Skip to content

Skip to table of contents

Zina lyaLeza Ngwani?

Zina lyaLeza Ngwani?

Chiindi nuyanda kuzibana awumwi muntu, kuli chimwi chintu nchutalika kubuzya. Ngawabuzya kuti: “Nduweni zina lyako?” Kuti wabuzya Leza mubuzyo ooyu kujana wakusandula biyeni?

“Ndime Jehova. Ndezina lyangu.”Isaya 42:8.

Nkakusaanguna na kumvwa zina eeli? Zilakonzeka kuti nkakusaanguna nkaambo mumaBbayibbele miingi zina lyaLeza lyakagwisigwa mpawo kwakabikkwa zina lyakulemeka lyakuti “MWAAMI” aandawu yazina lyaLeza. Pesi zina lyaLeza lijanika kwaziindi zisika ku7 000 mumalembe aaBbayibbele aakusaanguna. MuchiHebbrayo, zina eeli lilembedwe amabbi aali 4 YHWH naakuti JHVH alubo muChitonga lyiitwa kuti “Jehova.”

Zina lyaLeza lilajanika mumalembe aachiHebbrayo alubo lilajanika amuli bumwi busanduluzi bwiingi

Bbuku lyaNtembawuzyo Lyakuvunga lyakuLwizi Lufwide lyaCHIHEBBRAYO lyamumwaanda wamunyaka wakusaanguna C.E.

Busanduluzi bwaTyndale bwaCHIKUWA bwamu1530

Reina-Valera version yachiSPANISH yamu1602

Union Version yachiCHINESE yamu1919

NKAMBOONZI ZINA LYALEZA NILIYANDIKANA?

Zina eeli lilayandikana kuli Leza lwakwe. Leza nguwe wakalyuuzika zina eeli. Jehova wakati: “Ndendilyo izina lyangu lyoonse, mbuboobo mbunjeelede kwiibalukwa mumazyalani amazyalani.” (Kulonga 3:15) MuBbayibbele, zina lyaLeza lijanika kwaziindi zyiingi kwiinda mazina aakulemeka aali mbuuli aakuti Singuzuzyoonse, Taata, Mwaami naakuti Leza alubo lijanika kwaziindi zyiingi kwiinda mazina aabamwi bantu mbuuli aakuti Abrahamu, Musa, Davida aJesu. Jehova uyanda kuti zina lyakwe lizibwe abantu. Bbayibbele liti: “Bazibe kuti nduwe olike oojisi izina lya-Jehova, nduwe Mupatikampatila atala anyika yoonse.”—Intembauzyo 83:18.

Zina lyaLeza lilayandikana kuli Jesu. Munkombyo yaMwaami, Jesu wakayiisya batobeli bakwe kuti bakombe kabati: “Alilemekwe izina lyako.” (Matayo 6:9) Jesu wakakomba kuli Leza kati: “Taata, lemya zina lyako.” (Johane 12:28) Akaambo kakuti Jesu wakali kulilemeka zina lyaLeza, wakakomba kati: “Eno ndabazibya zina lyako, alimwi ndiyoolizibya.”—Johane 17:26.

Zina lyaLeza lilayandikana kubantu bamuzi Leza. Bakombi baLeza bachiindi bakalizi kuti kuziba zina lyaLeza kwakali kuyoopa kuti bafutuke. “Izina  lya-Jehova ningazi injumu, mululami ulacijila kulinjiyo, aboobo ulafutuka.” (Tusimpi 18:10) Bbayibbele litii: “Umwi umwi uukomba muzina lya-Jehova uyoofutulwa.” (Joeli 2:32) Alubo Bbayibbele litondeezya kuti zina lyaLeza lisiyanisya bakombi bakwe abamwi bantu, lyaamba kuti: “Nkaambo misyobo yoonse ileenda muzina lyamizimu yayo, aswebo tuleenda muzina lya-Jehova Leza wesu lyoonse mane kukabe kutamani.”—Mika 4:5; Incito 15:14.

LYAAMBAANZI ZINA LYALEZA?

Zina eeli lipandulula mbabede Leza. Basikulanga-langa makani aamuBbayibbele baamba kuti zina lyakuti Jehova lyaamba kuti, “Upa Kuti Kube.” Jehova Leza wakaamba nzilyaamba zina lyakwe chiindi naakabuzya Musa majwi aakuti: “Ndiyooba Kufwumbwa Mbondasala Kuba.” (Kulonga 3:14, NW) Nzilyaamba zina lyaLeza zitondeezya kuti Mulengi akuti kuli zintu zyiingi nzyakonzya kuchita. Alubo zina lyakwe litondeezya kuti ulaamanguzu aakuchita kufumbwa nzyayanda naakuti ubelesya zintu nzyaakalenga kuti azuzikizye makanze aakwe. Nikuba kuti mazina aakulemeka apandulula chuuno chaLeza, bweendelezi bwakwe naakuti manguzu ngalaawo pesi zina lyakuti Jehova litondeezya mbabede ambakonzya kuba.

Zina lyaLeza litondeezya kuti ulatuyanda. Nzilyaamba zina lyaLeza zitondeezya kuti ulaandaba azintu nzyaakalenga kuswaanizya andiswe. Kuyungizya waawo, Leza wakatubuzya zina lyakwe nkaambo uyanda kuti tumuzibe. Nguwe wakasaanguna kutubuzya zina lyakwe katutanaliyanduula. Zilaantanganana kuti Leza uyanda kuti tuswene afwiifwi anguwe kutali kumubona mbuuli muntu uuli kule naakuti utamvwisisiki.—Intembauzyo 73:28.

Kubelesya zina lyaLeza kutondeezya kuti tulamuyanda. Muchikozyano, atutii wabuzya umwi muntu zina lyako kuyanda kuti mube beenzinyina, walikunoomvwa biyeni kuti muntu ooyo wakaka kulibelesya? Kuchita oobo kutondeezya kuti muntu ooyo tayandi kuti mube beenzinyina. Mbukubede akuli Leza. Jehova wakatubuzya zina lyakwe alubo uyanda kuti tulibelesye. Kuti twalibelesya tutondeezya kuti tuyanda kuswena afwiifwi anguwe. Leza ulababona aabo ‘bayeeya zina lyakwe.’—Malaki 3:16.

Kuti tuzibe Leza, tweelede kusaanguna kuziba zina lyakwe. Pesi tweelede kuchita zyiinda aawo. Tweelede kuziba zyiingi atala anguwe. Alubo tweelede kuziba buntu bwakwe.

ZINA LYALEZA NGWANI?