Skip to content

Skip to table of contents

Kuswiilila bazyali kuli mbuuli kubbadala chikwelete kubbenki. Kuti kubbadala zikwelete balakusyoma akukukweletesya

 ZIGWASYA BACHIKULA

10: Kusyomeka

10: Kusyomeka

CHAMBAANZI?

Bantu basyomeka balasyomwa abazyali babo, abeenzinyina abantu mbibabelekela. Batobelezya milawu, bazuzikizya zisyomezyo alubo baamba choonzyo chiindi choonse.

NKAMBOONZI NIKUYANDIKANA?

Chiindi chiingi, lwaangunuko ndujana luyeeme mukusyomeka nkwaakatondeezya.

“Kuti bazyali bako bakusyome, weelede kutondeezya kuti wakakomena akuti ulakonzya kuchita imwi milimu, kutali nimuli aamwi luzutu.”—Sarahi.

NZILYAAMBA BBAYIBBELE: “Amulilingule nubeni.”—2 BaKorinto 13:5.

NZUKONZYA KUCHITA

Zintu zitobela zilakonzya kukugwasya kuti kuyanda kuti bantu bakusyome muzintu zyiingi naakuti bakusyome mbuuli mbubakali kuchita chiindi.

Syomeka. Bantu tabakonzyi kukusyoma kuti kubeja. Kuti kwaangunukide akusyomeka kapati muzintu nzubisya, bantu balakonzya kukusyoma.

“Nkuuba kusyomeka kuti zintu kazilikweenda kabotu. Pesi kusyomeka chiindi nwaabisya, kupa kuti bantu bakusyome.”—Caiman.

NZILYAAMBA BBAYIBBELE: “Tuyanda kuti tululame, tubule akampenda.”—BaHebrayo 13:18.

Chita milimu njupegwa. Kuyanduulisisya kumwi kwakachitwa kuAmerica kwakatondeezya kuti, 78 pesenti yabantu bayanda kubelekelwa, bayanda bantu basyomeka. Kuchita milimu njupegwa akusyomeka ziyookugwasya nwaakomena.

“Bazyali bangu balandibona chiindi nindichita milimu yaang’anda nikuba kabatandibuzizye pe. Kuchita oobo chiindi chiingi kupa kuti bandisyome.”—Sarah.

NZILYAAMBA BBAYIBBELE: ‘Ndili alusyomo lwakuti . . . uzoochitisya kwiinda mbundaamba.’—Filimoni 21.

Baamoyo mulamfu. Nkuuba kubona kukomena kwamwana pesi zitola chiindi kuti bamwi babone kuti uuchikula wakomena mumizeezo amukulijata.

“Kuchita chintu chimwi teenkuko pe akulikke kupa kuti bazyali bako naakuti bamwi bakusyome. Pesi balakonzya kukusyoma kuti kusyomeka muzintu zyoonse.”—Brandon.

NZILYAAMBA BBAYIBBELE: ‘Amulisamike . . . moyo mulamfu.’—BaKolose 3:12.