Pulogilamu Yamuswaangano waBbazu Wamu 2019-2020​—Uli Amulangizi waBbazu

Belesya pulogilamu eeyi chiindi nuli aamuswaangano wabbazu. Mutwe wamuswaangano ooyu uuti “Iluyando Lulayaka.”

“Iluyando Lulayaka”

Muswaangano ooyu ulapandulula kuti luyando luyandikana biyeni kwiinda luzibo akuti nga tulalutondeezya biyeni luyando muzintu zyoonse nzituchita.

Jana Nsandulo Zyamibuzyo Eeyi

Mibuzyo eeyi ilasandulwa aamuswaangano ooyu.