Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 11

Bakalemba Atalaa Jesu

Bakalemba Atalaa Jesu

Ulibabwene na baalumi bali mucifwanikisyo?— Kuli Matayo, Marko, Luka, Johane, Petro, Jakobo, Juda, aPaulo. Baalumi aaba bakapona kuciindi cakapona Jesu, alimwi bakalemba atalaa Jesu. Atwiiye zyiingi atalaa mbabo.

Niinzi ncuzi atalaa baalumi aaba?

Batatu babo bakali baapostolo alimwi bakakambawukaamwi aJesu. Ulizi na kuti mbaani batatu aabo?— Kuli Matayo, Johane, aPetro. Baapostolo Matayo aJohane bakalimwiizi  loko Jesu, alimwi umwi awumwi wabo wakalemba bbuku atalaa buumi bwakwe. Mwaapostolo Johane alakwe wakalemba bbuku lyamuBbaibbele litegwa Ciyubunuzyo alimwi wakalemba magwalo aatatu ategwa Johane Wakusanguna, Johane Wabili aJohane Watatu. Mwaapostolo Petro wakalemba magwalo aabili ajanika muBbaibbele. Ategwa Petro Wakusanguna aPetro Wabili. Mulugwalo lwakwe lwabili, Petro wakalemba atalaa ciindi Jehova naakaambuula kuzwa kujulu alimwi kati atalaa Jesu: ‘Ooyu mwanaangu. Ndilamuyanda, alimwi ulandibotezya.’

Bamwi baalumi bali mucifwanikisyo abalabo batuyiisya atalaa Jesu mumabbuku ngibakalemba. Umwi wabo ngu Marko. Uyeeyelwa kuti wakaliko ciindi Jesu naakaangwa alimwi wakazibona zyoonse zyaakacitika. Umwi ngu Luka. Wakali musilisi alimwi kuyeeyelwa kuti wakaba muKristo musulaa kufwa kwaJesu.

Bamwi basikulemba Bbaibbele babili mbubwene mucifwanikisyo, bakali banike baJesu. Ulaazi na mazinaabo?— Mbaa Jakobo aJuda. Kumasaangunino, tiibakali kumusyoma pe Jesu. Bakali kuyeeya kuti ubaanga ulipengede. Pesi bakazoomusyoma Jesu alimwi bakazooba maKristo.

Mulembi waBbaibbele wamamanino ngubwene mucifwanikisyo ngu Paulo. Katanaba muKristo wakali kutegwa Saulo. Wakali kwaasula maKristo alimwi wakalaa lunya kuli mbabo. Ulicizi na cakapa Paulo kuti ayande kuba muKristo?— Limwi zuba Paulo naakali kuya kuDamasko, wakamvwa jwi lyamuntu kalili kwaambula anguwe kalizwa kujulu. Wakali Jesu! Wakabuzya Paulo kuti: ‘Nkamboonzi nocita calunya kubantu bandisyoma?’ Kuzwa mpawaawo, Paulo wakasanduka alimwi wakaba muKristo. Paulo wakalemba mabbuku amuBbaibbele aali 14, kuzwa kuli BaRoma kusika kuli BaHebrayo.

Tulalibala na Bbaibbele buzubaa buzuba?— Kwiinda mukubala Bbaibbele, twiiya zintu zyiingi loko atalaa Jesu. Ulayanda na kwiiya zyiingi atalaa Jesu?—