Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 4

Jesu Kristo Ngwani?

Jesu Kristo Ngwani?

1. Buumi bwaJesu bwakatalika biyeni?

Mbobuli bube bwakapa kuti bantu kabatayowi kwambulaa Jesu?​—MATAYO 11:29; MARKO 10:13-16.

Kusiyana abantu boonse, Jesu wakapona kujulu mbuli cilenge camuuya katanazyalwa munyika. (Johane 8:23) Wakaba cilenge citaanzi caLeza, alimwi wakagwasya mukulenga zimwi zyoonse. Akaambo kakuti nguwe wakalengwa aJehova mwini, nkikaako ncayeelede kwiitwa kuti Mwanaa Leza “uuzyalwa alike.” (Johane 1:14) Jesu wakali Sikwaambulila Leza nkikaako wiitwa kuti ndi“Jwi.”​—Bala Tusimpi 8:22, 23, 30; baKolose 1:15, 16.

2. Nkamboonzi Jesu ncakaza munyika?

Leza wakatuma Mwana wakwe munyika kwiinda mukucinca buumi bwakwe bwakujulu akububika muda lyamusimbi nakalindu Mariya wakali muJuda. Nkikaako Jesu tiiwakalaa wiisi uli muntu munyika. (Luka 1:30-35) Jesu wakaza munyika (1) kuzoyiisya kasimpe atalaa Leza, (2) kutubikila cikonzyanyo mbotukonzya kucita kuyanda kwaLeza nikuba kuti katuli mubulemu, alimwi, (3) akupa buumi bwakwe bumaninide kacili “cinunuzyo.”​—Bala Matayo 20:28.

3. Nkamboonzi ncituyanda cinunuzyo?

Cinunuzyo nimbadalo igwisigwa kuti muntu aangununwe kuzwa mulufu. (Kulonga 21:29, 30) Tensi zyakali mumakanze aLeza akumatalikilo kuti bantu kabafwa akucembala. Eezyo tuzizi biyeni? Leza wakabuzya muntu wakutalika Adamu kuti wakali kuyoofwa aawo naacita ncaambwa aBbaibbele kuti “cibi.” Nkikaako nikuli Adamu taakacita cibi nikuli  tafwide pe (Matalikilo 2:16, 17; 5:5) Kweendelana Bbaibbele, lufu ‘lwakanjila’ mubantu kwiinda muli Adamu. Nkikaako Adamu wakiinzya cibi eeco ciyeeta lufu kubantu. Akaambo kakuti twakakona lufu kuzwa kuli Adamu, eelyo tulaciyanda cinunuzyo.​—Bala baRoma 5:12; 6:23.

Ngwani wakali kuyookonzya kutunununa kulufu? Ikuti twafwa tunoli twabbadalila zibi zyesu luzutu. Takukwe muntu utamaninide unga wakonzya kubbadala zibi zyabamwi.​—Bala Intembauzyo 49:7-9.

4. Jesu wakafwidaanzi?

Jesu wakalisiyene andiswe, nkaambo wakalimaninide. Tiiwakacita cibi niciba comwe, nkikaako tiikwakalikuyandika kuti afwide zibi zyakwe. Nikuba boobo, Jesu wakafwida zibi zyabamwi. Leza wakatondezya bantu luyando lwakwe lupati akutuma Mwanaakwe kuti azootufwide. Jesu alakwe wakatondezya luyando kulindiswe kwiinda mukuswiilila Wisi akufwida zibi zyesu.​—Bala Johane 3:16; baRoma 5:18, 19.

Yeebela kavidiyo kategwa Jesu Wakafwidaanzi?

5. Jesu ulokucitaanzi lino?

Nakalaa nyika, Jesu wakaponya bakalikuciswa, wakabusya bakafwide, alimwi wakanununa aabo bakalimumacise mapati. Awo wakatondezya nzyatakacitile bantu boonse baswiilila mubuumi bwakunembo. (Matayo 15:30, 31; Johane 5:28) Awo Jesu nakafwa, Leza wakamubusya kalicilenge camuuya. (1 Petro 3:18) Mpawo wakakkala kujanza lyalulyo lwaLeza kalindila kusikila aawo Leza nakamupa nguzu zyakulela nyika yoonse mbuli Mwami. (baHebrayo 10:12, 13) Lino Jesu ulikutonga kujulu kali Mwami, alimwi basikumutobela balikwaambilizya aayo makani mabotu munyika yoonse.​—Bala Daniele 7:13, 14; Matayo 24:14.

Lino-lino, Jesu uyoobelesya nguzu zyakwe kali Mwami kumanisya mapenzi oonse alimwi abaabo baweetelezya. Boonse batondezya lusyomo kuli Jesu kwiinda mukumuswiilila, bayoobotelwaa buumi muparadaiso aanyika.​—Bala Intembauzyo 37:9-11.