Wakati: “Ndakali kuyanda kufwa kandichili muniini alubo ndakakanza kuti ndijaye muntu ulaampuwo kwiinda ndime kuchitila kuti ndibe ampuwo kwiinda nguwe.”

 Nikuba boobo, Toru amukayintu wakwe uutegwa Hannah bakatalika kwiiya Bbayibbele alubo eezi zyakagwasya Toru kuti achinche maponeno aakwe. Mukayintu wakwe wakaamba kuti: “Mulumaangu wakandichinchila kandimulangide.” Alakwe Toru wakaamba kuti: “Ndakabona kuti Leza ulaandaba awumwi awumwi wesu. Taakwe ngwayanda kuti afwe alubo ulilibambilide kulekelela kufumbwa uuchincha akuleka zibi zyakwe. Ulaswiilila nikuba nsiswa yesu azintu nzibatakonzyi kumvwisisisya bamwi bantu. Kwasyaala chiindi chifwiifwi kuti Jehova azoogwisye mapenzi woonse. Nikuba lino, Jehova ulikutugwasya munzila njitutayeeyeli. Ulaandaba andiswe alubo chiindi nituli mubuumba ulatuumbulizya.”—Intembauzyo 136:23.

Mbuuli mbutwabona muchikozyano chaToru, kuziba kuti Leza uyoomaninsya mapenzi woonse kutugwasya kuti tubotelwe mubuumi lino akuti tube abulangilizi bwakuyoopona buumi bulikabotu kumazuba aalikunembo. Nikuba kuti munyika lino kuvulide mapenzi, kuziba kuti Leza ulaandaba andiswe kulakonzya kutugwasya.