Skip to content

Skip to table of contents

Zikonzya Kugwasya Bazyali

Zikonzya Kugwasya Bazyali

Mbuuli mbuwabona zintu zijanika mumagazini eeyi zizwa muBbayibbele. Bbayibbele lilaanjiisyo zikonzya kugwasya umwi awumwi mumpuli kuti abe abuntu bulikabotu. Njiisyo zyalyo zilakonzya kugwasya muntu kuti abe amaboneno aalikabotu akuti kasala kabotu.—Tusimpi 1:1-4.

ALUBO BBAYIBBELE LILAANSANDULO ZYAMIBUZYO IIKATAAZYA MUBUUMI MBUULI YAKUTI:

  •  Tuponenaanzi?

  • Leza nguwe uutweetela mapenzi na?

  • Niinzi chichitika kuti twafwa?

Tukumbila kuti ubale Bbayibbele kuchitila kuti ujane nsandulo zyamibuzyo eeyi ayimwi. Yebela kavidiyo kati Nkamboonzi Nitweelede Kwiiya Bbayibbele? Njila awebbusayiti iitegwa jw.org naakuti ubelesye kkoodi eeyi.