Skip to content

Skip to table of contents

 MUBUZYO 5

Kujana Ndachita Biyeni Kuti Kandilikupenzegwa Kuchikolo?

Kujana Ndachita Biyeni Kuti Kandilikupenzegwa Kuchikolo?

ZIGWASYAANZI?

Nzila njuchitaayo ilakonzya kupa kuti penzi limane naakuti lyiindilile kubija.

KUJANA WACHITA BIYENI?

Yeeya eezi: Makani tayandi kwiinka kuchikolo sunu nikuba juunza. Tachiyandi kukulyata. Penzi lyakatalika myeezi itatu yakiinda aawo basichikolonyina nibakaamba makani akubeja atala anguwe. Mpawo bakamuuzika tuzina twakumuninda. Chimwi chiindi, umwi wakamuguzula achaali mpawo Makani wakawisya mabbuku alubo umwi mukabunga wakamutonta pesi naakachebuka bakachitaanga taakwe zyachitika. Mpawo jilo basichikolonyina bakamutumina meseji yakuti bakali kuyoomuma kuti wabweeda lubo kuchikolo.

Kaansinga nduwe Makani walikunoochita biyeni?

YEEYA SAANSI!

Tazyaambi kuti tukwe manguzu. Ulakonzya kubalwana bakupenzya pesi kutabachisi pe. Kujana wabalwana biyeni?

  •   UTANYEMI. Bbayibbele lyaamba kuti: “Mufubafuba ulaamba bukali bwakwe boonse, pele musongo ulabukasya akubutontozya.” (Tusimpi 29:11) Kuti watondeezya kuti tunyemede, bakupenzya balakonzya kusiyana anduwe.

  • UTABWEEDEZYI CHIBI. Bbayibbele lyaamba kuti: ‘Mutabweedezyi bubi kububi.’ (BaRoma 12:17) Kubweedezya kupa kuti penzi lyiindilile kubija.

  • UTALINJIZYI MUMAPENZI. Bbayibbele lyaamba kuti: “Muntu uucenjede, abona mapenzi, ulayuba.” (Tusimpi 22:3) Yezya kutantamuka bantu bakupenzya alubo utalinjizyi muzyiimo zikonzya kukweetela mapenzi.

  • SANDULA MUNZILA NJIBATAYEEYELI. Bbayibbele lyaamba kuti: “Kuvuwa kabotu kulalesya bukali.” (Tusimpi 15:1) Ulakonzya kubasesya. Muchikozyano, kuti basikukupenzya bakubuzya kuti ulichivuvu ulakonzya kwaamba kuti, “Nichoonzyo ndeelede kuchesya mubili wangu.”

  • KOZWA MPUBABEDE. Umwi musimbi uuchikula utegwa Tusyome ulaaminyaka iili 19 wakati, “Kuumuna kutondeezya kuti wakomena akuti ulaamaanu kwiinda muntu ulikukupenzya. Kulinyona mbube butondeezya kuti ulisiyene abasikukupenzya.”—2 Timoteo 2:24.

  • UTABAYOOWI PE. Basikupenzya balafwambaana kubona kuti muntu ngubali kupenzya uliyoowede akuti taakwe nchakonzya kuchita. Pesi balakonzya kuleka kukupenzya kuti babona kuti tubayoowi pe.

  • BUZYA UMWI MUNTU. Umwi wakali muyiisi wakaamba kuti: “Bantu bapenzegwa tabeelede kufwida mukaango pe. Kwaamba kulagwasya nkaambo kupa kuti basikupenzya baleke kupenzya bamwi.”

Kutayoowa kuyookugwasya kuti ube amanguzu kwiinda sikukupenzya