Skip to content

Skip to table of contents

 CHAANDAANO 11

Nibwayinda Buzuba Bwamuchado

Nibwayinda Buzuba Bwamuchado

‘Luyando talumani.’—1 BAKORINTO 13:8.

1, 2. Kuti kwaba mapenzi mulukwatano zyaamba kuti taluchizwidilili na? Pandulula.

LUKWATANO nchipo chizwa kuli Jehova. Lupa kuti bantu babotelwe. Nikuba boobo, taakwe lukwatano lutakwe mapenzi. Kulakonzya kubonekaanga mapenzi aayo tazoomani pe, eezi zilakonzya kupa kuti bantu bakwetene batayandani mbuuli mbubakali kuchita chiindi.

2 Tatweelede kugamba kuti kwaba mapenzi mulukwatano. Nkaambo mapenzi taambi kuti lukwatano talukazwidilili. Bamwi bakali amapenzi mulukwatano, bakajana nzila zyakwaamana akupa kuti lukwatano lwabo lusime. Bakachita biyeni?

KUSWENA AFWIIFWI ALEZA AMUNTU NGUKWETENAAWE

3, 4. Niinzi chikonzya kuchitika mulukwatano?

3 Lukwatano luswaanizya bantu babili bali amaponeno aasiyene abube busiyene. Mwaalumi amukayintu bakakomezegwa munzila iisiyene alubo bali aziyanza zisiyene. Nkinkaako, zitola chiindi kuti bantu bakwetene bazibane kabotu.

 4 Kuti muntu uuli mulukwatano wabikkila maanu kuzintu nzyayanda kutali ziyandwa awumwi, zipa kuti batamvwanani. Balakonzya kubonaanga tabachili nyama yomwe. Niinzi chikonzya kubagwasya kuti bamvwanane?

Kubelesya malayilile aamuBbayibbele kupa kuti bantu bakwetene babotelwe

5. (a) Niinzi chikonzya kugwasya muKristu kuti aswene afwiifwi amuntu ngwakwetenaawe? (b) Kweendelana alugwalo lwaBaHebrayo 13:4, tweelede kulubona biyeni lukwatano?

5 Jehova upa malayilile aagwasya bantu bakwetene kuti baswene afwiifwi anguwe akuti bamvwanane. (Intembauzyo 25:4; Isaya 48:17, 18) Leza waamba kuti: “Kukwatana kabakulemeka boonse.” (BaHebrayo 13:4) Chintu nchuyandisya ulachilemeka. Ulachikwabilila akuchibamba kabotu. Jehova uyanda kuti tubone lukwatano munzila eeyi.

 KUYANDA JEHOVA KULAKONZYA KUMUGWASYA

6. Lugwalo lwaMatayo 19:4-6 lutuyiisyaanzi atala aJehova mbalubona lukwatano?

6 Jehova nguwe wakatalisya lukwatano. Mwanaakwe Jesu wakati: “Sa tamubalide kuti oyo iwakabalenga kuzwa kumatalikilo wakabacita baalumi abanakazi? Alimwi wakaamba kuti, Nkaambo kaako mwaalumi asie wisi abanyina, akakatile mukakwe, kuti aba bobile babe nyama yomwe. Lino tabacili bobile pe, baba nyama yomwe. Nkaambo kaako, abo mbaakakakatizya Leza muntu atabapambukanyi.” (Matayo 19:4-6) Jehova wakatalisya lukwatano kuti lube lujatano lutamani akati kamwanakazi amwaalumi. Wakali kuyanda kuti bantu bakwetene kababotelwa akuti kabakkalaamwi.

7. Niinzi chikonzya kugwasya bantu bakwetene kuti batalekani?

7 Mazubaano bantu bakwetene baswaana mapenzi akukataazikana kwiingi loko. Chimwi chiindi mapenzi ngibaswaana apa kuti bayeeye kuti tabachikonzyi pe kukkalaamwi. Pesi kuziba Jehova mbalubona lukwatano kuyootugwasya.—1 Johane 5:3.

8, 9. (a) Ndiilili nitweelede kuswiilila malayilile aaJehova mulukwatano? (b) Kujana twatondeezya biyeni kuti lukwatano tulubona kuti nchintu chiyandikana?

8 Malayilile Jehova ngatupa alatugwasya. Utubuzya kuti: “Kukwatana kabakulemeka boonse.” (BaHebrayo 13:4; Mukambausi 5:4) Kutobela malayilile aaJehova kuyootugwasya nikuba kuti chimwi chiindi teekuuba pe kuchita oobo.—1 BaTesalonika 1:3; BaHebrayo 6:10.

 9 Akaambo kakuti lukwatano nchintu chiyandikana kulindiswe, tatukaambuuli majwi atali kabotu akuchita zintu ziyoopa kuti tutamvwanani. Pesi tuyanda kuti tukkale katubotelwa mulukwatano lwesu. Kujana twazichita biyeni eezi?

AMULEMEKE LUKWATANO LWANU MUZINTU NZIMUCHITA AMUMAJWI

10, 11. (a) Ngaali mapenzi aliwo mulukwatano? (b) Nkamboonzi nitweelede kwiibikkila maanu nzila njitwaambuulaayo amuntu ngutukwetenaawe?

10 Chimwi chiindi bantu bakwetene balakonzya kuchitilana zintu zibi kabatayeeyeli. MaKristu tabeelede kuuma ngubakwetenaawe naakuti kubelesya zimwi nzila zyakumuchisa. Pesi bamwi balazichita kwiinda mumajwi. Majwi alakonzya kuba zilwanisyo. Umwi mwanakazi wakaamba kuti: “Mulumaangu waambuula majwi aayasa mbuuli panga. Ndilakonzya kutaba azilonda ziboneka pesi majwi mabi ngabelesya aaIi mbuuli aakuti ‘ulimukuli!’ akuti ‘tugwasyi pe!’ alandichisa.” Umwi mwaalumi wakaamba kuti mukayintu wakwe wakali kwaamba majwi akumufubaazya akumwiita mazina aakuninda. Wakati: “Zintu nzyakkala kandibuzya tazyaambiki pe kubantu. Nzizyo zindipa kuti kanditaambuuli anguwe chiindi chiingi akuti kandinonoka kuzwa kumulimu. Kuchita oobo ndikubona kakundipa kufulwa luuwo.” Mazubaano, bantu bayandisya kwaambuula majwi aatali kabotu.

11 Kuti mwanakazi amwaalumi batalika kwaambilana majwi aatali kabotu, zipa kuti batamvwanani. Jehova tayandi kuti bantu bakwetene bajatane munzila iili boobu. Zilachitika kuti umuchitile zintu zimuchisya  moyo muntu ngukwetenaawe kutazi. Chimwi chiindi ulakonzya kuyeeya kuti umujata kabotu ngukwetenaawe pesi we ulimvwa biyeni? Kuti kukkala kwaambuula majwi aatali kabotu kumuntu ngukwetenaawe weelede kuchincha.—BaGalatiya 5:15; bala BaEfeso 4:31.

12. Niinzi chikonzya kupa kuti muntu ulimulukwatano atabi abweenzinyina bulikabotu aJehova?

12 Nzila njuwambuulaayo amuntu ngukwetenaawe kunembo lyabantu naakuti kamuli amulikke, ilakonzya kunyongania bweenzinyokwe mbulaabo aJehova. (Bala 1 Petro 3:7.) Lugwalo lwaJakobo 1:26 lwaamba kuti: “Na nkwali uuliyeeya kuti musyomi, nekubaboobo taangi lulimi lwakwe pele walyeena mumoyo wakwe mwini, busyomi bwayooyo mbwabuyo.”

13. Njiili imwi nzila bantu bakwetene mbubakonzya kuchitila umwi zintu zimuchisya moyo?

 13 Kuli zimwi nzila bantu bakwetene mbubakonzya kuchitila ngubakwetenaawe zintu zimuchisya moyo. Muchikozyano, ngukwetenaawe kujana wamvwa biyeni kuti kuyandisya kukkala awumwi muntu? Kujana wamvwa biyeni kuti kulibbizya awumwi muntu mumulimu wakukambawuka naakuti kuli kugwasya umwi? Umwi muchizi wakati: “Kuziba kuti mulumaangu uba achiindi chilamfu awumwi muchizi wamumbungano akuti umubikkila maanu kapati kundichisya moyo. Eezi zipa kuti ndilibone kanditagwasyi pe.”

14. (a) Lugwalo lwaMatalikilo 2:24 lutuyiisyaanzi? (b) Njiili mibuzyo njitweelede kulibuzya?

14 MaKristu beelede kubabikkila maanu bazyali babo abakwesu abachizi bali mumbungano. Pesi kuti muntu wanjila mulukwatano weelede kubikkila maanu kumuntu ngwakwetenaawe. Jehova wakaamba kuti mwaalumi weelede ‘kukakatila kumwanakazi wakwe.’ (Matalikilo 2:24) Tweelede kubikkila maanu kunzila njalimvwaayo muntu ngutukwetenaawe. Libuzye kuti: ‘Ndilaachiindi chakubaamwi angundikwetenaawe na? Ndimubikkila maanu akumuyanda kweendelana ambayanda na?’

15. Nkamboonzi maKristu nibateelede kumvwanana zyiindilide amuntu ngubatakwetenaawe?

15 Kuti twatalika kumvwanana amuntu ngututakwetenaawe lukwatano lwesu lulakonzya kunjila mumapenzi. Tulakonzya kutalika kumuyanda muntu ooyo. (Matayo 5:28) Kumamanino ulakonzya kuchita chintu chiyoopa kuti lukwatano lwanu lutabi abulemu.

 ‘BULO BWAKUKWATANINA KABUSALALA’

16. Bbayibbele lituyiisyaanzi atala alukwatano?

16 Musule aakwaamba kuti “Kukwatana kabakulemeka boonse,” Bbayibbele liyungizya kuti: ‘Abulo bwakukwatanina kabusalala, nkaambo Leza uyoobabeteka baamu abachita bumambe.’ (BaHebrayo 13:4) Majwi aakuti “abulo bwakukwatanina” aamba koonana kwabantu bakwetene. (Tusimpi 5:18) Kujana twatondeezya biyeni kuti tulalulemeka lukwatano akuti tatuyandi kulusofwaazya?

17. (a) Bantu biingi bakubona biyeni kuchita bumambe? (b) MaKristu beelede kukubona biyeni kuchita bumambe?

17 Bantu biingi babonaanga tazichiti pe kuti muntu akkale kasyomeka mulukwatano. Tatweelede kuba amaboneno aali boobo. Jehova takuyandi kuchita bwaamu abumambe. (Bala BaRoma 12:9; BaHebrayo 10:31; 12:29) Kuti twachita bumambe tunooli twasofwaazya lukwatano lwesu. Tatukabi abweenzinyina buli kabotu aJehova nkaambo tunooli twatondeezya kuti tatwaalemeki malayilile aakwe. Nkinkaako, tweelede kutantamuka kufumbwa chintu chikonzya kupa kuti tuchite bumambe. Alubo toyelede kumumenena mate muntu ngutakwetenaawe.—Jobu 31:1.

18. (a) Kuchita bumambe kukozyenie biyeni akukomba mituni? (b) Jehova ukubona biyeni kuchita bumambe?

18 Muchiindi chamaIsrayeli, kuchita bumambe chakali chibi chipati chikozyenie akukomba mituni. Bantu bakali kuchita zintu eezi bakali kujayigwa. (Levitiko 20:2, 10) Kuchita bumambe kwakali kweendelana biyeni akukomba mituni? Kuti muIsrayeli wakomba mituni chaamba kuti wakali watyola chizuminano chakwe chakusyomeka kuli Jehova.  Alubo kuti wachita bumambe unooli watyola chizuminano chakwe amuntu ngwakwetenaawe. (Kulonga 19:5, 6; Deuteronomo 5:9; bala Malaki 2:14.) Zili antanganana kuti kuchita bumambe chakali chibi chipati kuli Jehova.

19. Niinzi chiyootugwasya kuti tutachiti bumambe?

19 Mazubaano Jehova ukubona biyeni kuchita bumambe? Nikuba kuti tatuchitobelezyi Mulawu waMusa, Jehova tanachincha pe maboneno aakwe. Mbukunga tatuyandi kukomba mituni nkinkaako tweelede kusyomeka kumuntu ngutukwetenaawe. (Intembauzyo 51:1, 4; BaKolose 3:5) Kuti twatondeezya kutasyomeka ziyoopa kuti lukwatano lwesu lubule bulemu akuti Jehova Leza wesu atabotelwi.—Langa Makani Aakumamanino 26.

NIINZI CHIKONZYA KUPA KUTI LUKWATANO LWANU LUSIME?

20. Kuba abusongo kugwasya biyeni mulukwatano?

20 Niinzi chikonzya kupa kuti lukwatano lwanu lusime? Bbayibbele lyaamba kuti: “Ing’anda ilayasigwa busongo, ilaimikwa amaanu.” (Tusimpi 24:3) Ng’anda ilakonzya kutontola, kutaba azintu naakuti kukasaala akukkalika. Mbulubede lukwatano. Muntu musongo weelede kubona kuti lukwatano lwakwe lulabotezya.

21. Kuba aluzibo kugwasya biyeni kuti lukwatano lusime?

21 Alubo kalipandulula atala ang’anda eeyo Bbayibbele liti: “Kuluzibo twaanda twayo tulazuzigwa imbono zyoonse ziyandika zibotezya.” (Tusimpi 24:4) Zintu nzimwiiya muJwi lyaLeza zilakonzya kumugwasya mulukwatano lwanu. (BaRoma 12:2; BaFilipi 1:9)  Nimubala Bbayibbele amabbuku ambunga mweelede kubona mbumukonzya kubelesya zintu nzimwiiya. Amuyanduule nzila zyakutondeezyania luyando akulemekana alubo kamubikkilana maanu. Komba kuli Jehova umukumbile kuti akugwasye kuti ube abube buyoopa kuti mubotelwe mulukwatano lwanu akuti ngukwetenaawe akuyandisye.—Tusimpi 15:16, 17; 1 Petro 1:7.

Mweelede kukomba kuli Jehova nimuchita kukomba kwampuli

22. Nkamboonzi bantu bakwetene nibeelede kutondeezyania luyando akulemekana?

22 Bantu bakwetene beelede kubeleka changuzu kuti batondeezyanie luyando akulemekana. Kuti bachita oobo lukwatano lwabo luyoosima. Chiinda waawo, lukwatano lwabo luyoopa kuti Jehova abotelwe.—Intembauzyo 147:11; BaRoma 12:10.