Skip to content

Skip to table of contents

 MUBUZYO 9

Ndeelede Kusyoma Kuti Zintu Zyakalisandukila Na?

Ndeelede Kusyoma Kuti Zintu Zyakalisandukila Na?

ZIGWASYAANZI?

Kuti zintu kazili zyakalisandukila, chaamba kuti buumi tabukwe makanze pe. Pesi kuti kachili choonzyo kuti zintu zyakalengwa, zyaamba kuti tulakonzya kujana nsandulo zyamibuzyo itukataazya mubuumi.

KUJANA WACHITA BIYENI?

Yeeya eezi: Muleli wazibula nzyayelede kusyoma. Kuzwa chiindi, wakali kusyoma kuti Leza nguwe wakalenga zintu zyoonse. Pesi sunu muyiisi wabiology wabayiisya kuti basayensi bakalanga-langa kuti zintu zyakalisandukila alubo bakabona kuti nzyachoonzyo. Muleli wayoowa kukazya muyiisi wakwe. Alubo walibuzya kuti, ‘Kuti basayensi bakabona kuti zintu zyakalisandukila, ani me ndiyanda kulichitani?’

Kaansinga nduwe Muleli, walikunoosyoma kuti zintu zyakalisandukila na akaambo kakuti zilembedwe mumabbuku aakuchikolo?

YEEYA SAANSI!

Bantu basyoma kuti zintu zyakalisandukila abantu basyoma kuti zintu zyakalengwa, biingi babo ngatabakwe twaambo pe tubapa kuti basyome zintu eezyo.

  • Bamwi basyoma kuti zintu zyakalengwa akaambo kakuti mbubakayiisigwa kuzikombelo.

  • Bamwi basyoma kuti zintu zyakalisandukila akaambo kakuti mbubakayiisigwa kuchikolo.

 MIBUZYO IILI 6 YAKUYEEYESESYA

Bbayibbele lyaamba kuti: “Maanda oonse alijisi bakaayaka, pele Leza walo ngowakayaka zintu zyoonse.” (BaHebrayo 3:4) Nzilwaamba lugwalo oolu nzyachoonzyo na?

Kusyoma kuti taakwe Mulengi kuli mbuuli kusyoma kuti ng’anda eeyi taakwe muntu wakayiyaka

NZIBAAMBA BAMWI: Zintu zyoonse zyakaba akaambo kakulisandukila.

1 Ngwani wakapa kuti zintu zilisandukile?

2 Nziizili zilaamutwe—kuti zintu zyakalisandukila na naakuti kuli wakazilenga?

NZIBAAMBA BAMWI: Bantu bakazwa kubanyama.

3 Kuti bantu bakazwa kulibachimpanze nkamboonzi nikuli musiyano mupati kunzila njituyeeyaayo abachimpanze?

4 Nkamboonzi tuntu tuniini tupona nitupangidwe munzila iigambya?

NZIBAAMBA BAMWI: Njiisyo yakulisandukila kwazintu njachoonzyo.

5 Muntu waamba oobu ulaabumboni na butondeezya kuti nzyaamba nzyachoonzyo?

6 Mbangane bantu basyoma njiisyo yakulisandukila kwazintu akaambo kakuti bakamvwa kuti bantu bayiide balayisyoma?

“Kuti uyobweendenda musokwe mpawo wabona ng’anda mbotu, kujana waamba kuti kuli minsamu yakawa akulundana kabotu na mpawo yabang’anda? Peepe tazichiti. Kuti kakuli boobo, tazikwe mutwe pe kuti tusyome njiisyo yakulisandukila kwazintu.”—Julia.

“Muchikozyano, walikunoosyoma na kuti umwi muntu wakubuzya kuti imwi kkampani iipulinta mabbuku yakadilika mpawo inki yatikila kumuduli akukaluli mpawo yapanga mabala aali mudictionary?”—Gwen.

NKAMBOONZI NUSYOMA KUTI LEZA MPALI?

 Bbayibbele lisungwaazya kuti ubelesye ‘maanu.’ (BaRoma 12:1) Eezi zyaamba kuti nzusyoma tazyeelede kuyaama muzintu

  • NZUYEEYELA (Ndiyeeyela kuti kuli muntu ulaamanguzu aayinda zilenge zyoonse)

  • ZISYOMWA ABAMWI (Bantu bamuchilawu chesu balakomba)

  • NZWAAKAJANA KAZICHITWA (Ndakakomezegwa aabazyali bakomba nkinkaako ndakabatobelezya luzutu)

Weelede kuba atwaambo tutondeezya kuti nzusyoma nzyachoonzyo.

“Ngandalibuzya kuti Leza mpali kuti kandimvwa muyiisi wangu kapandulula nzila mubili wesu mbuubeleka. Chipanzi chimwi achimwi chamubili chilaamulimu wacho nikuba chiniini alubo zyoonse zibeleka kabotu. Mibili yesu ilagambya!”—Teresa.

“Nindibona maanda malamfu, bwaato naakuti moota ngandalibuzya kuti, ‘Ngwani wakachita zintu eezi?’ Kuyanda lwiiyo abusongo kuti muntu apange moota nkaambo kuli tuntu tuniini tweelede kuswaanizigwa kuti moota yeende. Kuti moota kazipangwa abantu, chaamba kuti bantu bakalengwa awumwi muntu.”—Richard.

“Kuyungizya luzibo atala asayensi kwakandigwasya kubona kuti njiisyo yakulisandukila kwazintu teeyachoonzyo. . . . Ndakabona kuti kusyoma njiisyo yakulisandukila kwazintu nkuyumu kwiinda kusyoma kuti kuli Mulengi.”—Anthony.

NZWEELEDE KUYEEYA

Nikuba kuti basayensi baba aminyaka myiingi kabalikuyanduulisisya nkani eeyi pesi tabanajana bupanduluzi mbubazuminana boonse. Kuti basayensi baambwa kuti baliyiide kabatazuminani, nchamaanu na kuti usyome njiisyo eeyi?