Skip to content

Skip to table of contents

Yanda Jehova Amoyo Wako Woonse

Yanda Jehova Amoyo Wako Woonse

DEUTERONOMO 13:3

KUSEENI

 • 9:40 Nyimbo

 • 9:50 Lwiimbo 109 Ankombyo

 • 10:00 “Kuyanda Leza” Kwaambaanzi?

 • 10:15 Kuyanda Jehova Kuswaanizya Kuyanda Bakombima

 • 10:30 “Weelede Kuyanda Mweenzinyoko Mbubonya Mbuli Mboliyanda”

 • 10:55 Lwiimbo 82 Azizibisyo

 • 11:05 “Luyando Lulavwumba Zibi Zinji Kapati”

 • 11:35 Kulipeda Akubbabbatizigwa

 • 12:05 Lwiimbo 50

 SIKATI

 • 1:20 Nyimbo

 • 1:30 Lwiimbo 62

 • 1:35 Zyakuluula

 • 1:45 Kufwiinsya Chiiyo chaNgaziyakulinda

 • 2:15 Nkani Yakusiilana: Tembawula Jehova Kwabuumi Bwako Boonse

  • Nibana

  • Nibachikula

  • Nibapati

 • 3:00 Lwiimbo 10 Azizibisyo

 • 3:10 Yanda Jehova Amoyo Wako Woonse

 • 3:55 Lwiimbo 37 Ankombyo