Skip to content

Skip to table of contents

Ulakonzya Kuba Mweenzinyina waLeza

Ulakonzya Kuba Mweenzinyina waLeza

BAMWI BANTU BAAMBA KUTI . . .

Leza mupati, ulasalala, takwe ndaba andiswe alubo ulayoosya.

NZILYAAMBA BBAYIBBELE

“Amuswenenene kuli-Leza, elyo alakwe ulamuswenenena.”—Jakobo 4:8.

“Makataazyo aanu oonse amwaasowele kumaanza aakwe, nkaambo nguumucebuka lyoonse.”—1 Petro 5:7.

MBUTUKONZYA KUBA ABWEENZUMA BULIKABOTU ALEZA