Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 10

Kujana Wabubona Biyeni Bukombi Bwakasimpe?

Kujana Wabubona Biyeni Bukombi Bwakasimpe?

1. Kuli bukombi bomwe biyo bwakasimpe na?

“Amucenjele basinsimi bakubeja.”​—MATAYO 7:15.

Jesu wakayiisya basikumutobela bakwe bukombi bomwe biyo bwakasimpe. Buli mbuli nzila iitola kubuumi butamani. Jesu wakaamba kuti “Abo biijana mbace.” (Matayo 7:14) Leza utambula bukombi buyeeme muJwi lyakwe lyakasimpe, abulikke. Boonse bakombi bacoonzyo balijisini mulusyomo lomwe.​—Bala Johane 4:23, 24; 14:6; baEfeso 4:4, 5.

Yeebela kavidiyo kategwaZikombelo Zyoonse Zilatambulika Na Kuli Leza?

2. Niinzi ncaakamba Jesu atalaa banaKristo bakubeja?

“Balalyaamba kuti, tulizi Leza, anu kumilimo yabo balamukazya.”​—TITO 1:16.

Jesu wakacenjezya kuti basinsimi bakubeja bayonyongaanya buKristo. Babonekaanga mbakombi bacoonzyo. Zikombelo zyabo zilyaamba kuti bunaKristo. Pesi ulakonzya kubabona mbubabeede loko. Ibiyeni? Bukombi bwakasimpe mbubo abulikke bulaa mbanaKristo bacoonzyo, alubo balaameendelo abube bubotu buboneka.​—Bala Matayo 7:13-23.

3. Kujana wababona biyeni bakombi bakasimpe?

Yeyesesya atalaa zitondezyo eezi zili musanu:

  • Bakombi bakasimpe balemeka Bbaibbele kuti ndiJwi lyaLeza. Baleezya anguzu zyoonse kupona mukwelaanaa nzyolyaamba. Akambo kaako bukombi bwakasimpe bulisiyene abukombi buyeeme mumiyeeyo yabantu. (Matayo 15:7-9) Bakombi bakasimpe bacita kwelaanaa nzyobayiisya.​—Bala Johane 17:17; 2 Timoteo 3:16, 17.

  •   Basikutobela Jesu bakasimpe balemeka zina lyaLeza lyakuti Jehova. Jesu wakalemeka zina lyaLeza, kwiinda mukulizibya kubantu. Wakagwasya bantu kuti bazibe Leza alimwi wakabayiisya kuti bakombele kusalazigwa kwazina lyaLeza. (Matayo 6:9) Ncicili cikombelo cizibya zina lyaLeza nkukkala?​—Bala Johane 17:26; baRoma 10:13, 14.

  • Bakombi bakasimpe bakambauka atalaa Bwami bwaLeza. Leza wakatuma Jesu kuti akambauke makani mabotu aaBwami. Bwami bwaLeza mbubo abulikke mbutulangilila kuti buyoogwasya bantu. Jesu wakaambula atalaa mbubo kusikila mubuzuba nakaafwa. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Wakaamba kuti basikumutobela bazokambauka atalaa nguwo. Ikuti muntu wakuswaya kaambuula atalaa Bwami bwaLeza ngwaacili cikombelo?​—Bala Matayo 24:14.

  • Basikutobela baJesu tabali banyika. Ulakonzya kubabona kwiinda mukutatola kwabo lubazu mutwaambo twacisi. (Johane 17:16; 18:36) Alubo tabatobelezyi incito amiyeeyo mibi zyaanyika eeyi.​—Bala Jakobo 4:4.

  • BanaKristo bacoonzyo batondezyaana luyando lwacoonzyo. Bayiiya kulemeka bantu bamisyobo yoonse kazizwa muJwi lyaLeza. Nikuba kuti zikombelo zyakubeja zilikunjilila munkondo zyazisi, pesi bakombi bacoonzyo balakaka kucita oobo. (Mika 4:1-3) Kunze lyaboobo banaKristo bacoonzyo balalipeda kwiinda mukubelesya cindi azintu zyabo mukugwasya amukusungwaazya bamwi.​—Bala Johane 13:34, 35; 1 Johane 4:20.

4. Kujana wabubona bukombi bwakasimpe?

Ncencili cikombelo cilanjiisyo ziyeeme muBbaibbele, cilemeka zina lyaLeza, caambilizya kuti Bwami bwaLeza mbubo abulikke mbutulangilila kuti buyoogwasya bantu? Nkaakali kabunga katondezya luyando, alimwi katanjilili zyankondo? Lino uyeeya biyeni?​—Bala 1 Johane 3:10-12.