Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 15

Nkamboonzi Ncoyelede Kwiinkilila Kunembo Mukwiiya Atalaa Jehova?

Nkamboonzi Ncoyelede Kwiinkilila Kunembo Mukwiiya Atalaa Jehova?

1. Lino kwiinkilila kwako kunembo mukwiiya ataala azizwa muBbaibbele kuyookugwasya biyeni?

Cakutadoneeka, kwiiya injisyo eezyo zijanika muBbaibbele kwasimya luyando lwako kuli Jehova. Luyando oolu lweelede kunosimisigwa cindi coonse. (1 Petro 2:2) Bulangilizi bwako bwabuumi butamani buyeeme mukwiinkilila kunembo kwako kusweena kuli Leza, kwiinda mukubala Jwi lyakwe.​—Bala Johane 17:3; Juda 21.

Nuyungizya luzibo lwako atalaa Leza, lusyomo lwako luyoosima loko. Lusyomo luyookugwasya kuti ubotezye Leza. (baHebrayo 11:1, 6) Luyoopa kuti usanduke kuzibi zyako akucinca nzila yakupona alimwi upone munzila itakugwasye loko.​—Bala Incito 3:19.

2. Luzibo lwako atalaa Leza luyoobagwasya biyeni bamwi?

Ulakonzya kuba abwenzuma bulikabotu loko aJehova

Kweelanaa mbutwakalengwa, uyoyanda kwaabila bamwi nzwayiiya nkaambo kulabotezya kwaambila bamwi makani mabotu. Nwiinkilila kunembo mukwiiya Bbaibbele, uyokonzya kubelesya Bbaibbele kuti upandulwide bamwi nzusyoma atalaa Jehova amakani mabotu.​—Bala baRoma 10:13-15.

Biingi batalika kwaabila benzinyina anzubo zyabo makani mabotu. Belesya maanu. Kulaakuti ubabuzye kuti cikombelo cabo ncakubeja, weleede kubaambila atalaa zisyomezyo zyaLeza. Alubo utalubi kuti cibotezya bantu meendelo aako alikabotu kakutali nzyowambuula luzutu.​—Bala 2 Timoteo 2:24, 25.

3. Uyobaa bweenzuma buli biyeni aLeza?

Kwiiya kazizwa muJwi lyaLeza kuyookusimya kumuuya. Alubo uyoba abwenzuma buli kabotu aJehova. Uyokonzya kuba mwanaakwe alimwi ube mukati kampuli yakwe.​—Bala 2 baKorinto 6:18.

 4. Kujana wayiinkilila biyeni kunembo?

Ulakonzya kusima kumuuya kwiinda mukubala iJwi lyaLeza. (baHebrayo 5:13, 14) Kumbila umwi waBakamboni baJehova kuti muzoyiyaamwi kazizwa muBbaibbele kamubelesya ibbuku litegwa IBbayibbele Nga Lilatuyiisyaanzi? Noyiinkilila kunembo kwiiya kazizwa muJwi lyaLeza uyobotelwa loko mubuumi.​—Bala Intembauzyo 1:1-3; 73:27, 28.

Makani mabotu azwa kuli Jehova, Leza ubotelwa. Ulakonzya kusweena kuli nguwe kwiinda mukusweena kubantu bakwe. (baHebrayo 10:24, 25) Nwiinkilila kunembo mukweezya kubotezya Jehova, uyojana buumi bwacoonzyo oobo buli buumi butamani. Masimpe kusweena kuli Leza ncintu nciinda kubota cukonzya kucita.​—Bala 1 Timoteo 1:11; 6:19.